gore

 • slika 3

Muncan Petar - 351-51-2015-04, Postavljeno 29.07.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-51/2015-04
20. јул 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
013/641-233
 
 
            Општинска управа општине Алибунар - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Мунћан Пере из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103, у предмету издавања употребне дозволе за изграђени стамбени објекат са две стамбене јединице и помоћних објеката, на парцели број 616. к.о. Локве, на основу члана 134. и 158. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр. 32/14 и 13/15),Решења бр. 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и Решења бр. 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године,доноси
 
 

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ
 
            ОДОБРАВА СЕ Мунћан Пери из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103 – (у даљем тексту: Инвеститор), УПОТРЕБА изграђеног стамбеног објекта са две стамбене јединице (стан бр. 1 спратности П+1, стан бр. 2 спратности П, укупне бруто развијене грађевинске површине 489 м2) и помоћног објекта (надстрешница бр. 1, надстрешница бр. 2 и остава, укупне бруто развијене грађевинске површине 118 м2), на парцели број 616. к.о. Локве, површине 967 м2, у насељеном месту Локве, улица Лењинова бр. 103.
Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Инвеститор је поднео захтев Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за издавање употребне дозволе за изграђени стамбени објекат са две стамбене јединице и помоћни објекат, на парцели број 616. к.о. Локве, ближе описаних у диспозитиву овог Решења.
Инвеститор је у ранијем периоду подносио захтев за издавање употребне дозволе за предметне објекте, када је због неиспуњавања формалних услова за поступање по захтеву донет Закључак о одбацивању захтева бр. 351-39/2015-04 од 25.06.2015. године, у коме је речено да уз захтев није поднет Главни пројекат електричних инсталација број 026/13 од новембра 2013. године, који је оверен од стране инвеститора, извођача радова и надзорног органа да су електричне инсталације изведене у складу са пројектом, затим да није приложен елаборат геодетских радова за предметни објекат, као и да подносилац захтева нема право подношења захтева за издавање употребне дозволе, с обзиром да је решење о грађевинској дозволи за изградњу предметних објеката издато на претходног власника.
Поступајући по члану 43. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), документација која је поднета уз претходни захтев, као и уз захтев по коме се доноси ово Решење, садржи следећу документацију:
 1. Решење о локацијској дозволи бр. 353-47/13-04 од 28.10.2013. године
 2. Решење о грађевинској дозволи бр. 351-275/13-04 од 25.02.2014. године, са овером правоснажности
 3. Решење о наслеђивању донето од стране Основног суда у Панчеву под бројем 5 О.1070/14 од 15.07.2014. године
 4. Извод из листа непокретности број 1025. к.о. Локве од 05.11.2014. године, по коме је парцела број 616. к.о. Локве у приватном власништву подносиоца захтева
 5. Решење о измени Решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора, бр. решења 04-351-43/2015 од 06.07.2013. године, са овером правоснажности
 6. Геодетски снимак објекта – парцела топ. број 616. к.о. Локве – Обрађивач д.о.о. ``Геовизија`` Панчево, од 2015. године
 7. Елаборат о извршеним геодетским радовима, обрађивача д.о.о. ``Геовизија`` Панчево, бр. захтева 955-6/2015-136, деловодни број 952-02-7-79/2015ц
 8. Главни пројекат АГ, К, В и К, бр. техничког дневника 9/2013, са Идејним пројектом за изградњу помоћних објеката, бр. техничког дневника 9/2013 –POM, обрађивача Архитектонски атеље ``Студио 3`` са седиштем у Панчеву, улица Владимира Жестића 43б, са овером издате грађевинске дозволе и овером да је објекатизграђен у складу са пројектом
 9. Главни пројекат електричних инсталација број 026/13 од новембра 2013. године, обрађивача Пројектни биро и услуге ``AL&SA``, са седиштем у Панчеву, улица Милоша Требињца бр. 78, са овером издате грађевинске дозволе и овером да су електричне инсталације изведене према пројекту
 10. Елаборат енергетске ефикасности број пројекта 9/2013, од новембра 2013. године, обрађивача Архитектонски атеље ``Студио 3``, са седиштем у Панчеву, улица Владимира Жестића бр. 43б, са овером издате грађевинске дозволе
 11. Енергетски пасош, бр. пројекта 05/2015 од 18.05.2015. године, обрађивача ЈП ``Градска стамбена агенција`` са седиштем у Панчеву, улица Његошева 1-А
 12. Одлука о формирању комиисје за преглед објекта број 08-ТР-2015 од 19.05.2015. године, донета од стране предузећаd.o.o.``Termolux`` са седиштем у Панчеву, улица Браће Јовановића бр. 43 и Записник о техничком прегледу објекта од 15.06.2015. године са Предлогом Комисије за технички преглед објекта да се за исти изда употребна дозвола
 13. докази о уплати административних такси
 
Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
Поступајући по захтеву Инвеститора, на основу члана 158. Закона и члана 44. и 45. Правилника, а након утврђивања испуњености формалних услова дефинисаних чланом 42. Правилника, ценећи Записник Комисије за технички преглед, решено је као у диспозитиву овог Решења.
Инвеститор је приложио доказ о уплати прописаних администативних такси.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења се може упутити жалба Покрајиснком секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општине Алибунар – Општинске управе – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно писмено, или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште на адресу Општина Алибунар – Општинска управа – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар. Жалба се таксира са 440,00 динара, сврха уплате: републичка административна такса, рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 74-202, прималац: Буџет РС.
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. арх. Зорица Миливојев
 
Решење доставити:
1.Подносиоцу захтева
3.Архиви 

Rilak Aleksandar 351-49-2015-04, Postavljeno 29.07.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-49/2015-04
Датум:20.07.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевузаиздавањеграђевинскедозволекојијеподнео инвеститор Рилак Александар из Јерменоваца путем пуномоћника Митов Дејана из Димитровграда, анаосновучлана 192.ичлана 196. Закона о општемуправномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ОДОБРАВА СЕРилак Александру из Јерменоваца(ЈМБГ 1711975870011), са станом уулици Петефи Шандора број 83,каоинвеститору,изградњапородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом и помоћног објекта - гараже, максималнихгабаритнихдимензија породичнестамбенезграде15,00м х7,50м, висинеслемена7,43м, спратности П+ Пк(приземље и поткровље),укупна бруто површина јеПбр.=231,33м2и нето површина је Пн.=149,53м2и максималнихгабаритнихдимензијапомоћни објекат8,30м х5,50м, висинеслемена3,20м, спратности П (приземље), бруто површина јеПбр.=45,56м2и нето површина је Пн.=38,27м2, накатастарскојпарцелитоп.бр.1523 к.о.Алибунар, површине П=1549,00м2, уАлибунару, улицаЖелезничка број 39А, који ће бити прикључен на јавну инфраструктуру изграђену на површини јавне намене, парцела топ.број 2391/1 к.о. Алибунар.
 
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси4 860 000,00динара.
 
