gore

  • slika 3

ИЗВЕШТАЈ СА 14. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN8515 1600x1200Дана 03.07.2017. године одржана је 14. седница Скупштине општине Алибунар, којој је председавао председник Скупштине Синиша Гавранчић. На дневном реду ове седнице нашла су се следећа акта:
1. Донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. године – свакако најважнија одлука која је усвојена на данашњој седници предложена је од стране Општинског већа. Један од основних разлога за другу измену и допуну Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину је учешће на јавном конкурсу за финасирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности и добијање средстава за санацију уличне расвете у општини Алибунар у износу од 22.671.360,00 динара. Такође, извршена је и прерасподела између појединих приходних и расходних позиција на основу сагледане тренутне ситуације. Разлика између прве и друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину износи 22.671.360,00 динара што се односи на средства која ће општина добити на основу јавног финансирања и суфинансирања пројекта у области енергетске ефикасности на основу Уговора између Управе за капитална улагања АПВ и Општине Алибунар од 19.05.2017. године. Такође, општина је за регресирани превоз ученика средњих школа планирала износ од 3.000.000,00, а према Уговору о додели новчаних средстава између АПВ-Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу, националне мањине – националне заједнице добила је 4.000.000,00 динара. Што се тиче расхода, поједини корисници као што су: МЗ Банатски Карловац, МЗ Јаношик, Туристичка организација општине, Општинска библиотека ''Вук Караџић'', Предшколска установа ''Полетарац'' и ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар извршили су промене у оквиру својих финансијских планова не угрожавајући буџет у целини. Директни корисници су извршили прерасподелу у оквиру својих надлежности како би се значајна средства уложила за пројектну документацију ОШ ''1. мај'' Владимировац и за решавање ванредне ситуације на делу територије општине Алибунар (куповина цистерни за пијаћу воду) како би се привремено, а до коначног решења, решио проблем у снабдевању водом за пиће.
 
DSCN8516 1600x1200
 
DSCN8518 1600x1200
 
2. Донета је Одлука о условима и поступку давања на употребу пословнго простора у јавној свјонини општине Алибунар без накнаде – одлука је донета на предлог Општинског већа.  У смислу ове одлуке, под пословним простором сматрају се пословне зграде, пословне просторије и друге просторије изграђене, купљене или на други начин прибављене у јавну својину Општине. Одлуку о давању на употребу пословног простора доноси Општинско веће општине Алибунар. Право на употребу пословног простора у јавној својини Општине без накнаде имају: јавна предузећа, органи, организације и установе чији су оснивачи Општина, Аутономна Покрајина Војводина и Република Србија. На основу Одлуке Општинског већа, Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар закључује уговор о употреби без накнаде, којим се уређују међусобна права и обавезе Општине и корисника пословног простора.
 
DSCN8525 1600x1200
 
3. Донета је Одлука о максималном броју запослених на неодрђеено време за сваки организациони облик у сиситему локалне самоуправе општине Албиунар за 2017. годину – и ова одлука донета је на предлог Општинског већа. Она се доноси у складу са одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Одлуке Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АП Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину. Укупно за ниво Општине Алибунар предвиђено је 207 запослених.`
4. Дата је сагласност на планове пословне стратегије и развоја Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' из Алибунара – на предлог Надзорног одбора овог предузећа, Скупштина је дала сагласност на средњорочни план (за период 2017-2021. године) и дугорочни план (за период 2017-2026. године) пословне стратегије и развоја ЈАТП ''Алибунар'' из Алибунара. Наведеним плановима планира се даљи развој предузећа, побољшање квалитета услуга, унапређење квалитета основних средстава и повећање броја запослених.
 
DSCN8531 1600x1200
 
5. Донета су решења о давању сагласности на измене и допуне финансијских планова појединих корисника средстава буџета општине Алибунар – на предлог надлежних органа управљања, а у циљу усаглашавања са данас усвојеним другим ребалансом буџета општине Алибунар, Скупштина је дала сагласност за измењене финансијске планове следећих корисника средстава буџета: 1) Основна школа ''Сава Вељковић'' из Добрице; 2) Јавно аутотранспортно предузеће ''Алибунар'' из Алибунара; 3) Туристичка организација општине Алибунар; 4) Општинска библиотека ''Вук Караџић'' Алибунар; 5) Предшколска установа ''Полетарац'' Алибунар; 6) Месна заједница Банатски Карловац; 7) Месна заједница Јаношик.
6. Донето је Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве из реда представника оснивача – на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе СО Алибунар, функције члана Школског одбора школе у Локвама из реда представника оснивача разрешена је Маријана Ардељан, а на ту функцију је именован Филип Мунћан из Локава.
 
DSCN8523 1600x1200
 
DSCN8534 1600x1200
 
fShare
0