gore

 • slika 3

Dragomir Brkovic 351-89-2015-04, Postavljeno 27.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-89/2015-04
20. октобар 2015. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4
013/641-233
 
 
            Општинска управа општине Алибунар - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Драгомира Брковића из Банатског Карловца, са станом у улици Војводе Мишића бр. 85, у предмету издавања употребне дозволе за изграђени објекат радионице на парцели број 1031/4. к.о. Банатски Карловац, на основу члана 134. и 158. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 192. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС`` бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр. 32/14 и 13/15), Решења бр. 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 

            ОДОБРАВА СЕ Драгомиру Брковићу из Банатског Карловца, са станом у улици Војводе Мишића бр. 85. – (у даљем тексту: Инвеститор), УПОТРЕБА изграђеног објекта радионице, спратности П, укупне бруто развијене грађевинске површине 96 м2, на парцели број 1031/4. к.о. Банатски Карловац, у насељеном местуБанатски Карловац, улица Алибунарски пут.

 

Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Инвеститор је поднео захтев Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за издавање употребне дозволе за изграђени објекат радионице на парцели број 1031/4. к.о. Банатски Карловац, у насељеном месту Банатски Карловац, ближе описаног у диспозитиву овог решења.
            Уз предметни захтев је поднета следећа документација:
 1. Решење о грађевинској дозволи бр. 351-186/87-04 од 09.10.1987. године
 2. Предмер и предрачун радова израђен од стране Јанка М. Биреша – лиценца број 300-4056-03
 3. Копија катастарског плана водова бр. 953-1/2015-287 од 13.10.2015. године
 4. Елаборат о извршеним геодетским радовима, бр. 952А-01/15-54 од 14.09.2015. године, обрађивача Агенција ``Геометар`` Ковачица
 5. Главни пројекат бр. 669, обрађивача Деловна организација за пројектирање ин инжењеринг ``Прогрес`` Словењ Градец, са овером издате грађевинске дозволе, и потврдом и овером од стране инвеститора и стручног лица Мирка Д.. Радуловића – лиценца број 300 0259 03, да је објекат изведен у складу са пројектом
 6. Одлука о формирању комисије за преглед објекта, бр. 17-ТР-2015 од 29.09.2015. године, донета од стране предузећа ``Termolux Inženjering`` d.o.o. са седиштем у Панчеву
 7. Записник о техничком прегледу објекта бр. 17-ТР-2015 од 30.10.2015. године, са предлогом комисије за технички преглед да се за предметни објекта изда употребна дозвола
 8. Докази о уплати пропсаних административних такси
 
Сходно одредби члана 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. Гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), утврђено је да су испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву.
На основу члана 33, 34. и 36. Закона о заштити од пожара (``Сл. гласник РС``, бр. 111/09 и 20/15), предметни објекат не спада у групу објеката за које се прибавља сагласност на пројектну документацију, нити сагласност о испуњености мера заштите од пожара, а на основу члана 1. Правилника о енергетској ефикасности зграда (``Сл. гласник РС``, бр. 61/2011), предметни објекат не спада у групу објеката на које се односе правила о енергетској ефикасности.
Поступајући по захтеву Инвеститора, на основу члана 158. Закона и члана 44. и 45. Правилника, ценећи Записник Комисије за технички преглед објекта, решено је као у диспозитиву овог Решења.
Гарантни рок за објекат и поједине врсте радова је две године према Правилнику о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (``Сл. гласник РС``, бр. 93/2011), а за уграђену опрему и постројења у објекат према посебним прописима које је одредио произвођач опреме и постројења, односно које су, на основу тих посебних прописа уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.
Инвеститор је приложио доказ о уплати републичке административне таксе за захтев у износу од 290,00 динара, као и доказ о уплати републичке административне таксе за издавање употребне дозволе у износу од 7.169,00 динара.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења се може упутити жалба Покрајиснком секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар М. Пупина бр. 16. Нови Сад, у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се Покрајинском секретаријату предаје путем Општине Алибунар – Општинске управе – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, непосредно писмено, или усмено на записник, или шаље препоручено путем поште на адресу Општина Алибунар – Општинска управа – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар. Жалба се таксира са 440,00 динара, сврха уплате: републичка административна такса, рачун бр: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 74-202, прималац: Буџет РС.
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. грађ. Коса Николић, с.р.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
3. Архиви 

