gore

  • slika 3

ИЗВЕШТАЈ СА 21. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана дана 02.04.2018. године, Седницом је председавао председник Скупштине општине Алибунар Синиша Гавранчић. У раду Скупштине на овој седници учествовало је 14 одборника.


На овој седници Скупштина општине Алибунар усвојила је следећа акта:


1. Усвојене су Измене и допуне Пословника СО Алибунар – усвојеним изменама Пословника, Скупштина ближе уређује процедуре предлагања аката које Скупштина треба да усвоји. Посебно занимљиву новину представља одредба по којој се предвиђа да се предлози аката поднетих Скупштини ради доношења претходно објављују на интернет страници Општине Алибунар, ради упознавања грађана са садржином предлога аката који су поднети Скупштини ради доношења.


2. Донета је Одлука о давању сагласности на установљавање права службености – још један у серији аката које је Скупштина усвојила за потребе рада инвеститора комплекса ''Ветроелектране Алибунар1'' – ''Winvision Windfarm A'' д.о.о. Алибунар и ''Ветроелектране Алибунар 2'' – ''Winvision Windfarm B'' д.о.о. Алибунар. У конкретном случају ради се о захтеву за реконструкцију некатегорисаног пута који се налази у обухвату Плана детаљне регулације комплекса, а граничи између две КО Владимировац и Селеуш. Ради изградње и комплетирања целине ветропарка, потребно је установити одређено право службености на земљишту из ове Одлуке, као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра.

 

3. Донета је Одлука о преносу непокретности у јавну својину општине Алибунар – на основу ове одлуке прибавља се у јавну својину општине Алибунар непокретна имовина у државној својини на коју право коришћења има Јавно предузеће за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар, као и непокретна имовина у државној својини на којој је као корисник уписан неки од правних претходника Јавног предузећа за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ Алибунар У јавну својину општине Алибунар прибављају се и непокретности на којима је наведено предузеће вангрунтовни власник.


4. Донета је Одлука о условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини општине Алибунар – донета је нова одлука из разлога што је у марту ове године Влада Републике Србије донела нову Уредбу о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавнго надметања и прикупљања писмених понуда. Новом одлуком проширен је круг организација и удружења грађана које могу ван поступка јавног надметања добити закуп пословног простора у јавној својини општине. Такође, новина се односи на случај давања у закуп оног пословног простора који се није успео дати у закуп после више поновљених јавних надметања, због чега је прописано да се почетна цена закупнине умањује највише до 60% тржишне цене закупнине, с тим што у том случају трајање закупа не може бити краће од 3 године. У случају извођења радова који имају карактер инвестиционог одржавања, закупац мора у року од 30 дана од окончања радова да поднесе захтев за признавање трошкова да би исти били признати од закуподавца, при чему може остварити право на умањење закупнине од највише 50% од вредности месечне закупнине.


5. Донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације за ветропарк ''Банат'' у Општини Алибунар – предмет ове одлуке је жеља инвеститора компаније ''Њиндвисион'' да поред ветропарка које је већ увелико у изградњи на тромеђи три катастарске општине: Владимировац, Селеуш и Нови Козјак, почне са градњом новог ветропарка у к.о. Нови Козјак. Доношењем ове одлуке започиње законом уређена процедура.


6. Донета је Одлука о грађевинском земљишту - овом одлуком ближе се прописују услови, начин и поступак под којима се одређују услови прибављања и отуђења и давања у закуп неизграђеног и изграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, на којима је као власник у јавној књизи за евиденцију непокретности и правима на њима уписана општина Алибунр, начин, услови и поступак под којима се може отуђити грађевинско земљиште по цени која је мања од тржишне цене, услови улагања грађевинског земљишта ради остваривања јавно-приватног партнерства, односно без накнаде, као и у случају непосредне погодбе, када се ради о реализацији пројеката за изградњу објеката од значаја за општину Алибунар, ако пројекти унапређују локални економски развој Општине Алибунар, стара се о коришћењу грађевинског земљишта према намени земљишта одређеној планским документом, у складу са законом којим је уређена област грађевинског земљишта. У односу на претходну одлуку, овом одлуком предвиђа се да Општина може отуђити неизграђено грађевинско земљиште по цени која је мања од тржишне, или отуђити грађевинско земљиште без накнаде, ако се ради о реализацији инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој. У том случају потребно је израдити елаборат о оправданости, који се са текстом јавног огласа доставља на претходну сагласност Влади Републике Србије. Кроз елаборат се мора приказати очекивано повећање запослености и јавних прихода, као и ефекти на обим привредних активности других привредних субјеката, те на квалитет живота грађана Општине. Након израде наведеног елабората и јавног излагања истог на увид заинтересованој јавности, доставља се Скупштини општине на усвајање, а по усвајању поново се доставља Влади Републике Србије ради додатне контроле.