Саставнидеоовогрешењасу:
1.     Локацијски условиброј 353-17/2015-04од 04.05.2015. године;
2.     Пројекат за грађевинску дозволу ПГД за изградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом и помоћног објекта - гараже од јуна  2015.године који је израдио пројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12, и састоји се од:
1.     Изводизпројекта, којијеизрадиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12, одјуна 2015. године, главнипројектантједипл. инг.арх.– мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300Д166 06,према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јуна 2015. Године;
1.     0 – Главнесвеске,број техничке документације:Е-01/2015 одјуна 2015. године, који је израдиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12, главни пројектант једипл. инг.арх.– мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300Д166 06;
2.     1 – Пројекат архитектуре,број техничке документације:01/2015 - А одјуна 2015. године, коју је израдиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12,одговорнипројектантједипл. инг.арх.– мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300Д166 06. Пројекат архитектуре обухвата и припремне радове на рушењу изгрсђеног стамбеног објекта и рашчишћавању земљишта;
3.     Елаборатенергетскеефикасности,број техничког документације01/2015-ЕЕ одјуна 2015. године, којијеизрадиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12,одговорнипројектантједипл. инг.арх.– мастер Драгана Дукић, лиценцаброј 381072913;
4.     Извештај о извршеној техничкој контроликојујеизвршиоARCHI 05“ДОО Нови Сад, улица Јована Ђурића број 7, број техничког дневника ТК-: 4-02-2015одјуна2015.године, вршиоцтехничкеконтролесзапројекатархитектуре је дипл.инж.арх.Пунош Милан, лиценцаброј 300В275 05.
 
 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износуод20991,00 динара, уплатити на рачун бр.840-742253843-87,једнократно до пријаве радова, у складу са изјавом инвеститора о регулисању накнаде за грађевинско земљиште на захтеву од13.07.2015.године. Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износуод30% на име једнократног плаћања.
Ово Решење о грађевинскојдозволи је трајни документ,јер инвеститор изградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.
Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка грађења објекта пријави органу који је издао грађевинску дозволупочетакизвођењарадова.Рокзавршеткаграђењапочињедатечеодданаподношењапријавепочеткаграђењаобјекта.
Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о грађевинској дозволи подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
Образложење
 
Рилак Александар из Јерменоваца, са станом уулици Петефи Шандора број 83,каоинвеститору,путемпуномоћникаМитов Дејана из Димитровграда, поднео је захтев овом Одељењу, заведен под бројем 351-49/2015-04 од13.07.2015. године, заизградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом и помоћног објекта - гараже, максималнихгабаритнихдимензија породичнестамбенезграде15,00м х7,50м, висинеслемена 7,43м, спратности П+ Пк(приземље и поткровље), укупна бруто површина јеПбр.=231,33м2и нето површина је Пн.=149,53м2и максималнихгабаритнихдимензијапомоћни објекат8,30м х5,50м, висинеслемена 3,20м, спратности П (приземље), бруто површина јеПбр.=45,56м2и нето површина је Пн.=38,27м2, накатастарскојпарцелитоп.бр.1523 к.о.Алибунар, површине П=1549,00м2, уАлибунару, улица Железничка број 39А, а премаПројектузаграђевинскудозволуи локацијским условима.
 
Уззахтевзаиздавањерешења о грађевинскојдозволиинвеститорјеподнеоследећудокументацију:
1.     Локацијске услове број 353-17/2015-04од 04.05.2015. године;
2.     Пројекат за грађевинску дозволу ПГД за изградњупородичнестамбенезграде са једном стамбеном јединицом и помоћног објекта - гараже од јуна  2015.године који је израдио пројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12, и састоји се од:
1.     Изводизпројекта, којијеизрадиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12, одјуна 2015. године, главнипројектантједипл. инг.арх.– мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300Д166 06,према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јуна 2015. године:
2.     0 – Главнесвеске,број техничке документације:Е-01/2015 од јуна 2015. године, који је израдиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12, главни пројектант једипл. инг.арх.– мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300Д166 06;
3.     1 – Пројекат архитектуре,број техничке документације:01/2015 - А од јуна 2015. године, коју  је израдиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12,одговорнипројектантједипл. инг.арх.– мастер Владимир Босанчић, лиценцаброј 300Д166 06;
4.     Елаборатенергетскеефикасности,број техничког документације 01/2015-ЕЕ одјуна 2015. године, којијеизрадиопројектант ''MODELART ARHITEKTI''Студио за просторни дизајнизДимитровграда,са седиштем у улици Козарицаброј12,одговорнипројектантједипл. инг.арх.– мастер Драгана Дукић, лиценцаброј 381072913;
5.     Извештај о извршеној техничкој контроликојујеизвршиоARCHI 05“ДОО Нови Сад, улица Јована Ђурића број 7, број техничког дневника ТК-: 4-02-2015одјуна2015.године, вршиоцтехничкеконтроле с запројекатархитектуре је дипл.инж.арх.Пунош Милан, лиценцаброј 300 В275 05.
 
3.     Овлашћење од 06.фебруара. 2015. године којим Рилак Александар  из Јерменоваца, даје овлашћење Митов Дејану из Димитровграда,  ЈМБГ (0107987733224), да предузима правне радње за потребе прибављања грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта у Алибунару;
4.     Извод излистанепокретностиброј:5535к.о.Алибунар, којијеиздао РГЗ СКН Алибународ13.07.2015. године;
5.     Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр.1523к.о.Алибунар, који је урадила Агенција „Геометар“ изКовачице, а оверио РГЗ СКН Алибунар09.06.2015. године;
6.     Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта број 351-49-1/2015-04 од 17.07.2015.године, сачињено у Одељењеза урбанизам, комунално –стамбенепослове и заштиту животне средине.
 
Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео документацијупрописанучланом 135.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15. и21. иПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре (Сл.гласник РС бр. 22/15),чланом 52.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015),решено је као у диспозитиву.
Такса у износу од 1050,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о административним таксама.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у рокуод 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксиранаса 420,00динара административне таксе.
 
 
          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев ср.
 
 
Решење доставити :
 1. Александру Рилак из Јерменоваца,путемпуномоћникаМитов Дејана из Димитровграда;
 2. Грађевинској инспекцији;
 3. Архиви.

Lotrean Marija 353-38-15-04, Postavljeno 16.07

Република Србија - АП Војводина
Општина Алибунар - Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-38/15-04
08.07.2015. године
А л и б у н а р,Трг слободе 4
013/641-233
 
Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 8ђ у вези са чланом 53а-57 Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' број 22/15), члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'' број 22/15), Просторног плна општине Алибунара (''Сл. лист општине Алибунар ''број12/12), на основу члана 15. и 26. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14 и 13/15) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015.год, по захтеву Лотреан Марије из Локава,Лењинова 52, издаје
 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
 
