gore

  • slika 3

Jovicic Jovan, Pancevo 353-25-2015-04, Postavljeno 18.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:353- 25/2015-04
Алибунар,28. 05. 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/ 641-233

Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, пступајући по захтеву за издавање локациских услова поднет одЈовичић Јована из Панчева са станом у улици Стевана Шупљикца 111. на основу члана 15. 22.и 41. Одлуке о организовању општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 32/2014 и 13/2015), Решења начелника Општинске управе Алибунар о овлашћењу број:1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013.године и 1-112-130-2/15-06  од 30.03.2015. године применом члана 53а.Закона о планирању и изградњи(''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 –испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 43/13 -одлука УС, 50/13-одлука УС 54/13, 89/13-одлуке УС, 132/14 и 145/14), члана8. став 2.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15) и члана 7. став 2.  Уредбе о локациским условима (''Сл. гласник РС'' 35/15) доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавањелокацијских условапод бројем 353- 25/2015-04 од 22.05.2015. године  који је поднео инвеститор Јовичић Јован из Панчева, за изградњу  куће  за одмор на парцели топ.број 1648/1 у к.о. Алибунар, као непотпун због неиспуњавања формалних услова  за даље поступање   и то :

·        Захтев је поднет  на прописаном обрасцу али не садржи све прописане податке ;

·        Уз захтев је приложено идејно решење које није у складу саПравилника о садржини, начину и поступку израде и начинуврешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службенигласник РС” број 23/15).

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

                                                                            О б р а з л о ж е њ е

Јовичић Јован из Панчеваобратио се овом  органу захтевом  дана 22.05.2015.године за издавање локациских услова за објекат  ближе описан у диспозитиву овог закључка.

Уз захтев  је приложено : доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе и Идејно решење број 4/2015 израђен од стране ''АЛИНОС'' Панчевоодговорног пројектанта дипл.инж. арх.Јован Јовичић бр.лиценце 300 1473 03 , прибављена копија катастарског плана и потврда о регистрованим подземним водовима .Приложено идејно решење није израђено у складу сачланом 35.- 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начинувршња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службенигласник РС” број 23/15) у делу који се односи:

 - ситуациони план, урађен на копији плана уместо на катастарско-топографском плануходно члану 13.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начинувршња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службенигласник РС” број 23/15) идејно решење (ИДР) спада у техничку документацију која са сходно члану 22. наведеног правилника између осталог израђује на основу геодетске подлоге. Геодетске подлоге чине катастарско- топографски планса подземним инсталацијама  ;

- допунитиопште податке о објекту и локацији, исказати плански основ, индексе заузетости и изграђености, прилаз прцели са јавног пута, паркинг места и потребне енергетске капацитете за планирани објекат, врсту мерног уређаја, број тарифа,и уколико се на парцели налазе други прикључци инфраструктуре унети податке о истим .

-неопходно је правилно попунити захтев за издавање локацијских услова,у складу сачл. 7. став 1. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС“ бр. 22/15) и ускладитиподатке узахтеву за издавањелокацијских услова иподатке изидејно решење

- Документацију доставити у аналогној и електронској форми,у складу са чл. 3.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15). Документацију у електронској форми доставитинаemail urbanizam@alibunarили путемCD-а(потписано и оверено)

Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да ће надлежни орган захтев за локацијске услове одбацити ако локацијске услове не може издати због недостатаке у садржини идејног решења уз навођење свих недостатака.

                Какао достављено идејно решење не садржи податке на основу којих се може издати локацијски услови,  донет је закључак као у диспозитиву.

У складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр. 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколикоподносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар не достави усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке дате овим закључком.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључкаподносилац захтева може изјавити приговорОпштинском већу општине Алибунар,  у року од три дана од дана достављања. Приговор се  таксира у складу са тарифним бројем 3. Тарифе администравних такси Одлуке о општинским административним таксама (''Сл.лист општине Алибунар број 19/09 и 5/11)  у новчаним износу од 170,00 дин. уплатом на рачун број 840-742251843-73 општинске административне таксе, у корист буџета општине Алибунар, број модела 97 са позивом на број 74-202.