Ekonomska škola 351-88-2015, Postavljeno 27.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-88/15-04
Датум: 15.10.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву  ЕТШ ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, улица Вука Караџића број 2,доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

            ОДОБРАВА СЕ Економско – трговинској школи ''Доситеј Обрадовић'' из Алибунара, са седиштем у улици Вука Караџића број 2,  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ (П+1) – радови на замени санитарних уређаја са припадајућим инсталационим елементима, уградња нових кабина са вратима у санитарним просторијама за ученике и запослене и у свлачионици  за фискултурну салу у Алибунару, у улици Вука Караџића број 2, на парцели топ.број 910 к.о. Алибунар. 

 

 
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси  2.416.016,00 динара.
Саставнидеоовогрешењасу:
1.     Идејни пројекат  - ИДП број техничке документације:  0920/15-П од септембра 2015.године који је израдио ''АРХИТЕКТУРА  ИНЖЕЊЕРИНГ'' Мирко Радуловић ПР Алибунар, улица Жарка Зрењанина број 11/13, главни пројектант је дипл.инг.арх. Мирко Д. Радуловић, лиценца број 300 0259 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од септембра 2015. године;
2.   0 – Главне свеске,број техничке документације: 0920/15-П од септембра 2015. године коју је израдио ''АРХИТЕКТУРА ИНЖЕЊЕРИНГ'' Мирко Радуловић ПР Алибунар,улица Жарка Зрењанина број 11/13, главни пројектант је дипл.инг.арх. Мирко Д. Радуловић, лиценца број 300 0259 03; 
3.   1 – Пројекaтархитектуреброј техничке документације: : 0920/15-П од септембра 2015. године коју је израдио ''АРХИТЕКТУРА ИНЖЕЊЕРИНГ'' Мирко Радуловић ПР Алибунар,улица Жарка Зрењанина број 11/13, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Мирко Д. Радуловић, лиценца број 300 0259 03. 
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на санацији санитарних просторија у згради Средње школе у Алибунару, у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.
По завршетку извођења радова на санацији  санитарних просторија у згради Средње школе у Алибунару, може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.
Правоснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

            Економско – трговинска школа ''Доситеј Обрадовић'' из Алибунара, са седиштем у улици Вука Караџића број 2,  поднела је 08.10.2015.године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији постојећег објекта школске зграде(П+1) – радови на замени санитарних уређаја са припадајућим инсталационим елементима, уградња нових кабина са вратима у санитарним просторијама за ученике и запослене и у свлачионици  за фискултурну салу у Алибунару, у улици Вука Караџића број 2, на парцели топ.број 910 к.о. Алибунар. 

 

Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.     Идејни пројекат  - ИДП број техничке документације:  0920/15-П од септембра 2015.године који је израдио ''АРХИТЕКТУРА  ИНЖЕЊЕРИНГ'' Мирко Радуловић ПР Алибунар, улица Жарка Зрењанина број 11/13, главни пројектант је дипл.инг.арх. Мирко Д. Радуловић, лиценца број 300 0259 03, Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од септембра 2015. године;
2.   0 – Главне свеске,број техничке документације: 0920/15-П од септембра 2015. године коју је израдио ''АРХИТЕКТУРА ИНЖЕЊЕРИНГ'' Мирко Радуловић ПР Алибунар,улица Жарка Зрењанина број 11/13, главни пројектант је дипл.инг.арх. Мирко Д. Радуловић, лиценца број 300 0259 03; 
3.   1 – Пројекaтархитектуреброј техничке документације: : 0920/15-П од септембра 2015. године коју је израдио ''АРХИТЕКТУРА ИНЖЕЊЕРИНГ'' Мирко Радуловић ПР Алибунар,улица Жарка Зрењанина број 11/13, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Мирко Д. Радуловић, лиценца број 300 0259 03; 
4.     Препис листа непокретности број 699 к.о. Алибунар за парцелу  топ.број 910 који је издала Служба  за катастар непокретности Алибунар број: 952-1/2010-1859 од 23.05.2012. године према којем је парцела у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине а ЕТШ има уписано право коришћења на објекту Средње школе;
5.     Копију плана коју је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2010-113 од 10.08.2010. године;
6.     Решење број 952-02-1560/2012Ж од 11.12.2012. год које је издала Служба за катастар непокретности Алибунар;
7.     Закључак број: 952-02-1560/2012Ж од 21.12.2012. године Службе за катастар непокретности Алибунар;
8.     Решење о овлашћењу број: 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године.
 
