gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 53. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана 26. марта 2017. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала) којом је председавао председник општине Предраг Белић.
 
1) Утврђен је предлог Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар
     
Овом Одлуком уређује се начин и поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Алибунар, орган надлежан за покретање поступка давања у закуп. Под пословним простором у смислу ове Одлуке сматрају се пословне зграде, пословне просторије, спортски објекти и спортски терени, гараже, отворена складишта и друге просторије изграђене, купљене или на други начин прибављене у својину Општине Алибунар. Пословни простор у јавној својини даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи од процењене тржишне вредности закупнине, утврђених на основу аката општине Алибунар којима се уређује закупнина за пословни простор.
Уговор о закупу пословног простора закључује се на одређено време, а највише до пет година. Уговор о закупу пословног простора за који је пред надлежним органом покретнут поступак за враћање одузете имовине, закључује се на период до доношења правноснажног решења у поступку, а најдуже до пет година. Уговор о закупу пословног простора може да се закључи и на дужи временски период са закупцима ако је то од значаја за Општину Алибунар и у другим оправданим случајевима, уз претходну сагласност већа.
Општинско веће је усвојило предлог Предлог Одлуке и доставља Скупштини општине Алибунар на разматрање и доношење.
 
DSCN4840 1600x1200
 
2) Утврђен је предлог Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општинске управе општине Алибунар
      
Циљ образовања Комисије је свеобухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Општинске управе општине Алибунар. Послови и задаци Комисије су:
 
•да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
•да прати достигнути ниво коориднације инспекција, иницира мере, утрђује смернице и даје упутства у циљу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, прати њихову реализацију, а нарочито:
 
а) за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција;
б) за размену информација у вршењу инспекцијског надзора;
в) за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о раду инспекција;
г) за развој информационог система у циљу ефикаснијег вршења инспекцијског надзора;
 
•да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се уређују питања инспекцијског надзора;
•да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад инспекције, анализира праксу инспекцијског надзора и заузима статове у циљу уједначавања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим надзираним субјектима, и објављује те ставове;
•да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем инспектора, подноси иницијативе надлежним органима које се односе на финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика стручног усавршавања инспектора;
•да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових имена и допуна;
•да се стара да се на службеној интернет страници општине Алибунар објављују прописи, акти и документи који се односе на инспекцијски надзор;
•да на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг инспекција у надлежности Општинске управе општине Албиунар, најкасније у року од седам радних дана;
•да у складу са потребом подноси извештаје Општинском већу општине Алибунар, Скупштине општине Алибунар и даје предлоге за предузимање мера из њихове надлежности;
•да се стара да се на службеној интернет страници општине Алибунар објављују информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и њиховим руководиоцима;
•да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције који је незадовољан одлуком о притужби;
•да обавља друге послове и задатке утврђене овим решењем
Општинско веће је усвојило предлог Предлог Решења и доставља Скупштини општине Алибунар на разматрање и доношење.
 
3) Донета је Одлука о приступању реализацији пројекта „Наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар – блок 2 – фаза 1А“
 
Општинско веће усвојило је Одлуку којом Општина Алибунар приступа реализацији пројекта ''Наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар – Блок 2 – фаза 1а“, у складу са условима конкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2018. годину, који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Одобрава се учешће из сопствених средстава Општине Алибунар за реализацију пројекта из претходне тачке, у износу од 3.388.091,00 динара што представља 50,06% од укупног износа вредности пројекта без ПДВ, у укупном износу од 6.768.091,00 динара.
 
 
 
 
 
 
 
 

Baner Pecat 211x81