За реконструкцију и доградњу стамбене зграде П+Пк укупне бруто површине Пбр=276,05м2, на парцеле број 1268 к.о. Локве, улица Лењинова број 32, са прилазом из исте улице парцела 1395 к.о. Локве.
ЛОКАЦИЈА: Парцела број 1268 к.о. Локве се налази у зони становање грађевинског подручија насеља Локве.
Према Изводу из листа непокретности број 361 од 18.06.2015.год. парцела је грађевинско земљиште прватна својина Лотреан Марије из Локава, са објектом 1-стабена зграда површине 211м2, објекат 2-помоћна зграда површине 17м2, објекат 3-помоћна зграда површине 13м2, земљиште з зграду 5а и њива 3.класе 4а54м2,објекти изграђени пре доношења прописа о изградњи објекта.
Према копији плана бр.953-1/2015-191 од 03.07.2015.год. на парцели постоје објекти 1 и 4 који су приказани и на геодетском снимку снимљено априла 2015.год. од стране ''Геовизија'' Панчево, на којем су приказани и економски објекти.
Према евиденцији овог Одељења за објекат број 4 постоји захтев за легализацију број 351-150/2010.
Према ИДР-идејном решењу бр.А/ИДР-01/15 од јуна 2015.год, израђен од стране ''АМ ПРОЈЕКТ'' Владимировац, планира се реконструкција и доградња постојећег стамбеног објекта обележоног бројем 1 на копији плана и то тако сто се руши део објекта, мења распоред просторија и дограђује поткровље.
Према захтеву планира се реконструкција и доградња стамбеног објекта категорија А класификационе ознаке 1110011.
Парцела је намене за становање у зони за које се изградња и уређење врши директно из Просторног плана општине Алибунар.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8˚MCSскале.
Изградња објеката друге намене,који се налазе у склопу зона преовлађујуће намене - као придодати, односно комплементарни садржаји – вршиће се према условима који важе у зонама у којима се граде.
Правила грађења у зониСТАНОВАЊА:
Дозвољена заузетост парцеле је 50%, с тим да минимум 30% мора бити озелењено у складу са наменом.
Није дозвољена изградња складишних објеката (осим мањих скалдишта за потребе пољопривредних домаћинстава), као ни вршење складиштења на отвореном. Нису дозвољене делатности третмана, складиштења (укључујући и привремено складиштење) и одлагање отпада (како опасног тако и неопасног). Није дозвољена изградња индустријских објеката нити објеката за бављење пољопривредном производњом за тржиште (изградња фарми) и сличних објеката.
Врста и намена објекта
На грађевинској парцели намењеној породичном становањумогу се градити:
-         основни објекат: породични стамбени објекат,економски објекат,стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени и пословни објекат са делатношћу која не угрожава становање и где су обезбеђени услови заштите животне средине. Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу и полуатријумски. Парцела може бити намењена само пословном објекту, без становања;
-         на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта:  пословни објекат, летња кухињаи оставе веће од 20m2;
-         помоћни објекти: остава мање од 20m2, гаража,бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу);
-         на грађевинској парцели у изузетним случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта, под условима да су испуњени сви урбанистички критеријуми и да је за други објекат могуће обезбедити службеност пролаза преко парцеле.
Планирана је реконструкција и доградња постојећег стамбеног објекта која је претежна намена у овој зони.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању су следећи:
-         за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0m, минимална величина парцеле је 200,0m2,
Услови за образовање грађевинске парцеле намењене породичном становању пољопривредног типа су следећи:
-       за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 18,0m,
-       за све типове објеката (слободностојећи, двојни, у низу) минимална површина парцеле је 800,0m2.
На једној грађевинској парцели у изнетим случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта под следећим условима:
заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним, пољопривредним и помоћним објектима може бити до 50 %,
растојање између два суседна објекта износи мин. 3,0m за приземне, а 4,5m за спратне објекте,
стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут.
Парцела 1268 к.о. Локве има укупну површину од 11а95м2 и ширину фронта 18,93м и задовољава услове грађевинске парцеле намене породичног становања пољопривредног типа.
Положај објекта на парцели
Грађевински објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом (уколико у улици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију. Дубина увлачења такође зависи од положаја постојећих објеката у улици, не може бити већа од 5,0m.
Гаража се може поставити на регулациону линију уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у унутрашњост гараже).
Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:
-     основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0m, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 3,0m (растојање основног габарита без испада).
Планирани објекта се гради у прекинутом низу на северно-западне оријентације на међи са парцелом број 1267 и на 10,23м од парцеле број 1269.
дозвољена  спратност и висина објекта
Спратност главног објекта (породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и пословно-стамбени објекат) је од П (приземље) до максимално П+1+Пк (приземље + једна етажа + поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Висина главног објекта је максимално 12,0m од коте заштитног тротоара објекта до слемена. У случају потребе за надоградњом постојећих објеката, дозвољава се доградња још максимално етаже поткровља.
Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) максималне спратности П (приземље) а максималне висине до 3,0m од коте заштитног тротоара објекта до венца.
Економски објекат је максималне спратности П (приземље), тј. П+Пк (приземље + поткровље) ако се у поткровљу предвиђа складиштење хране за стоку, а максималне висине 4,6m.
Планира се објекат П+Пк висине слемена 7,60м.
 