Обрадила,

Жерављев Сперанца

           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                                                             дип.инж.арх. Зорица  Миливојев

достављено :

1. Јовичић Јовану , Панчево

3. Архива

Ardeljan Petar, Lokve 353-29-2015-04, Postavljeno 11.06.2015., Postavljeno 18.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:353- 29/2015-04
Алибунар,11.06.2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.
013/ 641-233

Општинска управа општине Алибунар, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, пступајући по захтеву за издавање локациских услова поднет од Ардељан Петра из Локава са станом у улици Лењинова бр.75. на основу члана 15. 22. и 41. Одлуке о организовању општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 32/2014 и 13/2015), Решења начелника Општинске управе Алибунар о овлашћењу број:1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013.године и 1-112-130-2/15-06  од 30.03.2015. године применом члана 53а.Закона о планирању и изградњи(''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 –испр. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 43/13 -одлука УС, 50/13-одлука УС 54/13, 89/13-одлуке УС, 132/14 и 145/14), члана8. став 2.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15) и члана 7. став 2.  Уредбе о локациским условима (''Сл. гласник РС'' 35/15) доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавањелокацијских условапод бројем 353- 29/2015-04 од08.06.2015. године који је поднео инвеститор Ардељан Петар из Локава, за изградњу стамбене зграде са два стана и  гаражом  на парцели топ.број 907 у к.о. Локве, као непотпун због неиспуњавања формалних услова  за даље поступање   и то :

·        Захтев је поднет  на прописаном обрасцу али не садржи све прописане податке ;

·        Уз захтев је приложено идејно решење које није у складу саПравилником о садржини, начину и поступку израде и начинуврешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службенигласник РС” број 23/15).

Ако подносилац захтева у року од 10. дана од дана пријема закључка а најкасније 30. дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

                                                                            О б р а з л о ж е њ е

Ардељан Петар из Локава обратио се овом  органу захтевом  дана 08.06.2015.године за издавање локациских услова за објекат  ближе описан у диспозитиву овог закључка.

Уз захтев  је приложено : доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе и Идејно решење са Главном свескомброј:29-05/15 од маја 2015.године од стране ''Технопројект'' доо Вршац,одговорног пројектанта дипл.грађ.инж. Богдана Јовановића бр.лиценце 310 2419 03 и прибављена копија катастарског плана и копија са регистрованим подземним водовима. Приложено идејно решење није израђено у складу сачланом 35.- 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начинувршња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службенигласник РС” број 23/15) у делу који се односи:

 -на датеопште податке о објекту и локацији, исказати плански основ, индексе заузетости и изграђености, приказати објекте које се руше и потребне енергетске капацитете инфраструктуре за планирани објекат, врсту мерног уређаја, број тарифа,уколико се на обијектима које се руше постоје  пикључци дати податке о томе и капацитет као и приказати место прикључења истих, или уколико се на парцели налазе други прикључци инфраструктуре  унети податке о истим .

-неопходно је правилно попунити захтев за издавање локацијских услова,у складу сачл. 7. став 1. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС“ бр. 22/15) и ускладитиподатке узахтеву за издавањелокацијских услова и усагласити саподацима изидејно решење

- Документацију доставити у аналогној и електронској форми,у складу са чл. 3.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр.22/15). Документацију у електронској форми доставитинаemail urbanizam@alibunarили путемCD-а(потписано и оверено).

Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да ће надлежни орган захтев за локацијске услове одбацити ако локацијске услове не може издати због недостатаке у садржини идејног решења уз навођење свих недостатака.

                Какао достављено идејно решење не садржи податке на основу којих се може издати локацијски услови,  донет је закључак као у диспозитиву.

У складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“бр. 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколикоподносилац захтева у року од 10. дана од дана пријема закључка, а најкасније 30. дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар не достави усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке дате овим закључком.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључкаподносилац захтева може изјавити приговорОпштинском већу општине Алибунар, у року од три дана од дана достављања. Приговор се таксира у складу са тарифним бројем 3. Тарифе администравних такси Одлуке о општинским административним таксама (''Сл.лист општине Алибунар број 19/09 и 5/11)  у новчаним износу од 170,00 динара уплатом на рачун број 840-742251843-73 општинске административне таксе, у корист буџета општине Алибунар, број модела 97 са позивом на број 74-202.