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на санацији изграђених објектата, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Алибунара („Службени лист општине Алибунар“ број 3/2007), одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији санитарних просторија у згради Средње школе у Алибунару, поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“ бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору,
2.Грађевинској инсп.,
3.Архиви 

    Самостални стручни сарадник,

 

                Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев,ср.

Kompanija Dunav 351-93-2015, Postavljeno 27.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-93/15-04
Датум: 21.10.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Koмпанија “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. из Београда,доноси
 

Р Е Ш Е Њ Е
 

            ОДОБРАВА СЕKoмпанији “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. из Београда, са седиштем у улици Македонска број 4, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГАСА - изградња прикључног гасовода, КМРС и унутрашње - кућне гасне инсталације у изграђеномпословном простору устамбено-пословном објекту у Алибунару, у улициТрг Слободе број 16,  на парцели број 1189/1 к.о. Алибунар.

 

Укупна предрачунска вредност радова износи 61 670,00динара.
Саставни део овогрешења је:
1.     Главна свеска  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број техничке документацијеUGI-01/15, ознака GS-IDP од 25.09.2015. године, који је израдио пројектант ДОО''ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ'' из Панчева, са седиштем у улици Ослобођења број 39, главни пројектант је дипл.инг.маш.Миодраг Живуљ, лиценца ИКС број 330 6043 03.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему премаприложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте комуналне и друге инфраструктуре.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Koмпанија “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. из Београда, са седиштем у улициМакедонска број 4, поднелаје20.10.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих инсталација гаса-изградња прикључног гасовода, КМРС и унутрашње гасне инсталације у изграђеном пословном простору у стамбено-пословном објекту у Алибунару, у улици Трг Слободе број 16,  на парцели број 1189/1 к.о. Алибунар.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.     Главна свеска  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број техничке документацијеUGI-01/15, ознака GS-IDP од 25.09.2015. године, који је израдио пројектант ДОО ''ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ'' из Панчева, са седиштем у улици Ослобођења број 39, главни пројектант је дипл.инг.маш.Миодраг Живуљ, лиценца ИКС број 330 6043 03.
2.     Препис листа непокретности број 5035 к.о. Алибунар за парцелу број 1189/1 за к.о. Алибунар, који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2007-1464 од 05.11.2017. године по којем Koмпанија “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. из Београда, са седиштем у улици Македонска број 4, има у целости у мешовитој својини пословни простор корисне површине од 48м2, у приземљу стамбено-пословног објекта изграђеног на парцели топ.број 1189/1 к.о. Алибунар;
3.     Решење број 02-05-4-511/1 од 26.03.2015.год, које је издало Јавно предузеће ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад, Сектор дистрибуције, РЈ Дистрибуција Панчево;
4.     Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013.
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на уградњи унутрашњих инсталација гаса, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Главну свеску  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број техничке документацијеUGI-01/15, ознака GS-IDP од 25.09.2015. године, који је израдио пројектант ДОО ''ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ'' из Панчева, са седиштем у улици Ослобођења број 39, главни пројектант је дипл.инг.маш.Миодраг Живуљ, лиценца ИКС број 330 6043 03, урађен у складу са важећим одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласникРС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи унутрашњих гасних инсталација у изграђеном пословном простору у стамбено-пословном објекту у Алибунару, у улици Трг Слободе број 16,  на парцели број 1189/1 к.о. Алибунар,поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)и одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“ бр. 23/2015 и 77/2015),донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1. Инвеститору,
2. Грађевинској инспекцији,
3. Архиви.
 
 
 
                                                Самостални стручни сарадник,
               Дипл.инж.арх. Зорица Миливојев,ср. 