међусобна удаљеност објеката
Други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0m, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0m ако пословни објекат има отворе  са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.
Удаљеност економског објекта - сточна стаја од главног, односно другог објекта не може бити мања од 15,0m.
Удаљеност ђубришта и пољског клозета од главног, односно другог објекта, не може бити мања од 20,0m. Ђубриште и пољски клозет се граде на минимално 1,0m од границе суседне парцеле уз услов за ђубриште да се гради ободни зид висине 1,0m (да не би дошло до расипања) и да је подлога водонепропусна. При дефинисању локације ових објеката обавезно је узети у обзир правац дувња доминантних ветрова. Објекте – садржаје поставити низ ветар у односу на чисте објекте.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Други и помоћни објекат уз главни објекат и економски објекат се граде у истој линији као и главни објекат, уз услов да се објекат од границе парцеле гради на минимално 1,0m одстојања.
Дозвољен је међусобни размак других и помоћних објеката уз економске објекте на минимално 2,0m, тј. други и помоћни објекат се не морају градити у истој линији са главним објектом, уз услов да се граде на минимално 1,0m од границе парцеле.
Други и помоћни објекат уз главни објекат на парцели, где је двојни објекат, се гради на 0,0m од заједничке границе парцеле, под условом да ни једним својим делом не угрожавају простор суседне парцеле и стабилност суседних објеката.
Гараже и оставе у свим типовима породичног становања (слободностојећи објекти, двојни и објекти у низу) могу се градити у дну парцеле, на 0,0m од међне линије.
Изградњом објеката на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а одвођење атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцеле на којој се гради објекат.
Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне, комбинација зидане и транспарентне, зидане или живе зелене ограде, висине усклађене са уобичајеним месним приликама. Начин изградње ограде у погледу висине и избора материјала ускладити са претежним постојећим стањем у предметном делу насеља. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2m, а код комбинације зидани део ограде може ићи до 0,9m.
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.
Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,8m.
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног ипословног/производног дела парцеле), уз услов да висина те ограде не може бити већа од висинебочне ограде.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила
За грађевинску парцелу намењену породичном становању пољопривредног типа колско-пешачки прилаз је минималне ширине 4,0m, а за парцелу намењену пословању мин. 3,0m, односно у складу са потребама возила која се користе. При обезбеђењу прилаза парцелизабрањено је затрпавање уличних канала. Обавезо оставити пропуст за атмосферску воду. За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне породичног становања мора се обезбедити најмање колско-пешачки прилаз ширине мин 2,5m.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг место, тј. простор за паркирање возила по правилу један стан једно паркинг место.
Прама копији плана постоји могућност приступа из улице лењинова парцела бр. 1395 к.о. Локве. Према ИДР-у планира се приступ ширине 3,60м. 
Заштита суседних објеката
Изградња објеката у прекинутоми у непрекинутомнизу може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Остали урбанистички услови
Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију више од 1,2m и то на делу објекта вишем од 3,0m, у улицама чији је коридор ширине 16m и више. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2m, онда се она поставља на грађевинску односно регулациону линију.
Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
-         транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0m по целој ширини објекта с висином изнад 3,0m,
-         платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0m од спољне ивице тротоара на висину изнад 3,0m,
-         конзолне рекламе мање од 1,2m на висини изнад 3,0m.
Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 3,0m и ако те степенице савлађују висину од 0,9m. Степенице које савлађују висини вишу од 0,9m улазе у основни габарит објекта. Ни један степеник не може да прелази регулациону линију улице.
Архитектонско, односно естетско обликовање објекта
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким контекстом у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са временским контекстом, што подразумева могућност савремене интерпретације уз коришћење савремених, трајних материјала. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без примене еклектичких елемената. Није дозвољена изградња угаоних кула.
Фасаде објеката могу бити малтерисане (у светлим, пастелним бојама), од фасадне опеке, природног или вештачког камена. Боје обавезно ускладити са суседним објектима.
Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције од 30-350. Кровни покривач у складу са уобичајеним у конкретном подручју (природни материјали).
Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6m рачунајући од коте готовог пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном случају.
Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедоносни и други услови
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити бетонирани простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ надлежне комуналне службе.
Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње насељске канализационе мреже, дозвољена је изградња бетонских водонепропусних септичких јама, које на парцели треба лоцирати минимално 3,0m од објекта и границе парцеле.
Стајњак настао чишћењем стаја односити на ђубриште са водонепропусном подлогом а одатле на пољопривредне површине.
На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина.
Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.
Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
Геолошко и палеонтолошко наслеђе:Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.
Инжењерско-геолошки услови, услови и мере заштите од пожара,елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа:
Заштита од земљотреса приликом планирања и изградње простора подразумева примену сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи објеката на сеизмичким подручјима, при чему се дефинишу параметри који утичу на смањење оштећења у случају земљотреса као што су изграђеност, густина насељености, систем градње, спратност, мрежа слободних површина и др. Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресомјачине 8˚MCSскале.
Заштита од високих подземних вода спроведена је изградњом мелиоративних отворених канала, подељеним у неколико сливова за одводњавање.
Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере, односно ветрозаштитни појасеви одговарајуће ширине.
Превентивне мере заштите од пожара подразумевају планске мере заштите које се разрађују утехничкој документацији.
При изради техничке документације потребно је спровести мере енргетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и Правилником о енергетској ефикасности зграда.
Сви објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима за изградњу појединих објеката.
УСЛОВИ ДИСТРИБУТЕРА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Према ИДР-у постојеће инсталације електроенергетске и водовода се користе без повећања снаге, а инсталације гаса нису предвиђене у објекту.
Као доказ о постојању прикључака инвеститор је доставио:
1.      Рачун ''ЕПС снабдевање'' ЕД број 4511681605 од 09.06.2015.год. са одобреном снагом од 5,75kW.
2.      Потврда о прикључењу на водоводну мрежу издату од стране Месне заједнице Локве број 40/2015 од 16.06.2015.год.
3.      Рачун за гас 023203940831 од 02.09.2014.год. од стране ''Србијагас''.
НАПОМЕНА: Према Идејном решењу планирани објекат је потребно ускладити са Просторним планом општине Алибунара у делу планирања паркинг простора, односно одредити простор за паркирање.
Објекат има прикључак на гасну мрежу али се исти не користи и нису планиране гасне инсталације у стамбеном објекту.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Радове на уклањању дела објекта наведеног под број 1 на копији плана, у површини од 64,70м2, изводити као припремне радове у грађевинској дозволи у смислу члана 137. Закона о планирању и изградњи и члана 26. број ''10'' Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу који треба да садржипројекат архитектуре са изјавомодговорног пројектантада објекат има одговарајућу носивост и стабилност, припремне радове и елаборат енергетске ефикасности а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докумнетацие према класи и намени објеката.
Уз захтев за локацијске услове поднето је:
 1. Идејно решење број А/ИДР-01/15 од јуна 2015.год, израђен од стране ''АМ ПРОЈЕКТ'' Владимировацу аналогној форми;
 2. Извод из листа непокретности број 361 од 18.06.2015.год;
 3. Геодетски снимак ''Геовизиј''Панчево од априла 2015.год;
 4. Рачун ''ЕПС снабдевање'' ЕД број 4511681605 од 09.06.2015.год;
 5. Потврда о прикључењу на водоводну мрежу издату од стране Месне заједнице Локве број 40/2015 од 16.06.2015.год;
 6. Рачун за гас 023203940831 од 02.09.2014.год. од стране ''Србијагас'';
 7. Доказ о уплати таксе и накнаде;
а у поступку обједињене процедуре прибављени су :
 1. Копија плана подземних водова бр.956-01-23/2015 од 03.07.2015.год;
 2. Копија плана бр.953-1/2015-191 од 03.07.2015.год.
који су саставни део локацијских улова.
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима за парцелу за коју су издати.
Против ових локацијских услова може се изјавити приговор општинском већу  Општине Алчибунар у року од 3 дана од дана пријема истих.
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Архиви       
                                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
                                                                             дипл.инж.арх. Зорица Миливојев,с.р.
Oбрадила:
Берлован Корнелија

Muncan Pera 351-43-2015-04, Postavljeno 16.07.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    04-351-43/2015
06. јул 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/641-233
 
            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Мунћан Пере из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103. у предмету измене решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора, на основу члана 141. а у вези са чланом 134. став 2. и 133. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09; 81/09; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 21/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС и 98/13 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014) – (у даљем тексту: Закон), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/14 и 13/2015), члана 192. Закона о општем управном поступку (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10) и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године, доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 
I.          МЕЊА СЕ решење о грађевинској дозволи Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине број 351-275/13-04 од 25.02.2014. године којим је наложено уклањање приземних објеката стамбени ``1`` површине 137 м2, стамбени ``2`` површине 97 м2 и помоћни ``3`` површине 55 м2, на парцели број 616. к.о. Локве у улици Лењинова бр. 103, а затим се дозвољава изградња стамбеног објекта са две стамбене јединице и помоћних објеката и то стан бр. 1 спратности П+1, нето корисне површине 206,52 м2, стан бр. 2 спратности П, нето површине 96,22 м2, укупне бруто површине 489 м2 и помоћних објеката настрешнице бр. 1 површине 58 м2, надстрешнице бр. 2 површине 39 м2 и оставе бр. 3 површине 21 м2, укупне бруто површине 118 м2, на парцели број 616. к.о. Локве, са прилазом из улице Лењинова парцела бр. 1395. к.о. Локве
 
тако да уместо инвеститора Мунћан Петра из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103 стоји инвеститор Мунћан Пера из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103.
 