Обрадила,

Жерављев Сперанца

                    НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                                                             дип.инж.арх. Зорица  Миливојев

 

достављено :

1. Ардељан Петру , Локве

2. Архива

Zakljucak Telekom 351-37-2015-04, Postavljen 18.06.2015

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број:    351-37/2015-04

Датум: 12.  јун 2015. године                                                                                                                                 

А л и б у н а р

Трг слободе 4

013/641-233

ЗМ

              Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву који је поднео инвеститор „Телеком Србија“ АД из Београда, путем пуномоћника „Каблпројект“ ДОО из Београда, у складу са чланом 137. Став 2  Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године и Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

1.           ПРЕКИДА СЕуправнипоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на  изградњи Приводног оптичког кабла за базну станицу БЦ ПА36 (Локве), јер подносилац захтева „Телеком Србија“ АДиз Београда,  мора да реши претходно питање и прибави сагласност власника односно корисника парцеле топ.број 6607 к.о. Локве за извођење наведених грађевинских радова, на основу члана 69. став 8. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);

2.           ГРУПА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ Општинске управе Алибунар као орган надлежан за спровођење обједињене процедуре у поступку спровођења обједињене процедуре обратиће се имаоцу јавних овлашћења, у овом случају Јавном предузеће „Путеви Србије“, које је уписано са правом коришћења на предметној парцели, Захтевом за издавање сагласности за извођење радова на изградњи приводног оптичког кабла за Базну станицу ПА36 (Локве). Јавно предузеће „Путеви Србије“ су у обавези да одговоре на захтев у року од 15 дана од дана пријема захтева, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);

3.           Група за обједињену процедуру ће наставити са спровођењем управногпоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи Приводног оптичког кабла за базну станицу БЦ ПА36 (Локве),  ако Јавно предузеће „Путеви Србије“ достави тражену сагласност у року од десет дана од пријема овог Закључка или у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка на интернет страни Општине Алибунар, а све према одредбама Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

О б р а з л о ж е њ е

            „Телеком Србија“ АДиз Београда,са седиштем уулици Таковска број 2, дана 04. јуна 2015. године поднели су  Захтев  за издавање решења којим се одобрава извођење радова на  изградњи Приводног оптичког кабла за базну станицу БЦ ПА36 (Локве) наделу парцеле топ.број6607 к.о. Локве, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем351-37/2015-03.

Увидом у документацију поднету уз Захтев – Извод из Главног пројекта и Главни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио доказ о одговарајућем праву на земљишту у складу са чланом 135. и 69. Став 8.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине као надлежни орган за спровођење обједињене процедуре а поступајући у складу са одредбама Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у вези са прикључењем на јавни пут број 110-00-154/2015-07 од 11. маја 2015. године, привремено је прекинуо овај управни поступак и обратио се Јавном предузеће „Путеви Србије“, које је уписано са правом коришћења на предметној парцели, Захтевом за издавање сагласности за извођење радова на изградњи приводног оптичког кабла за Базну станицу ПА36 (Локве).

Група за обједињену процедуру ће наставити са спровођењем управногпоступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи Приводног оптичког кабла за базну станицу БЦ ПА36 (Локве),  ако Јавно предузеће „Путеви Србије“ достави тражену сагласност у року од десет дана од пријема овог Закључка или у року од 30 дана од дана објављивања овог Закључка на интернет страни Општине Алибунар, а све према одредбама Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.

 

     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,     

дипл.инг.арх. ЗорицаМиливојев, ср. 

Решење доставити:

1.     „Телеком Србија“ АДиз Београда,путем пуномоћника „Каблпројект“ ДОО из Београда;

2.     Архиви.

Nikolic Djurica - 351-201-2014-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-201/2014-04
12. март 2015. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4

 

            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Ђурице Николић из Иланџе, са станом у улици Краља Александра 49, у предмету издавања решења о употребној дозволи за индивидуални стамбени објекат који је изграђен на парцели број 4811. к.о. Иланџа, на основу члана 134. и члана 8ђ. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 43. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), члана 210. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС``, бр. 30/10), члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/2014) и Решења бр. 1-11-144-2/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

З А К Љ У Ч А K 

            ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о употребној дозволи за индивидуални стамбени објекат који је изграђен на парцели број 4811. к.о. Иланџа, поднетом од стране Ђурице Николић из Иланџе, са станом у улици Краља Александра 49 – (у даљем тексту: Инвеститор), из разлога не испуњености форалних услова за поступање по захтеву.