Getejanc Jon i Steluca 351-91-2015, Postavljeno 27.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-91/15-04
Датум: 19.10.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС“ бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Гетејанц Јона и Стелуце из Алибунара, улица Трг Слободе број20,доноси
 
 

Р Е Ш Е Њ Е

 
 

            ОДОБРАВА СЕГетејанц Јону и Стелуци из Алибунара, улица Трг Слободе број 20, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГАСА - изградња прикључног гасовода, КМРС и унутрашње - кућне гасне инсталације у изграђеном стамбеном објекту, категорије А, класификационе ознаке 111011, у улици Ђуре Јакшића бр.6 у Алибунару,  на парцели број 1344/16 к.о. Алибунар.

Укупна предрачунска вредност радова износи 89.000,00динара.
Саставни део ово грешења је:
1.     Главна свеска  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број 12а-2015, који је израдио З.Р. ''БИРО-ТЕРМОГАС'' из Панчева, са седиштем у улици Трг Браће Југовића број 1, главни пројектант је дипл.инг.маш.Владимир Љ. Јовановић, лиценца ИКС број 330 9896 04.
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему премаприложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 11Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист ОА“ број 3/2015), не обрачунава се за објекте комуналне и друге инфраструктуре.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Гетејанц Јон и Стелуца из Алибунара, са станом у улици Трг Слободе број 20, поднели су 15.10.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих инсталација гаса-изградња прикључног гасовода, КМРС и унутрашње гасне инсталације у изграђеном стамбеном објекту, у улици Ђуре Јакшића бр. 6 у Алибунару, на парцели број 1344/16 к.о. Алибунар.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.     Главну свеску  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број 12а-2015, који је израдило ЗР''БИРО-ТЕРМОГАС'' из Панчева, са седиштем у улици Трг Браће Југовића број 1, одговорни пројектант дипл.инг.маш.Владимир Љ. Јовановић лиценца број 330 9896 04.
2.     Препис листа непокретности број 3324 к.о. Алибунар за парцелу број 1344/16 за к.о. Алибунар, који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-2942 од 06.10.2015. године;
3.     Копију катастарског плана водова број 953-1/2015-277 од 06.10.2015. године коју је издао РГЗ Службе за катастар непокретности Алибунар;
4.     Решење број 02-05-4-1855/1 од 07.10.2015.год, које је издало Јавно предузеће ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад, Сектор дистрибуције, РЈ Дистрибуција Панчево;
5.     Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013.
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на уградњи унутрашњих инсталација гаса, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Главну свеску  и ИДП-Идејни пројекат за изградњу унутрашњих гасних инсталација број 12а-2015, који је израдила З.Р. ''БИРО-ТЕРМОГАС'' из Панчева, урађен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласникРС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњу унутрашњих гасних инсталација у Алибунару поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласникРС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)и одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“ бр. 23/2015 и 77/2015),донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1. Инвеститорима,
2. Грађевинској инспекцији,
3. Архиви.
 
 
 Самостални стручни сарадник,
               Дипл.инж.арх. Зорица Миливојев,ср.

Mravljov Laslo - 351-86-2015-04, Postavljeno 09.10.2015.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 351-86/2015-04
02. октобар 2015. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4
 
 
            Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, по захтеву поднетом од стране Мрављов Ласла из Банатског Карловца, са станом у улици Лоле Рибара бр. 75, у предмету издавања решења о употребној дозволи за изграђен објекат за узгој свиња, на парцели број 572. к.о. Банатски Карловац, на основу члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 43. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015) – (у даљем тексту: Правилник), члана 210. ЗУП-а (``Сл. лист СРЈ`` бр. 33/97 и 31/01 и ``Сл. гласник РС``, бр. 30/10), члана 15. и 26. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/2014 и 13/2015) и Решења бр. 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
З А К Љ У Ч А К
 
            ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о употребној дозволи за изграђен објекат за узгој свиња, укупне бруто развијене грађевинске површине 250 м2, који се налази на парцели број 572. к.о. Банатски Карловац, поднет од стране Мрављов Ласла из Банатског Карловца, са станом у улици Лоле Рибара бр. 75 – (у даљем тексту: Инвеститор), из разлога не испуњености формалних услова за поступање по захтеву.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
            Дана 28.09.2015. године је поднет захтев за издавање употребне дозволе за изграђен објекат за узгој свиња, на парцели број 572. к.о. Банатски Карловац, ближе описаног у диспозитиву овог Закључка. Уз захтев је поднета следећа документација:
 1. Технички извештај за градњу помоћног објекта и септичке јаме (``Сл. лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово, бр. 40/75), са овером издате грађевинске дозволе бр. 351-201/81-04 од 16.07.1981. године
 2. Решење број DN. 1015/88 од 19.07.1988. године, издато од стране Општинског суда у Алибунару, по коме се на парцели топ. бр. 572. – ораница у селу, дозвољава укњижба права коришћења и право власништва у корист Мрављов Ласла и Мрављов Терезе
 3. Потврда број 1902 од 28.09.2015. године, издата од стране ЈКП ``Универзал``, којом се потврђује да је на парцели топ. бр. 571. к.о. Банатски Карловац изграђен стамбени објекат – кућа, који је прикључен на месну водоводну мрежу
 4. Рачун за електричну енергију бр. 08/2015 од 08.09.2015. године, издат од стране ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, улица Царице Милице бр. 2
 
Према члану 7. Правилника о класификацији објеката (``Сл. гласник РС``, бр. 22/2015), предметни објекат припада групи пољопривредних зграда, категорије А, класификационог броја 127111. Чланом 158. Закона и чланом 41. Правилника је дефинисана садржина захтева за издавање употребне дозволе. Провером испуњености формалних услова за поступање по предметном захтеву дефинисаном чланом 42. Правилника, установљено је следеће:
-         увидом у службену евиденцију РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар, предметна парцела је укњижена са правом коришћења на Инвеститора у обиму удела ½ и на Мрављов Ирену у обиму удела ½. Стога, Инвеститор нема право самосталног подношења предметног захтева, осим у случају да од стране сукорисника прибави одговарајуће пуномоћје. Потребно је да Инвеститор поднесе званичан акт о власништву над предметном парцелом, тј. Извод из листа непокретности за предметну парцелу, издат од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности Алибунар


-         уз приложени Технички извештај није поднета потврда и овера од стране Инвеститора, лица које врши стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, уколико у току извођења радова није оступљено од предметног Техничког извештаја
-         није приложен елаборат геодетских радова за предметни објекат
-         није приложен елаборат геодетских радова за подземне инсталације
-         нису приложене потврде о томе да је предметни објекат прикључен, или је подобан да буде прикључен на инфраструктуру, од стране имаоца јавних овлашћења / управљача те инфраструктуре
-         није приложен доказ о уплати прописане административне таксе за издавање употребне дозволе, у износу од 0,2% од предрачунске вредности објекта
-         није приложен доказ о уплати прописане републичке административне таксе за захтев у износу од 290,00 динара
У сврху обрачуна висине административне таксе за издавање употребне дозволе, која се обрачунава у износу од 0,2% од предрачунске вредности предметног објекта, потребна је ревалоризација предрачунске вредности из предметног Техничког извештаја, с обзиром да је исти урађен 1981. године. Ревалоризацију предрачунске вредности може да уради правно лице, или предузетник, уписани у одговарајући регистар за израду техничке документације за изградњу објеката.
Потребно је да Инвеститор прибави сагласност на техничку документацију на основу које је издата грађевинска дозвола од стране надлежног органа Министарства унутрашњих послова за противпожарну заштиту.
Потребно је да Инвеститор, сходно члану 30. Закона о процени утицаја на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 135/04 и 36/09), код ОУ Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, поднесе захтев за процену утицаја затеченог стања предметног објекта на животну средину.
Како нису испуњени формални услови за поступање по предметном захтеву, сходно члану 43. став 1. Правилника, одлучено је као у диспозитиву овог закључка.
Сходно члану 43. став 4. Правилника , ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који се одбацује овим Закључком, нити се поново плаћа административна такса за захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Закључка се може изјавити приговор Општинском већу општине Алибунар, Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар, у року од 5 дана од дана пријема.
Приговор се изјављује путем Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, писмено путем поште или непосредно преко Писарнице Општине Алибунар, или усмено изјавом на записник. За подношење приговора се плаћа општинска административна такса у износу од 150,00 динара, по тарифном броју 3. Одлуке о општинским административним таксама (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09 и 5/11).
 
 
Обрадио:
Самостални стручни сарадник
Дејан Старчевић
 
 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. грађ. Коса Николић, с.р.
 