II.        Решење о грађевинској дозволи број 351-275/13-04 од 25.02.2014. године у осталим деловима остаје непромењено.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Дана 29.06.2015. године, Мунћан Пера из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103, поднео је захтев за измену решења о грађевинској дозволи број 351-275/13-04 од 25.02.2014. године, због промене инвеститора.
Уз захтев је поднета следећа документација:
 1. Копија правноснажног Решења о грађевинској дозволи број 351-275/13-04 од 25.02.2014. године, издата од стране Општинске управе општине Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине
 2. Копија Решења о наслеђивању донето од стране Основног суда у Панчеву, под бројем 5 О.1070/14 од 15.07.2014. године
 3. Извод из листа непокретности број 1025. к.о. Локве, издат од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар
 
Решењем о наслеђивању број 5 О.1070/14 од 15.07.2014. године, утврђена је заоставштина преминулог Мунћан Петра, између чега и парцела број 616. к.о. Локве, улица Лењинова бр. 103, а затим је утврђено да је наследник Мунћан Пера из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103. Мунћан Пера је уписан као власник парцеле број 616. к.о. Локве, што је утврђено увидом у Извод из листа непокретности број 1025. к.о. Локве.
Увидом у наведену документацију је утврђено да су испуњени услови из члана 141. Закона за измену предметне грађевинске дозволе, те је одлучено као у диспозитиву овог решења.
Подносилац захтева је доставио доказ о уплати републичке административне таксе, у износу од 790,00 динара.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења се може изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михаила Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана пријема.
            Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општинске управе општине Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на адреси Трг Слободе бр. 4. Алибунар, непосредно писмено или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште. Уз жалбу је потребно доставити доказ о уплати прописане републичке административне таксе, у износу од 440,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742221843-94, са позивом на број 97 74-202.
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. арх. Зорица Миливојев, с.р.
 
 
Решење доставити:
 1. Пера Мунћан, Лењинова 103, Локве
 1. ОУ Алибунар – Одељење за инспекцијске
       Послове – Грађевински инспектор
5.    Архиви

Balkan Electric - 351-42-2015-04, Postavljeno 16.07.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-42/2015-04
Датум: 02. јул 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално –стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране предузећаd.o.o.``Balkan Electric`` са седиштем у Вршцу, улица Булевар Ослобођења бр. 3, у предмету издавања решења о грађевинској дозволи за изградњу приступних путева и платформи-платоа за смештај опреме и механизације за монтажу и одржавање ветрогенератора у комплексу ветропарка ``Алибунар 1``, на основу члана 192. и члана 196. Закона о општем управном поступку (``Службени лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. Гласник РС`` бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл.лист Општине Алибунар``, број 32/2014 и 13/2015), и Решења број 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године, доноси
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ИЗДАЈЕ СЕ предузећуd.o.o.``Balkan Electric``, са седиштем у Вршцу, улица Булевар Ослобођења бр. 3 – (у даљем тексту: Инвеститор), ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНИХ ПУТЕВА до стубова ветрогенератора у комплексу ветропарка ``Алибунар 1``, на парцели број 6080/1. к.о. Алибунар у ширини од 5,0м и дужини од 77,402м , на парцели број 6202. к.о. Алибунар у ширини од 5,0м и дужини од 284,149м, на парцели број 6123/2. к.о. Алибунар у ширини од 5м и дужини од 169,923м и на парцели број 6124. к.о. Алибунар у површини лепезе пута на укрштају некатегорисаног пута на парцели број 6152. к.о. Алибунар и приступног пута чија се изградња планиран на парцели број 6123/2, полупречника хоризонталне кривине 12,0м.
Парцела број 6080/1. к.о. Алибунар је укупне површине 1ха 29а 12м2, представља пољопривредно земљиште, са директним приступом на јавну саобраћајну површину – некатегорисани пут на парцели број 6041/1. к.о. Алибунар.
Парцела број 6202. к.о. Алибунар је укупне површине 95а 67м2, представља пољопривредно земљиште, са директним приступом на јавну саобраћајну  површину - некатегорисани пут на парцели број 6152. к.о. Алибунар.
Парцела број 6124. к.о. Алибунар је укупне површине 1ха 11а 50м2, представља пољопривредно земљиште, са директним приступом на јавну саобраћајну површину – некатегорисани пут на парцели број 6152. к.о. Алибунар.
Парцела број 6123/2. к.о. Алибунар је укупне површине 55а 75м2, представља пољопривредно земљиште, са директним приступом на јавну саобраћајну површину – некатегорисани пут на парцели број 6152. к.о. Алибунар.
            Укупна предрачунска вредност изградње предметних приступних путева износи 5.177.066,60 динара (без ПДВ-а).
            Саставни део овог решења су:
·     Решење о локацијској дозволи број 04-353-48/14 од 04.11.2014. године
·     Главни пројекат приступних путева од атарских путева до темеља ветротурбинаWT1, WT2иWT3 у оквиру ветропарка ``Алибунар 1``, број пројекта 031/31-88-2 од новембра 2014. године, обрађивача Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију, са седиштем у Новом Саду, улица Фрушкогорска бр. 11, са овером од стране МУП – Сектор за ванредне ситуације – Одељење за ванредне ситуације у Панчеву бр. 07/24 Бр. 02-217-7227/15-1 од 24.06.2015. године и овером од стране Завода за заштиту споменика културе у Панчеву од 17.06.2015. године
·     Завршни извештај о извршеној техничкој контроли техничке документације – техничке документације главних пројеката приступних путева у оквиру ветропарка Алибунар 1, бр. 102 од 16.12.2014. године, израђен од стране предузећа ``Via Projekt`` d.o.o. са седиштем у Београду, улица Устаничка бр. 128А