О б р а з л о ж е њ е 

            Дана 30.12.2014. године је поднет захтев за издавање употребне дозволе за индивидуални стамбени објекат који је изграђен на парцели број 4811.к.о. Иланџа. Уз захтев је поднета следећа документација:

  1. Решење о упису објекта у катастар непокретности, донето од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар, под бројем 952-02-15-87/2014Ц од 10.12.2014. године
  2. Технички извештај за градњу предметног објекта (``Сл. лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово`` бр. 40/75) са ситуацијом планираног објекта
  3. доказ о уплати административне таксе у износу од 250,00 динара

Чланом 158. Закона и чланом 41. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) је дефинисана садржина захтева за издавање употребне дозволе. Применом члана 7. Правилника о класификацији објеката (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) је утврђено да предметни објекат припада категорији А а класи број 111011. На основу чланова 2, 4. и 5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), на предметни објекат се не примењују одредбе Закона везане за извођача радова у смислу овере главног пројекта, одредбе везане за стручни надзор и одредбе везане за технички преглед објекта.

Сходно претходно реченом, провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву дефинисаном чланом 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, установљено је да уз захтев није приложена сва потребна документација и то:

-         пројекат за извођење предметног објекта са потврдом и овером инвеститора да је изведено стање једнако пројектованом у случају да у току грађења није одступљено од пројекта, односно пројекат изведеног објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације

-         елаборат геодетских радова за изведени објекат

-         елаборат геодетских радова за изведене инсталације

-         потврду о томе да је објекат прикључен или је подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу, за прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом

-         доказ о уплати републичке административне таксе за издавање употребне дозволе у износу од 0,2% од предрачунске вредности објекта

Напомена: како би се могао израчунати износ републичке административне таксе, а у случају да се уз захтев подноси пројекат за извођење, потребно је извршити ревалоризацију предрачунске вредности предметног објекта на основу пописа радова у пројекту.

Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 43. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, одлучено је као у диспозитиву.

Сходно члану 43. став 4, ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за захтев.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Закључка се може изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина 16, Нови Сад, у року од 5 дана од дана пријема.

Жалба се изјављује путем Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно преко Писарнице Општинс Алибунар, или усмено изјавом на записник.

 

Самостални стручни сарадник

Дејан Старчевић, с.р.

 

Доставити:

1.     Подносиоцу захтева

2.     Архиви

d.o.o. Elektrovojvodina - 351-202-2014-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-202/2014-04
13. март 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
013/641-233

            Општинска управа општине Алибунар - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву доо. ``Електровојводина`` Нови Сад - ``Електродистрибуција Панчево`` са седиштем у Панчеву у улици М. Обреновића 6, у предмету издавања употребне дозволе за изграђен антенски стуб намене за потребе диспечерског центра ``ЕД Панчево`` на парцели бр. 1276/1. к.о. Алибунар, на основу члана 134. и 158. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10), члана 15. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр. 32/14) иРешења бр. 1-11-144-2/13-03 од 07.11.2013. године,доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

            ОДОБРАВА СЕдоо. ``Електровојводина`` Нови Сад - ``Електродистрибуција Панчево`` са седиштем у Панчеву, улица М. Обреновића 6(у даљем тексту: Инвеститор),употреба челично-решеткастог антенског стуба за потребе диспечерског центра ЕД ``Панчево`` пословнице Алибунар, који је изграђен на парцели број 1276/1. к.о. Алибунар у насељеном месту Алибунар. Предметни стуб има функцију ношења система антена за радио везу за потребе Инвеститора.

Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

            Инвеститор је поднео захтев Општинској управи општине Алибунар - Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за издавање употребне дозволе за изграђен антенски стуб на парцели број 1276/1. к.о. Алибунар, у насељеном месту Алибунар, који носи систем антена за радио везу за потребе Инвеститора, ближе описаног у диспозитиву овог Решења.