Доставити:
 1. Мрављов Ласло, Лоле Рибара 75, Банатски Карловац
 2. Архива

Dom kulture Nikolinci 351-85-2015, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:   351-85/2015-04
Датум:           25.  септембар 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву који је поднео инвеститор Општина Алибунариз Алибунара, а на основу члана 121 Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010), члана 134. став 2. и 142. став 6. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“ бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 З А К Љ У Ч А К
 
            ОБУСТАВЉА СЕ управни поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеног на катастарској парцелитоп.бр. 1616 к.о. Николинци, у Николинцима, улица Главна број бб, по захтеву инвеститора Општине Алибунар, јер је за наведене радове већ издато Решење број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године.
           
 

О б р а з л о ж е њ е

 

 
            Општина Алибунар из Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 22. септембра 2015. године поднела је захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеног на катастарској парцелитоп.бр. 1616 к.о. Николинци, у Николинцима, улица Главна број бб, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-85/2015-04.
Уз захтев достављена је следећа документација:
1.   Доказ о уплаћеним административним таксама;
2.   Попис и технички опис радова инвестиционог одржавања кровних покривача на објекту Дома културе у Николинцима који је израдило Јавно Предузеће „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар број 233-п/2015 од 14.04.2015.године.
Увидом у службену евиденцију издатих решења Општинске управе Алибунар, утврђено је да је на основу захтева инвеститора Општине Алибунар број 351-18/2015-04 од 17.04.2015. године, издато решење број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године, којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању крова  велике сале и анекса уз велику салу у објекту Дома Културе у Николинцима, изграђеногна катастарској парцелитоп.бр. 1616к.о.Николинци, уНиколинцима, улицаГлавна број бб. Према документацији која је приложена уз захтев број 351-18/2015-04 од 20.04.2015. године и уз захтев број 351-85/2015-04 ид 22.09.2015. године, утврђено је да су захтеви поднети за издавање решења за одобравање идентичних радова. На основу наведеног стекли су се услови из члана 121. Закона о општем управном поступку, те је закључено као у диспозитиву овог закључка. Поступак није потребно даље водити по службеној дужности.
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
 
    Самостални стручни сарадник,     
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.   Општини Алибунар, Алибунар;
2.   Архиви.

351-54 Teren Vladimirovac, Postavljeno 09.10.2015

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Број:    351-54/2015-04

Датум: 23.  јул 2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
ЗМ
 
Општинска управа Алибунар,  Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине,решавајућипозахтевуОпштине Алибунару складу са чланом 115. став 2 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'' број 33/97, 31/01 и ''Сл. Гласник РС'' 30/10), а на основу члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 

З А К Љ У Ч А К

 
ОДБАЦУЈЕ СЕзахтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији спортског терена у Владимировцу изграђеног на парцели топ.број 4981/122 к.о. Владимировац, поднет под бројем 351-54/2015-04 од 16.07.2015. године, од стране Општине Алибунар, као НЕПОТПУН.
Уз захтев, подносилац захтева није поднео следећу документацију:
1.     Одговарајућу техничку документацију према класи објекта и планираним радовима на објекту, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015);
2.     Доказ о одговарајућем праву на објекту и земљишту у складу са чланом 135 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
Овај Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
 
 

О б р а з л о ж е њ е

 
            Општина Алибунариз Алибунара, са седиштем у улици Трг Слободе број 4, дана 16. јула 2015. године поднели су Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на санацији спортског терена у Владимировцу изграђеног на парцели топ.број 4981/122 к.о. Владимировац, заведен у писарници Општинске управе Алибунар под бројем 351-54/2015-04.
Увидом у документацију поднету уз Захтев – Идејни пројекат, утврђено је да подносилац захтева није приложио документацију у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и то:
1.     Одговарајућу техничку документацију према класи објекта и планираним радовима на објекту, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број 23/2015 и 77/2015);
2.     Доказ о одговарајућем праву на објекту и земљишту у складу са чланом 135 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14).
 У складу са чланом 17 Правилника о спровођењу обједињене процедуре (“Службени гласник РС“ број 22/15), донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Општинске управе Алибунар, не поднесе усаглашен захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључак може се упутити приговор Општинском већу Општине Алибунар, улица Трг Слободе број 4, у року од 3 дана од дана достављања закључка, непосредно или се шаље поштом овом органу. Приговор се таксира са 170,00 динара административне таксе на основу Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09 и 5/11), на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97 74-202.
 