·     Извод из пројекта за објекат приступни путеви од атарских путева до темеља ветротурбинаWT1, WT2иWT3 у оквиру ветропарка ``Алибунар 1`` у к.о. Алибунар, к.п. 6080/1, 6202 и 6123/2, од маја 2015. године – главни пројектант: проф. др Ђорђе Узелац, дипл. инж. грађ.
·     Главна свеска  бр. 031/31-88/0 од јуна 2015. године, обрађивача Факултет техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију – Трг Доситеја Обрадовића бр. 6, Нови Сад
Инвеститор нема обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта сходно члану 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 3/2015).
Ово Решење о грађевинској дозволи престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности овог решења  о грађевинској дозволи не изда употребна дозвола.
            Обавезује се Инвеститор да овом органу поднесе пријаву радова на изградњи предметног објекта, најкасније у року од 8 дана од дана почетка извођења радова. У пријави Инвеститор наводи датум почетка и рок завршетка радова на изградњи предметног објекта.
            Обавезује се Инвеститор да пре и у току извођења радова поступи по налозима датим у претходно прибављеним условима надлежних органа, као и код давања сагласности на пројектну документацију од стране тих органа.
Извођач радова на изградњи предметних објеката по овом Решењу, подноси овом Одељењу изјаву о завршетку израде темеља, а уз изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља, урађен у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Инвеститор је дана 26.06.2015. године поднео захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу приступних путевадо стубова ветрогенератора у комплексу ветропарка ``Алибунар 1``, на парцелама број 6080/1, 6202, 6124. и 6123/2. све у к.о. Алибунар, ближе описаних у диспозитиву овог решења.
Уз захтев је поднета следећа документација:
1.     Решење о локацијској дозволи број 04-353-48/14 од 04.11.2014. године
2.     Решење о привременој грађевинској дозволи бр. 130-351-360/2014 од 18.05.2015. године, издато од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, издато општини Алибунар за изградњу привременог собраћајног прикључка атарског пута на државни путIБ реда број 10 Београд – Панчево – Вршац, на стационажама км 59+596 са десне стране у смеру раста стационаже и на км 58+490 са десне стране у смеру раста стационаже
3.     Услови број 385-2/2014 од 07.10.2014. године, издати од стране ЈП ``Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар``
4.     Решење о издавању водних услова број 325-8/2014-01 од 17.12.2014. године, издато од стране ОУ Алибунар – Одељења за привреду, јавне службе и развој
5.     Решење бр. 320-132/2013-01 од 30.08.2013. године, издато од стране ОУ Алибунар – Одељења за привреду, јавне службе и развој, којим је утврђена висина накнаде за промену намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта за површину од 50ha
6.     Уговор о регулисању права и обавеза у вези са извођењем радова на изградњи, однсоно реконструкцији путева на земљишту ветрогенераторско поље ``Алибунар 1`` у југозападном делу насеља, закључен између Општине Алибунар, ЈП ``Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар`` и Инвеститора, заведено на Писарници ОА под бројем 06-403-50/14 дана 23.05.2014. године, са овером од стране Основног суда у Панчеву под бројемOV Iбр. 8988/2014 од 09.06.2014. године
7.     Уговор о дугорочном закупу пољопривредног земљишта закључен између Инвеститора и Николић Милорада из Алибунара, оверен од стране Основног суда у Панчеву под бројемOVI бр. 11481/2013 од 11.06.2013. године и актом о непостојању пореске обавезе издатим од стране Пореске управе – Регионални центар Нови Сад – Експозитура Алибунар, под бројем 202-464-06-9/2013 од 18.06.2013. године
8.     Извод из листа непокретности број 2778. к.о. Алибунар, од 20.05.2015. године
9.     Уговор о дугорочном закупу пољопривредног земљишта закључен између Инвеститора и Дулуж Иде из Алибунара, оверен од стране Основног суда у Панчеву под бројемOVI бр. 12502/2013 од 24.06.2013. године и актом о непостојању пореске обавезе издатим од стране Пореске управе – Регионални центар Нови Сад – Експозитура Алибунар, под бројем 202-436-03-395/2013 од 25.06.2013. године
10. Извод из листа непокретности број 3182. к.о. Алибунар, од 20.05.2015. године


11. Уговор о дугорочном закупу пољопривредног земљишта закључен између Инвеститора и Ардељан Лавинела из Алибунара, оверен од стране Основног суда у Панчеву под бројемOVI бр. 11475/2013 од 11.06.2013. године и актом о непостојању пореске обавезе издатим од стране Пореске управе – Регионални центар Нови Сад – Експозитура Алибунар, под бројем 202-464-06-8/2013 од 18.06.2013. године
12. Извод из листа непокретности број 5484. к.о. Алибунар, од 20.05.2015. године
13. Уговор о дугорочном закупу пољопривредног земљишта закључен између Инвеститора и Матић Бранислава из Вршца, оверен од стране ОУ Алибунар под бројем 035-10156 од 26.06.2013. године и актом о непостојању пореске обавезе издатим од стране Пореске управе – Регионални центар Нови Сад – Експозитура Алибунар, под бројем 202-436-03-406/2013 од 03.07.2013. године
14. Препис листа непокретности број 2888. к.о. Алибунар, од 20.05.2015. године
15. Решење о сагласности на пројектну документацију за изградњу приступних путева издато од стране МУП – Сектор за ванредне ситуације – Одељење за ванредне ситуације у Панчеву, под бројем 07/24 број 02-217-7227/15-1 од 24.06.2015. године
16. Решење о давању сагласности на главни пројекат приступних путева, издато од стране Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, под бројем 595/2 од 18.06.2015. године
17. Решење
 
Сходно члану 8ђ. Закона, овај орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
Сходно члану 84. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (``Сл. гласник РС``, бр. 23/2015), Инвеститор је уз захтев, уместо пројекта за грађевинску дозволу, поднео главни пројекат израђен у  складу са претходним прописима, при чему је уз исти доставио главну свексу и извод из пројекта за грађевинску дозволу.
Прегледом документације је установљено да је Извод из пројекта за објекат приступни путеви од атарских путева до темеља ветротурбинаWT1, WT2иWT3 у оквиру ветропарка ``Алибунар 1`` у к.о. Алибунар, к.п. 6080/1, 3202 и 6123/2, од маја 2015. године, у складу са претходно издатим Решењем о локацијској дозволи бр. 04-353-48/14 од 04.11.2014. године.
Сходно члану 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 3/2015), Инвеститор нема обавезу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта.
На основу Извода из пројекта је установљено да је укупна површина земљишта под објектом 2730,5314 м2. На основу Решења о утврђивању висине накнаде за промену намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта, донетог од стране ОУ Алибунар – Одељења за привреду, јавне службе и развој, под бројем 320-132/2013-01, Инвеститор је утврђена висина накнаде за површину од 50ha.
Како је Инвестиотр уз предметни захтев поднео сву потребну документацију прописану чланом 135. Закона и чланом 15. Правилника, поступајући сходно члану 20. став 1. Правилника, донето је решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се предаје путем Општинске управе општине Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно на Писарници ОА, путем поште, или усмено на записник. Републичка административна такса за изјављивање жалбе износи 440,00 динара административне таксе (Закон о републичлким административним таксама – Тарифни број 6).
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл.инж.арх. Зорица Миливојев, с.р.
Решење доставити :
 1. Инвеститору,
 2. Грађевинској инспекцији,
 3. Архиви
 

Opština Alibunar, Postavljeno 16.07.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-44/2015-03
Датум: 08.  јуl 2015. године                                                                                                                                  
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевукојијеподнео инвеститор Општина АлибунаризАлибунара, у складу са чланом 137. став 2 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 

З А К Љ У Ч А К

 

 

 
1.           ПРЕКИДА СЕуправнипоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на  изградњи секундарне дистрибутивне мреже јавне расвете на парцелама топ.број 1289, 1264, 1262 и 1242 к.о. Алибунар, јер мора да се реши претходно питање и затраже се услови за пројектовање од надлежних имаоца јавних овлашћења;
2.            ГРУПА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ Општинске управе Алибунар као орган надлежан за спровођење обједињене процедуре у поступку спровођења обједињене процедуре обратиће се имаоцима јавних овлашћења, за достављање недостајућих услова за пројектовање. Имаоци јавних овлашћења су у обавези да одговоре на захтев у року од 15 дана од дана пријема захтева, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14). Подносилац захтева је у обавези да усклади идејни пројекат са условима за пројектовање које су доставили имаоци јавних овлашћења и да усклади приложени Идејни пројекат са члановим 42-48 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015);
3.           Група за обједињену процедуру ће наставити са спровођењем управногпоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи секундарне дистрибутивне мреже јавне расвете на парцелама топ.број 1289, 1264, 1262 и 1242 к.о. Алибунар,  ако имаоци јавних овлашћења доставе тражене услове у року од десет дана од пријема овог Закључка или у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка на интернет страни Општине Алибунар, а све према одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 
 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