            Уз захтев за издавање употребне дозволе је поднета следећа документација:

·     Главни пројекат бр. 12-130/Г од септембра 2012. године, израђен од стране д.о.о. ``Електровојводина`` Нови Сад – Сектор за пројектовање, са седиштем у Новом Саду, Булевар Ослобођења 100

·     Извођачки пројекат – детаљи челичне конструкције стуба и грађевински детаљи – бр. 12-130/И од октобра 2012. године – израђен од стране д.о.о. ``Електровојводина`` Нови Сад – Сектор за пројектовање, са седиштем у Новом Саду, Булевар Ослобођења 100

·     Решење о именовању надзорних органа, донето од стране д.о.о. ``Електровојводина`` Нови Сад, под бројем 1.31.1-7551/1 од 26.06.2013. године

·     Решење о именовању одговорних извођача радова, донето од стране д.о.о. ``Енерготехника – Јужна Бачка`` Нови Сад, под бројем 1000-8279/1 од 12.06.2013. године

·     Изјава Инвеститора, Надзорног органа и Извођача радова да су сви грађевински и електромонтажни радови на предметном објекту завршени, изведени у свему према уговору, главном пројекту и извођачком пројекту и у складу са важећим техничким прописима

·     Записник Комисије за технички преглед предметног објекта (решење о образовању комисије донето дана 09.02.2015. године), по коме је Комисија извршила преглед предметног објекта дана 10.02.2015. године и том приликом констатовала да је предметни објекат подобан за употребу, при чему је дато миђење и предлог надлежном органу да изда употребну дозволу за предметни објекат

·     Ситуација изведеног стања број 286/2013 од 12.09.2013. године, израђена од стране д.о.о. ``Георад`` Панчево

·     Елаборат геодетских радова за подземне инсталације број 286/2013 од 06.03.2015. године, израђен од стране д.о.о. ``Георад`` Панчевo

Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.

Поступајући по захтеву Инвеститора, на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09; 81/09 – испр.; 64/10 – Одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 45. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), а након утврђивања испуњености формалних услова дефинисаних чланом 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, ценећи Записник Комисије за технички преглед, решено је као у диспозитиву овог Решења.

Инвеститор је приложио доказ о уплати прописаних администативних такси.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења се може упутити жалба Покрајиснком секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана достављања.

Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општине Алибунар – Општинске управе – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно писмено, или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште на адресу Општина Алибунар – Општинска управа – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар. Жалба се таксира са 430,00 динара, сврха уплате: републичка административна такса, рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 74-202, прималац: Буџет РС.

 

Самостални стручни сарадник

Дејан Старчевић, с.р.

 

Решење доставити:

1.Подносиоцу захтева

3.Архиви 

zakljucak 351-7-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-7/2015-04
12.03.2015. године
А л и б у н а р

           Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 15, 22. и 41. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14), члана 134. и 145. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), решавајући по захтеву ''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, у поступку захтева за грађевинску дозволу, применом члана27.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕзахтев покренут под број 351-3/2015-04од 14.01.2015. године, поднетог од стране''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, ул. М. Обреновића бр.6, збогнеиспуњених формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, поднела је захтев 12.02.2015.год. за издавање грађевинске дозволе за изградњу 20kV кабла, СТС''Алибунар 12'' и НН мреже у Алибунару на парцелама број 2397 и 2395 к.о. Алибунара.

Уз захтев је поднео техничку документацију односно Главни пројекату складу са локацијском дозволом број 353-58/13-04 од 18.11.2014.год. према одредбама претходно важећег Закона о планирању и изградњи и подзаконских прописа, копију плана, извод из листа непокретности и припадајуће услове и сагласнпости, без доказа о уплати административне таксе.

           Чланом 15. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да се уз захтев подносе докази из Закона односнодостави извод из пројекта за грађевинску дозволу, пројекат за грађевинску дозволу све у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта и доказ о плаћеној такси за подношење захтева.

            Према члану 84. Правилника о садржини, начину и поступку израде техничке документације према класи и намени објекта Главни пројекат израђен у складу са одредбама претходно важећег Закона о планирању и изградњи и подзаконских прописа, у року од шест месеци од данаступања на снагу овог правилника може се користити каопројекат за грађевинску дозволу, уз обавезну израду главне свеске пројекта за грађевинску дозволу, у складу са чланом 50. овог правилника и извода из пројекта за грађевинску дозволу, у складу са чланом 33. овог правилника, у поступку прибављања грађевинске дозволе.