 
     Самостални стручни сарадник,           
дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.
 
 
Решење доставити:
1.     Општини Алибунар;
2.      Архиви.

Vrka VAlentin 351-74, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-74/15-04
Датум: 23.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15),Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Врка Валентина из Селеуша, улица Маршала Тита број 173,доноси
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 
 

            ОДОБРАВА СЕВрка Валентину из Селеуша, улица Маршала Тита број 173,  ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗИДАНЕ ОГРАДЕ  НА РЕГУЛАЦИОНОЈ ЛИНИЈИ у Селеушу,укупне бруто површине Пбр.= 3.90м2, укупна дужина ограде19.30м, у  улици Маршала Тита број 173,на парцели топ.број 654 к.о.Селеуш,укупна површина парцеле 1996м2.

 

 

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси   184.314,80 динара.
 
СаставнидеоовогрешењајеИдејни пројекат – ИДП број техничке документације А/ИДП-01/15 од септембра 2015. године који је израдио ''АМ ПРОЈЕКТ'' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, са седиштем у улици Цара Лазара 45/3, од септембра 2015. године и састоји се од:
1.     0 – Главне свеске, број техничке документације А/ИДП – 01/15 од септембра 2015. године коју је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, улица Цара Лазара 45/3, главни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
2.     1 – Пројекат архитектуре, број техничке документације А/ИДП – 01/15 од септембра 2015. године коју је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, улица Цара Лазара 45/3, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на реконструкцији зидане ограде у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљиштаобрачунат у износу од 1.283,00 динара, уплатити на рачун број 840-742253843-87, једнократно до пријаве радова, у складу са изјавом инвеститора о начину плаћања накнаде за грађевинско земљиште на захтеву од 02.09.2015.године.Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износу од 30% на име једнократног плаћања.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак извођења радова 8 дана пре почетка извођења радова.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Врка Валентин из Селеуша, улица Маршала Тита број 173, поднео је 02.09.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији зидане ограде на регулационој линији у Селеушу, у  улици Маршала Тита број 173, на парцели топ.број 654 к.о.Селеуш,ближе описаних у диспозитиву овог решења.
 

 

Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.     Идејни пројекат – ИДП број техничке документације А/ИДП-01/15 од септембра 2015. године који је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац,улица Цара Лазара 45/3, главни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11,Према Одлуци о одређивању главног пројектанта од септембра 2015. године;
2.     0 – Главну свеску, број техничке документације А/ИДП – 01/15 од септембра 2015. Године коју је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, улица Цара Лазара 45/3, главни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11;
3.     1 – Пројекат архитектуре, број техничке документације А/ИДП – 01/15 од септембра 2015. Године коју је израдио '' АМ ПРОЈЕКТ '' Студио за пројектовање и дизајн – Владимировац, улица Цара Лазара 45/3, главни пројектант је дипл.инг.арх. Андријана Меза, лиценца 300 К003 11;
4.     Извод из листа непокретности број  2027 к.о. Селеуш за парцелу 654 који је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-2741 од 01.09.2015.године
5.     Копија плана коју је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2015-244 од 03.09.2015. године.
 
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на инвестиционом одржавању, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Просторним планом општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/12), одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и одредбама Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији зидане ограде на регулационој линији у Селеушу, поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 

Самостални стручни сарадник,

Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев

Mihajlovic Rumunjel 351-83-2015, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-83/15-04
Датум: 25.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15), Решења о овлашћењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Mихајловић Румуњела из Алибунара,доноси
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 
 

            ОДОБРАВА СЕMихајловић Румуњелу из Алибунара, са станом у улици Жарка Зрењанина број 125, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА - ОСТАВЕ,максималних габаритних димензија 14,00м х 8,00м, висине слемена 2,58м, спратности П + 0 (приземље), укупне бруто површине Пбр.=216,14м2, односно укупне нето површине Пн.=97,59м2,на катастарској парцели топ.бр. 1957 к.о. Владимировац, у улици Михај Еминеску број 77, укупна површина парцеле 1 472 м2.  

