gore

  • slika 3

ИЗВЕШТАЈ СА 12. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР


DSCN7863 1600x1200
Дана 29.04.2017. године одржана је 12. седница Скупштине општине Алибунар, којој је председавао председник Скупштине Синиша Гавранчић. На дневном реду ове седнице нашла су се следећа акта:
 
1. Донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. године – на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина је усвојила први ребаланс буџета за 2017. годину. Један од основних разлога за прву измену и допуну Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину је расподела средстава која су пренета из претходне године у износу од 57.816.493 динара, као и прерасподеле раније утврђених износа између појединих приходних и расходних позиција. Такође, постоји и потреба усаглашавања Одлуке о буџету за препоруком Министарства финансија у вези измена плата појединих корисника средстава буџета, јер је дата могућност локалним самоуправама да могу планирати укупна средства потребна за исплату плана запослених на нивоу исплаћених плана у 2016. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину.
 
2. Усвојене су одлуке о давању сагласности на установљавање права службености. 
 
3. Усвојена је Одлука о евиденцији дивљих депонија на територији општине Алибунар 
 
4. Усвојена је Одлука о давању сагласности на финансирање и извођење радова на непокретној имовини у својини општине Алибунар – на предлог Општинског већа усвојена је одлука којом се даје сагласност на финансирање и извођење радова на непокретној имовини у својини општине Алибунар, према коме се даје сагласност финансијерима комплекса ''Ветроелектране Алибунар 1'' и и комплекса ''Ветроелектране Алибунар 2'' да могу вршити финансирање и извођење радова на парцелама које се налазе у својини општине Алибунар, а који представљају део технолошке целине комплекса на више парцела у катастарским општинама Нови Козјак и Селеуш. Пошто су поједине парцеле из овог предлога обухваћене Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, односно да су дате у закуп за обављање пољопривредне производње, на предметним парцелама радови ће моћи да се изводе тек након истека закупа по основу раније закључених уговора.
 
5. Усвојен је Извештај о раду Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта – према Извештају, Комисија је издала у закуп државног пољопривредног земљишта у укупној површини од око 6.500 хектара. По основу давања у закуп државног пољопривредног земљишта по праву пречег закупа и по основу лицитације за први круг, остварено је укупно око 816.450 евра, од чега Општини припада 40%, а по основу другог круга очекује се остварење од око 10.900 евра, од чега такође општини припада 40%, а овај износ реализоваће се по доспећу уплата закупнине.
 
6. Донето је Решење о давању сагласности на Одлуку о приступању склапања уговора о репрограму дуга према ЈП ''Воде Војводине'' Нови Сад на део који се односи на отпадне воде ЈКП ''Универзал'' Алибунар.
 
7. Донета су решења о давању сагласности на Средњорочни и дуговорчни план пословне стратегије и развоја ЈКП ''Универзал'' Алибунар за периоде 2017-2021, односно 2017-2027.године. Овим плановима, које је усвојио Надзорни одбор ЈКП, испуњава се и законска обавеза. Према речима директора ЈКП, који је образлагао планове, полази се од реалних показатеља, није се хтело ићи по сваку цену у велике инвестиције, већ је стратегија развоја штедња, али циљ је задовољавање свих комуналних потреба грађана општине.
 
8. Донето је Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из Буџета општине Алибунар за 2017. годину Дому здравља Алибунар. 
 
9. Извршене су кадровске промене у појединим радним телима које је образовала СО Алибунар и
 
10. Укинута су одређена радна тела чији је оснивач Скупштина општине и то: 
     
1) Комисија за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица на територији општине Алибунар; 
2) Комисија за утврђивање хитних стамбених потреба угрожених грађана општине Алибунар;
3) Комисија за јавне набавке мале вредности; 
4) Комисија за демографију у општини Алибунар; 
5) Савет за израду Стратегије развоја општине Алибунар за период 2014-2020.године; 6) Комисија за попис општинске имовине у јавним комуналним предузећима чији је оснивач општина Алибунар.
 
DSCN7845 1600x1200
 
DSCN7849 1600x1200
 
DSCN7862 1600x1200
 
DSCN7864 1600x1200
 
DSCN7855 1600x1200
 
DSCN7875 1600x1200
 
DSCN7878 1600x1200
 
fShare
0