Какао подносилац захтева није доставио потребну документацију из Закона,донет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити жалба Покрајинском секретаријатуза урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, уз уплату републичке таксе у износу од 430,00дин. на ж.р. 840-742221843-57 са позивом на бр.74-202,  у року од 5 дана од дана достављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви   

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

                                                                                      Вишња Стефановић Диклић , с.р.

Oбрадила:

Берлован Корнелија

zakljucak 351-4-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-4/2015-04
12.03.2015. године
А л и б у н а р

           Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 15, 22. и 41. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14), члана 134. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), решавајући по захтеву Мохан Пере из Локава, у поступку захтева за грађевинску дозволу, применом члана17.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕзахтев покренут под број 351-4/2015-04од 20.01.2015. године, поднетог од странеМихан Пере из Локава, ул. Првомајска бр.77, збогнеиспуњених формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

Михан Пера из Локава, поднео је захтев 20.01.2015.год. за издавање грађевинске дозволе  за изградњу стамбено-пословног објекта на парцели број 865 к.о. Локве.

Уз захтев је поднео техничку документацију односно Главни пројекат у складу са локацијском дозволом 353-40/14-04 од 13.10.2014.год. и доказ о уплати административне таксе.

Чланом 15. став 2.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да се уз захтев подноси извод из пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за грађевинску дозволу израђени у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације као и доказ о плаћеној такси за подношење захтева.

Према члану 15. став 3. истог правилника саставни део захтева је и изјашњење подносиоца захтева о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта.

Подносилац захтева је поднео доказ плачања таксе.

            Према члану 84. Правилника о садржини, начину и поступку израде техничке документације према класи и намени објектаГлавни пројекат израђен у складу са одредбама претходно важећег Закона о планирању и изградњи и подзаконских прописа, у року од шест месеци од данаступања на снагу овог правилника може се користити каопројекат за грађевинску дозволу, уз обавезну израду главне свеске пројекта за грађевинску дозволу, у складу са чланом 50. овог правилника и извода из пројекта за грађевинску дозволу, у складу са чланом 33. овог правилника, у поступку прибављања грађевинске дозволе.

Какао подносилац захтева није доставио главну свеске пројекта за грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу у складу са Правилника о садржини, начину и поступку израде техничке документације према класи и намени објекта као и изјашњење подносиоца о плаћању доприноса за уређење грађевинског земљишта,донет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити жалба Покрајинском секретаријатуза урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, уз уплату републичке таксе у износу од 430,00дин. на ж.р. 840-742221843-57 са позивом на бр.74-202,  у року од 5 дана од дана достављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви   

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

                                                                                      Вишња Стефановић Диклић , с.р.

 

Oбрадила:

Берлован Корнелија

zakljucak 351-3-15-04, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 351-3/2015-04

12.03.2015. године

А л и б у н а р

           Општинска управа, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 15, 22. и 41. Одлуке о организацији општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист ОА'' број 32/14), члана 134. и 145. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09,...145/14), решавајући по захтеву ''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, у поступку захтева за одобрење за извођење радова, применом члана27.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'' 22/15), доноси

З А К Љ У Ч А К

            ОДБацује СЕзахтев покренут под број 351-3/2015-04од 14.01.2015. године, поднетог од стране''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, ул. М. Обреновића бр.6, збогнеиспуњених формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

''ЕЛЕКТРЕДИСТРИБУЦИЈЕ ПАНЧЕВО'' из Панчева, поднела је захтев 14.01.2015.год. за издавање одобрења за извођење радова за изградњу кабловског вода на парцелама број 1469, 1589 и 1590 к.о. Николинци.

Уз захтев је поднео техничку документацију односно Идејни пројекату складу са одредбама претходно важећег Закона о планирању и изградњи и подзаконских прописа, копију плана, извод из листа непокретности и припадајуће услове и сагласнпости, без доказа о уплати административне таксе.

           Чланом 27. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре предвиђено је да се уз захтев подносе докази из Закона односно решење се издајеинвеститору који има одговарајуће право у складу са чланом 135. Закона, који достави идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта и доказ о плаћеној такси за подношење захтева.

            Према члану 84. Правилника о садржини, начину и поступку израде техничке документације према класи и намени објекта Идејни пројекат израђен у складу са одредбама претходно важећег Закона о планирању и изградњи и подзаконских прописа, у року од шест месеци од данаступања на снагу овог правилника може се користити каоидејни пројекат за објекте из чл. 145. и 147. Закона, уз обавезну израду главне свеске идејног пројекта, у складу са чланом 42. правилника.

