gore

  • slika 3

ИЗВЕШТАЈ СА 40. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN0851 1600x1200Седница је одржана 05. октобра  2017. године, у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4, којом је председавао председник општине Предраг Белић.  На седници Већа разматрани су и донети следећи акти:
 
1) Разматрани су Извештаји о извршењу Одлуке о буџету Општине Алибунар  за период јануар – јун 2017. и за период јануар – септембар 2017.
 
Извештајима које је поднело Одељење за финансије Општинске управе Алибунар су утврђени укупни приходи и примања са пренетим средствима и укупни расходи и издаци буџета Општине Алибунар за период од 01.01 до 30.06.2017. и за период од 01.01. - 30.09.2017. године. Општинско веће је размотрило и усвојило извештаје, упутивши их Скупштини општине Алибунар на разматрање и прихватање.
 
 
2) Донета је Одлука о установљењу права стварне службености на непокретностима у јавној својини Општине Алибунар.
 
„Windvision Windfarm B“ обратио се, у својству инвеститора, захтевом Општини Алибунар ради установљења стварне службености на парцелама које су у својини Општине Алибунар, ради изградње привремених радних платформи које би користили током изградње комплекса „Ветроелектрана Алибунар 2“. На захтев „Windvision Windfarm B“ право службености се ограничава на 5 година , рачунајући од дана закључења посебног уговора уз накнаду која ће такође бити утврђена уговором. Општинско веће је прихватило Предлог Одлуке о установљењу права стварне службености на непокретностима у јавној својини Општине Алибунар и упутило Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.
 
 
3) Донета је Одлука о именовању радне групе за израду плана интегритета у Општини Алибунар.
 
Одлуком Општинског већа именована је радна група за израду Плана инегритета у Општини Алибунар. Циљ усвајања плана интегритета је стварање институционалног механизма за спречавање и умањење ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена, да се побошња ефикасност и ефективност рада институције.
План интегритета институције радна група израђује на основу усвојеног и објављеног нацрта плана интегритета које је Агенција за борбу против корупције израдила са представничким радним групама по системима.
 
 
4) Донета је Одлука о давању на употребу пословног простора у јавној својини Општине.
 
Општинско веће је донело Одлуку којом се даје на употребу без накнаде пословни простор у јавној својини општине Алибунар на катастарској парцели топ.бр. 911 КО Алибунар – посебни делови зграде пословних услуга П+1, уписане у лист непокретности број 4117 КО Алибунар, Месној заједници Алибунар и Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, чији је оснивач Општина Алибунар, ради обављања редовне делатности и пружања услуга грађанима на подручју општине Алибунар.
 
 
5) Донете су Одлуке о давању у закуп пословног простор у јавној својини Општине Алибунар.
 
У складу са Одлукама о расписивању јавних огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар и на основу понуда пристиглих за време конкурсних радњи које је обавила Комисија за давање у закуп пословног простора Јавног предузећа за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“, Општинско веће је донело Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Општине Алибунар, тачније пословних простора број 2 и број 4 на адреси Трг слободе 6, на парцели топ. број 911 КО Алибунар и дало сагласност на достављене предлоге Уговора о закупу пословног простора.
 
 
6) Донето је решење о образовању Комисије за попис гаража Општине Алибунар.
 
Општинско веће усвојило решење о образовању Комисије за попис гаража Општине Алибунар чији је задатак да изврши попис гаража, утврди грађевинско стање објеката, како фактички, тако и правно и предузме све потребне радње које сматра неопходним како би се на основу целокупно утврђеног стања омогућило спровођење поступка отуђења гаража.
 
 
7) Усвојено је решење о давању сагласности на Правилник о Изменама и Допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у предшколској установи „Полетарац“ Алибунар.
 
На основу Захтева о давању сагласности на Правилник који је упутио директор предшколске установе „Полетарац“, Општинско веће је усвојило Решење о давању сагласности на Правилник о изменеам и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у предшколској установи „Полетарац“ Алибунар.
 
 
8) Донето је решење о давању сагласности на Измене правилника о раду предшколске установе“Полетарац“ Алибунар.
 
Општинско веће је донело Решење о давању сагласности на Измене Правилника о раду предшколске установе „Полетарац“ Алибунар бр.95-4/2015 од 30.03.2015 који је донео Управни одбор Установе, бр.224-3/2017 од 12.09.2017. године. Измене су донете у складу са Посебним колективним уговором за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и јединица локалне самоуправе.
 
 
fShare
0