 
            Општина Алибунариз Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 01. јула 2015. године поднели су  Захтев  за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи секундарне дистрибутивне мреже јавне расвете на парцелама топ.број 1289, 1264, 1262 и 1242 к.о. Алибунар, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-44/2015-04.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Идејни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио документацију у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и то:
1.     Копију плана са катастром подземних инсталација;
2.     услове за пројектовање од имаоца јавних овлашћења за укрштање и паралелно вођење планираних поземних водова са изграђеним подземним водовима;
3.     Идејног пројекта  у складу са члановим 42-48 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015).
Група за обједињену процедуру ће наставити са спровођењем управногпоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи секундарне дистрибутивне мреже јавне расвете на парцелама топ.број 1289, 1264, 1262 и 1242 к.о. Алибунар, ако имаоци јавних овлашћења доставе тражене услове у року од десет дана од пријема овог Закључка или у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка на интернет страни Општине Алибунар и када подносилац захтева достави техничку документацију - идејни пројекат усклађен са условима за пројектовање које су доставили имаоци јавних овлашћења и са члановим 42-48 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015), а све према одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,     
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
Решење доставити:
1.     Општина Алибунар;
2.     Архиви.

OŠ. Nikolinci 2, Postavljeno 16.07.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:   351-46/15-04
Датум:07.07.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Основне школе „2. октобар“ Николинци, улица Главна број 42,доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
           ОДОБРАВА СЕ Основној школи „2. октобар“ Николинци, са седиштем у улици Главна број 42,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИМВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ - ЗАМЕНИ  ОШТЕЋЕНОГ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА У ПОСТОЈЕЋЕМ ОБЈЕКТУ ШКОЛСКЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „2. ОКТОБАР“ У НИКОЛИНЦИМА, у улици Главној број 42, парцела топ.број 1997 к.о. Николинци.  
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси5770661,34динара.
Саставнидеоовогрешењаје:
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању број 1125/14 Е, који је израдио „Архитектура инжењеринг“ из Алибунару, са седиштем у улици Жарка Зрењанина број 11-13, одговорни пројектант дипл.инг арх Мирко Радуловић лиценца број 300 0259 03.
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Основна школа „2. октобар“ Николинци, са седиштем у улици Главна број 42, поднела је 06.07.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању – замени оштећеног кровног покривача у постојећем објекту фискултурне сале Основне школе у Николинцима, изграђене на парцели топ.број 1997 к.о. Николинци, ближе описаних у диспозитиву овог решења.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању број 1125/14-Е, који је израдио „Архитектура инжењеринг“ из Алибунару, са седиштем у улици Жарка Зрењанина број 11-13, одговорни пројектант дипл.инг арх Мирко Радуловић, лиценца број 300 0259 03.
2.     Извод из листа непокретности број 485 к.о. Николинци за парцелу топ.број 1997 који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-2299 од 10.06.2015. године;
3.     Копију плана који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2015-178 од 10.06.2015. године.
 
            Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовена инвестиционом одржавању,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Технички попис и опис радова урађен у потпуности у складу са важећим Просторним планом Општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2012), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова нана инвестиционом одржавањупостојеће зградефискултурне салеОсновне школе уНиколинцима поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
                                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
          Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

OŠ. Nikolinci 1, Postavljeno 16.07

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:   351-47/15-04
Датум:07.07.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Основне школе „2. октобар“ Николинци, улица Главна број 42,доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
           ОДОБРАВА СЕ Основној школи „2. октобар“ Николинци, са седиштем у улици Главна број 42,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИМВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ - ЗАМЕНИ  ОШТЕЋЕНОГ ПАРКЕТА У ПОСТОЈЕЋЕМ ОБЈЕКТУ ШКОЛСКЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „2. ОКТОБАР“ У НИКОЛИНЦИМА, у улици Главној број 42, парцела топ.број 1997 к.о. Николинци.  
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси2820542,40динара.
Саставнидеоовогрешењаје:
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању број 1016/14-Е, који је израдио „Архитектура инжењеринг“ из Алибунару, са седиштем у улици Жарка Зрењанина број 11-13, одговорни пројектант дипл.инг арх Мирко Радуловић лиценца број 300 0259 03.
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Основна школа „2. октобар“ Николинци, са седиштем у улици Главна број 42, поднела је 06.07.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању – замени оштећеног паркета у постојећем објекту фискултурне сале Основне школе у Николинцима, изграђене на парцели топ.број 1997 к.о. Николинци, ближе описаних у диспозитиву овог решења.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститорjeподнеo следећу документацију:
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању који је израдио „Архитектура инжењеринг“ из Алибунару, са седиштем у улици Жарка Зрењанина број 11-13, одговорни пројектант дипл.инг арх Мирко Радуловић лиценца број 300 0259 03.
2.     Извод из листа непокретности број 485 к.о. Николинци за парцелу топ.број 1997 који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-2299 од 10.06.2015. године;
3.     Копију плана који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2015-178 од 10.06.2015. године.
 
            Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовена инвестиционом одржавању,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Технички попис и опис радова урађен у потпуности у складу са важећим Просторним планом Општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2012), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова нана инвестиционом одржавањупостојеће зградефискултурне салеОсновне школе уНиколинцима поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
                                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
          Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

Maksimović Miroslav, Postavljeno 16.07

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:   351-45/15-04
Датум:10.07.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтевуMаксимовић Мирослава из Владимировца,доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
 