Какао подносилац захтева није доставио потребну документацију из Закона,донет је закључак као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити жалба Покрајинском секретаријатуза урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, уз уплату републичке таксе у износу од 430,00дин. на ж.р. 840-742221843-57 са позивом на бр.74-202,  у року од 5 дана од дана достављања.

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

 

Доставити:

1.Инвеститору

2.Архиви   

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

                                                                                      Вишња Стефановић Диклић , с.р.

 

Oбрадила:

Берлован Корнелија

Vod Niklinci, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-30/15-04
Датум:18.05.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 

            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Елактродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6,доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

           ОДОБРАВА СЕ ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Елактродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАБЛОВСКОГ ВОДA 20kVна катастарским парцеламатоп.бр.1469, 1589 и 1590к.о.Николинци, у улици 2. октобар, Николинци

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси3037209,20динара.

Саставнидеоовогрешењасу:

1.     Идејни пројекат број техничке документације 15-09 од 20. априла 2015.године израдило је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од.aприла 2015. године;

2.     0 – Главнасвеска,број техничке документације:15-09 од 20. априла 2015.годинеизрадило је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од23.aприла 2015. године;

3.     1 – Пројекaтинжењерског објектаброј техничке документације:15-09-1 од 20. априла 2015.године,који је израдиоје ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, одговорни пројектант маст.инг.ел. Ненад Торбица, лиценца број 350 Н308 09.

           За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на енергетској санацији у свему према приложеној документацији.

            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте комуналне и друге инфраструктуре.

Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.

По завршетку извођења радована изградњи типскогкабловског вода 20 kVи типске стубне трансформаторске станице у Алибунару може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.

Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

            ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Елактродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6, поднели су11.05.2015.годинезахтев овомодељењу за издавање решења којим се одобрава извођење радована изградњи типскогкабловског вода 20 kVуНиколинцима,ближе описано у диспозитиву решења.

            Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:

1.     Идејни пројекат број техничке документације 15-09 од 20. априла 2015.године израдило је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од.aприла 2015. године;

2.     0 – Главнасвеска,број техничке документације:15-09 од 20. априла 2015.годинеизрадило је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од23.aприла 2015. године;

3.     1 – Пројекaтинжењерског објектаброј техничке документације:15-09-1 од 20. априла 2015.године,који је израдиоје ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, одговорни пројектант дипл.инг.ел. Ненад Торбица, лиценца број 350 Н308 09.

4.     Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр.2397 к.о. Алибунар, који је урадила Геодетска организација „Геософт“ из Београда, а оверио РГЗ СКН Алибунар;

5.     Услови ''Електровојводине''доо Нови Сад бр.ММ/ДЗ 5.30.4 од 11.04.2011.год;

6.     Сагласност ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац под бр.271/А од 19.06.2014.год;

7.     Технички услови ''Телеком Србија''ад ИЈ Панчево под бр.6995/200336/2-2014 од23.06.2014.год;

8.     Технички услови ЈП ''Србијагас'' Служба дистрибуције Панчево под бр.02-05-4-1712/1 од 13.06.2014.год;

9.     Уговор о установљавању права стварне службености пролаза број 463-5/15-03 од 17.04.2015.године;

10. Извод текућег рачуна од 11.05.2015. године као доказ о уплати републичке и општинске административне таксе.

Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовенаизградњи типскогкабловског вода 20 kVи типске стубне трансформаторске станице,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Сходночлану 8ђ.Закона о планирању и изградњи, надлежниорганјепровериоиспуњеностформалнихусловазаизградњу и нијесеупуштао у оценутехничкедокументације, нитијеиспитаоверодостојностдокументацијекојаједостављена.У случајуштетенасталекаопоследицаприменетехничкедокументације, наосновукојејеиздатаграђевинскадозвола, закојусенакнадноутврдиданије у складусапрописима и правилимаструке, заштетусолидарноодговарајупројектант и инвеститор.

Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).

Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова нанаизградњи типскогкабловског вода 20 kVи типске стубне трансформаторске станице поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.

 

Решење доставити:

1.Инвеститору

2.Грађевинској инсп.