 

7. Донете су одлуке о доношењу програма комасације за катастарске општине Банатски Карловац, Николинци и Добрица – ради се о актима од изузетног значаја за привреду и друштвени развој наше општине. Још 2014. године Општинско веће општине Алибунар донело је Одлуку о приступању изради програма уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији општине Алибунар, на основу које је покренут поступак јавне набавке за израду програма комасације за катастарске општине: Б. Карловац, Николинци и Добрица. По спроведеном поступку, као најповољнији понуђач изабран је Грађевински факултет Универзитета у Београду, који је тражене програме сачинио. Програми су упућени Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за пољопривредно земљиште за добијање сагласности, а тражена сагласност је добијена у мају 2015. године. Након спроведених додатних анализа сада су донете одлуке о доношењу програма, по којима ће се даље спровести ови поступци. Куриозитет је да се у служби за катастар непокретности још увек користе подаци који су за наведене катастарске општине добијени претходним комасацијама учињеним још 1910. односно 1913. године.


8. Донета је Одлука о давању сагласности на нацрт Уговора о статусној промени припајање – наведени уговор закључен је између Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' из Алибунара и Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' из Алибунара. Овим уговором интензивира се поступак по коме ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'' у потпуности постаје део ЈКП ''Универзал''.


9. Донета је Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар – и овај акт се доноси у оквиру претходно описане процедуре. Једна од измена односи се на кумулативно приказани оснивачки капитал, односно да оснивачки капитал ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'' улази у основни капитал ЈКП ''Универзал''.


10. Утврђен је пречишћени текст Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар – за потребе процедуре, Скупштина је дефинисала пречишћен текст оснивачког акта комуналног предузећа, у коме су основни текст оснивачког акта и све потоње измене, укључујући и данас усвојену.


11. Донето је Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општинске управе општине Алибунар – разлог за доношење овог акта је обавеза утврђена чланом 12. Закона о инспекцијском надзору, где је утврђена обавеза јединице локалне самоуправе да образује једно овакво тело, којим се врши обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Општинске управе општине Алибунар.


12. Донето јеРешење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар за 2018. годину и на Извештај о раду Центра за 2017. годину – за средства која за потребе рада Центра обезбеђују се у буџету општине Алибунар, Центар је дужан да утврди Програм рада, којим планира расподелу тих средстава. Према достављеном Програму, који је усвојио Управни одбор Центра, планирана средства за наредну годину су на нивоу претходне и износе преко 15 милиона динара, а реализација у 2017. години износила је око 12,5 милиона динара. Највише средстава, око 50%, представљају једнократне новчане помоћи, које се грађанима одобравају за потребе лечења.

 

13. Донето је Решење о именовању директора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар – по претходно спроведеном јавном конкурсу и по добијању сагласности Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова из Новог Сада, на функцију директора Центра је изабран Зоран Пребирачевић, дипломирани правник из Алибунара. Мандат новоизабраног директора траје четири године.


14. Изабрани су нови чланови појединих радних тела – на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар, Скупштина је донела акта којима се врше одређене кадровске промене у телима која она оснива:

1) донето је Решење о именовању в.д. директора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'', којим је на ову функцију у трајању од 6 месеци именована Оливера Цицовић;
2) донето је Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' из Локава из реда представника запослених, по коме је за члана Одбора изабрана Марица Шаманц из Локава;
3) донето је Решење о разрешењу члана Комисије за израду годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар, по коме се разрешава Златко Коларик;
4) донето је Решење о именовању члана Комисије за израду годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар;
5) донето је Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, по коме је разрешена Виолета Белић, а именован је Георге Јон;
6) донето је Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума ''Службеног листа општине Алибунар'', по коме је разрешен Саша Милосављевић, а именован је Иво Торбица;
7) донето је Решење о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације, по коме је разрешен ранији директор ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'' Владимир Петровић, а именован садашњи в.д. директора овог јавног предузећа Божидар Пајевић.

 

 

 

Baner Pecat 211x81