 
           ОДОБРАВА СЕ Максимовић Мирославу из Владимировца, са станом у улици Михај Еминеску број 87,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА - ОСТАВЕ,максималних габаритних димензија 6,00м х 6,00м, висине слемена 5,07м, спратности П + 0 (приземље), укупне бруто површине Пбр.=36,00м2, односно укупне нето површине Пн.=31,36м2,на катастарској парцели топ.бр. 1957 к.о. Владимировац, у улици Михај Еминеску број 77, укупна површина парцеле 1 472 м2.  
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси121000,00динара.
Саставнидеоовогрешењаје Идејни пројекат ИДП за извођење радова на изградњи помоћног објекта од јуна  2015.године који је израдио пројектант ''ARCHIHOUSE''Aгенцијазапројектовање и инжењрингизПанчева,са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број77, и састоји се од:
1.     0 – Главнесвеске,број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдиопројектант ''ARCHIHOUSE''Aгенцијазапројектовање и инжењрингиз Панчева,са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број77, главни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
2.     1 – Пројекaтархитектуре,број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдиопројектант ''ARCHIHOUSE''Aгенцијазапројектовање и инжењрингиз Панчева,са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број77, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према решењу о одређивању одговорног пројектанта.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на изградњи помоћног објекта.
           Доприносзауређивањеграђевинскогземљиштаобрачунатуизносуод 1 390,00динара, уплатитинарачун бр.840-742253843-87,једнократнодопријаверадова, у складусаизјавоминвеститора оначину плаћањунакнадезаграђевинскоземљиштеназахтевуод03.07.2015.године. Обрачуномдоприносаинвеститорујепризнатоправонаумањење у износуод30% наимеједнократногплаћања.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.
По завршетку извођења радова на изградињи помоћног објекта може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Максимовић Мирослав из Владимировца, са станом у улици Михај Еминеску број 87, поднео је 03.07.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта на парцели топ.број 1957 к.о. Владимировац, ближе описаног у диспозитиву овог решења.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:
1.     Идејни пројекат ИДП за извођење радова на изградњи помоћног објекта од јуна  2015.године који је израдио пројектант ''ARCHIHOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењринг из Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, и састоји се од:
1.     0 – Главне свеске, број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио пројектант ''ARCHIHOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењринг из Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, главни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
2.     1 – Пројекaт архитектуре, број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио пројектант ''ARCHIHOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењринг из Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према решењу о одређивању одговорног пројектанта.
2.     Препис листа непокретности број 1124 к.о. Владимировац за парцелу топ.број 1957 који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2013-3043 од 16.09.2013. године;
3.     Копија план за парцелу топ.број 1957 к.о. Владимировац коју је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2013-123 од 16.09.2013. године;
4.     Копија план са снимљеним подземним инсталацијама за парцелу топ.број 1957 к.о. Владимировац коју је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2013-123 од 16.09.2013. године.
 
            Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовена изградњи помоћног објекта,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Просторним планом општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2012), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова наизградњи помоћног објекта поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
                                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
          Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

Muncan Pera - 351-39-2015-04, Postavljeno 06.07.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-39/2015-04
25. јун 2015. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4
 
 
            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Мунћан Пере из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103, у предмету издавања решења о употребној дозволи за изграђен стамбени објекат са две стамбене јединице и помоћних објеката, на парцели број 616. к.о. Локве, на основу члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 43. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), члана 210. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС``, бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/2014 и 13/2015), Решења бр. 1-112-130-2/15-06 од 30.03.2015. године и Решења бр. 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
З А К Љ У Ч А К
 
            ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о употребној дозволи за изграђен стамбени објекат са две стамбене јединице (стан бр. 1 спратности П+1, стан бр. 2 спратности П, укупне бруто развијене грађевинске површине 489 м2) и изграђене помоћне објекте (надстрешница бр. 1, надстрешница бр. 2 и остава, укупне бруто развијене грађевинске повшрине 118 м2), на парцели број 616. к.о. Локве, поднет од стране Мунћан Пере из Локава, са станом у улици Лењинова бр. 103 – (у даљем тексту: Инвеститор), из разлога не испуњености формалних услова за поступање по захтеву.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
            Дана 19.06.2015. године је поднет захтев за издавање употребне дозволе за изграђен стамбени објекат са две стамбене јединице и изграђене помоћне објекте, на парцели број 616. к.о. Локве, ближе описаних у диспозитиву овог Закључка. Уз захтев је поднета следећа документација:
 1. Решење о локацијској дозволи бр. 353-47/13-04 од 28.10.2013. године
 2. Решење о грађевинској дозволи бр. 351-275/13-04 од 25.02.2014. године
 3. Решење о наслеђивању донето од стране Основног суда у Панчеву под бројем 5 О.1070/14 од 15.07.2014. године
 4. Извод из листа непокретности број 1025. к.о. Локве од 05.11.2014. године, по коме је парцела број 616. к.о. Локве у приватном власништву подносиоца захтева
 5. Геодетски снимак објекта – парцела топ. број 616. к.о. Локве – Обрађивач д.о.о. ``Геовизија`` Панчево, од 2015. године
 6. Главни пројекат АГ, К, В и К, бр. техничког дневника 9/2013, са Идејним пројектом за изградњу помоћних објеката, бр. техничког дневника 9/2013 –POM, обрађивача Архитектонски атеље ``Студио 3`` са седиштем у Панчеву, улица Владимира Жестића 43б, са овером издате грађевинске дозволе и овером од стране извођача радова и надзорног органа да је објекат урађен у складу са пројектом
 7. Главни пројекат електричних инсталација број 026/13 од новембра 2013. године, обрађивача Пројектни биро и услуге ``AL&SA``, са седиштем у Панчеву, улица Милоша Требињца бр. 78, са овером издате грађевинске дозволе
 8. Елаборат енергетске ефикасности број пројекта 9/2013, од новембра 2013. године, обрађивача Архитектонски атеље ``Студио 3``, са седиштем у Панчеву, улица Владимира Жестића бр. 43б, са овером издате грађевинске дозволе
 9. Енергетски пасош, бр. пројекта 05/2015 од 18.05.2015. године, обрађивача ЈП ``Градска стамбена агенција`` са седиштем у Панчеву, улица Његошева 1-А
 10. Одлука о формирању комиисје за преглед објекта број 08-ТР-2015 од 19.05.2015. године, донета од стране предузећаd.o.o.``Termolux`` са седиштем у Панчеву, улица Браће Јовановића бр. 43 и Записник о техничком прегледу објекта од 15.06.2015. године са Предлогом Комисије за технички преглед објекта да се за исти изда употребна дозвола
 11. докази о уплати административних такси
 
Чланом 158. Закона и чланом 41. Правилника је дефинисана садржина захтева за издавање употребне дозволе. Провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву дефинисаном чланом 42. Правилника, установљено је да уз захтев није приложена сва потребна документација и то:
-         Главни пројекат електричних инсталација број 026/13 од новембра 2013. године, обрађивача Пројектни биро и услуге ``AL&SA``, са седиштем у Панчеву, улица Милоша Требињца бр. 78 није оверен од стране инвеститора, извођача радова и надзорног органа, да су електричне инсталације изведене у складу са пројектом
-         Није приложен елаборат геодетских радова за предметни објекат
-         Подносилац захтева нема право подношења захтева за издавање употребне дозволе, с обзиром да је Решење о грађевинској дозволи за изградњу предметних објеката бр. 351-275/13-04 од 25.02.2014. године издато на претходног власника. С обзиром да је до преноса наследства, које обухвата и предметну парцелу, дошло у току изградње објекта, пре подношења захтева за употребну дозволу, подносилац захтева мора да измени грађевинску дозволу за изградњу предметних објеката, како би иста гласила на његово име
Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 43. став 1. Правилника, одлучено је као у диспозитиву овог закључка.
Сходно члану 43. став 4. Правилника , ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Закључка се може изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина 16, Нови Сад, у року од 5 дана од дана пријема.
Жалба се изјављује путем Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно преко Писарнице Општинс Алибунар, или усмено изјавом на записник. За подношење жалбе се плаћа републичка административна такса у износу од 440,00 динара, по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама.
 
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. арх. Зорица Миливојев, с.р.
 
 
Доставити:
 1. Мунћан Пера, Лењинова 103, Локве
 2. Архива

Baner Pecat 211x81