3.Архиви

 

     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

         Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев,ср

STS Alibunar, Postavljeno 11.06.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-29/15-04
Датум:18.05.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233

 

            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7.ичлана 34. Одлуке оорганизацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-112-130-2/15-06 од 30. 03. 2015. године, Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Електродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6,доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

           ОДОБРАВА СЕ ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Електродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАБЛОВСКОГ ВОДА 20kV и СТС 20/0, 4kV „АЛИБУНАР 12“, 400kVA,тип ЕВ-3,1.0.1. на катастарској парцелитоп.бр.2397к.о. Алибунар, у улици 1. Мај, Алибунар.

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси3002913,08динара.

Саставнидеоовогрешењасу:

 1.     Правноснажну локацијску дозволу број 353-58/13-04 од 18.11.2014. године са свим техничким условима на основу којих је издата;

2.     Идејни пројекат број техничке документације 15-419 од 23. марта 2015.године израдио је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од23.aприла 2015. године;

3.     0 – Главнасвеска,број техничке документације:15-419 од 23. марта 2015.године израдио је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од23.aприла 2015. године;

4.     1 – Пројекaтинжењерског објекта,број техничке документације:15-419-1 од 23. марта 2015.године,израдиоје ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, одговорни пројектант маст.инг.ел. Слободан Лолић, лиценца број 350N46614.

           За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на енергетској санацији у свему према приложеној документацији.

            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте комуналне и друге инфраструктуре.

Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.

По завршетку извођења радована изградњи типскогкабловског вода 20 kVи типске стубне трансформаторске станице у Алибунаруможе се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.

Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

            ДОО „Електровојводина“ Нови Сад – „Електродистрибуција Панчево“ из Панчева, улица Милоша Обреновића број 6, поднели су11.05.2015.годгодинезахтев овомодељењу за издавање решења којим се одобрава извођење радована изградњи типскогкабловског вода 20 kVи типске стубне трансформаторске станице у Алибунару,ближе описано у диспозитиву решења.

            Уз захтев за извођење радова, инвеститорje поднеo следећу документацију:

1.     Идејни пројекат број техничке документације 15-419 од 23. марта 2015.године израдило је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од23.aприла 2015. године;

2.     0 – Главнасвеска,број техничке документације:15-419 од 23. марта 2015.године израдило је ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, главни пројектанти дипл.инг.ел. Владимир Исаков, лиценца број 350F917 08, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од23.aприла 2015. године;

3.     1 – Пројекaтинжењерског објектаброј техничке документације:15-419-1 од 23. марта 2015.године,који је израдиоје ЕПС ''Електровојводина''д.о.о. Сектор за пројектовање Нови Сад, одговорни пројектант маст.инг.ел. Слободан Лолић, лиценца број 350N46614.

4.     Правноснажну локацијску дозволу број 353-58/13-04 од 18.11.2014. године са свим техничким условима на основу којих је издата;

5.     Уговор о установљавању права стварне службености пролаза број 463-24/14-06 од 17.11.2014.године;

6.     Катастарско-топографски план катастарске парцеле топ.бр.2397 к.о. Алибунар, који је урадила Геодетска органозација „Геософт“ из Београда, а оверио РГЗ СКН Алибунар марта 2015. Године

7.     Извод текућег рачуна од 11.05.2015.године као доказ о уплати републичке и општинске административне таксе.

Премачлану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радовенаизградњи типскогкабловског вода 20 kVи типске стубне трансформаторске станице,врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Сходно člану 8ђ.Закона о планирању и изградњи, надлежниорганјепровериоиспуњеностформалнихусловазаизградњу и нијесеупуштао у оценутехничкедокументације, нитијеиспитаоверодостојностдокументацијекојаједостављена.У случајуштетенасталекаопоследицаприменетехничкедокументације, наосновукојејеиздатаграђевинскадозвола, закојусенакнадноутврдиданије у складусапрописима и правилимаструке, заштетусолидарноодговарајупројектант и инвеститор.

Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбамаПравилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).

Како је инвеститор уз захтевза издавање решења којим се одобрава извођење радова нанаизградњи типскогкабловског вода 20 kVи типске стубне трансформаторске станице поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(Сл.гласник РС бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202. 

Решење доставити:

1.Инвеститору

2.Грађевинској инсп.

3.Архиви

 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

Baner Pecat 211x81