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси 121000,00 динара.
Саставнидеоовогрешењаје Идејни пројекат ИДП за извођење радова на изградњи помоћног објекта од јуна  2015.године који је израдио пројектант ''ARCHI HOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењрингиз Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, и састоји се од:
1.     0 – Главне свеске,број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио пројектант ''ARCHI HOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењрингиз Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, главни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
2.     1 – Пројекaтархитектуре, број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио пројектант ''ARCHI HOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењрингиз Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према решењу о одређивању одговорног пројектанта.
 
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на изградњи помоћног објекта.
            Доприносзауређивањеграђевинскогземљиштаобрачунатуизносуод 1 390,00динара, уплатитинарачун бр.840-742253843-87,једнократнодопријаверадова, у складусаизјавоминвеститора о начину плаћању накнадезаграђевинскоземљиштеназахтевуод03.07.2015.године. Обрачуномдоприносаинвеститорујепризнатоправонаумањење у износуод30% наимеједнократногплаћања.
Инвеститор је дужан да овом Одељењу пријави почетак градње објекта 8 дана пре почетка извођења радова.
По завршетку извођења радова на изградињи помоћног објекта може се издати употребна дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, а по захтеву инвеститора.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциуј, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Максимовић Мирослав из Владимировца, са станом у улици Михај Еминеску број 87, поднео је 03.07.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта на парцели топ.број 1957 к.о. Владимировац, ближе описаног у диспозитиву овог решења.
            Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.     Идејни пројекат ИДП за извођење радова на изградњи помоћног објекта од јуна  2015.године који је израдио пројектант ''ARCHI HOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењрингиз Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, и састоји се од:
1.     0 – Главне свеске,број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио пројектант ''ARCHI HOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењрингиз Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, главни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према Одлуци о одређивању главног пројектанта;
2.     1 – Пројекaтархитектуре, број техничке документације: 3/2015/1, коју је израдио пројектант ''ARCHI HOUSE''Aгенцијаза пројектовање и инжењрингиз Панчева, са седиштем у улици Војводе Радомира Путника број 77, одговорни пројектант је дипл.инг.арх. Владимир Ђорђевић, лиценца број 300 Е032 06, према решењу о одређивању одговорног пројектанта.
2.     Препис листа непокретности број 1124 к.о. Владимировац за парцелу топ.број 1957 који је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2013-3043 од 16.09.2013. године;
3.     Копија план за парцелу топ.број 1957 к.о. Владимировац коју је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2013-123 од 16.09.2013. године;
4.     Копија план са снимљеним подземним инсталацијама за парцелу топ.број 1957 к.о. Владимировац коју је издала Службе за катастар непокретности Алибунар број 953-1/2013-123 од 16.09.2013. године.
 
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на изградњи помоћног објекта, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Идејни пројекат урађен у потпуности у складу са важећим Просторним планом општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2012), одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)  и одредбама Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“ бр. 23/2015), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 320,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Дипл.инг.арх. Зорица Миливојев, ср.

Djokovic 351-84-2015, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:351-84/15-04
Датум: 24.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе 4
013/641-233
 
            Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 134. и 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14. став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар („Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 15/15),), Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године и члана 192. ЗУП-а, по захтеву Ђоковић Милована из Панчева, улица Краљевачка број 42,доноси
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 
 

            ОДОБРАВА СЕ Ђоковић Миловану из Панчева, улица Краљевачка број 42, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ ПРЕЛАЗА ПРЕКО КАНАЛА – радови на проширењу и полагању бетонске цеви колског прелаза у Банатском Карловцу, у улици Жарка Зрењанина испред кућног броја 73, парцела топ.број 1337/2 к.о. Банатски Карловац, која је у приватној својини подносиоца захтева Ђоковић Милована. 

Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси26.200,00 динара.
 
Саставнидеоовогрешењаје:
 
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању-    одговорни пројектант дипл.инг.арх. Александар Бркић лиценца број 300 К476 11.
            За ове радове не издаје се грађевинска дозвола, већ се на основу овог решења може приступити извођењу радова на инвестиционом одржавању у свему према приложеној документацији.
            Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износу од467,00 динара, уплатити на рачун бр.840-742253843-87. Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износу од 30% на име једнократног плаћања.
Правноснажно решење за извођење радова за објекте који су у складу са одредбама закона којим се уређује упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну евиденциују, као и за промену намене, односно дела објекта без извођења радова, предстваља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правоснажно решење за извођење радова и правоснажно решење о употребној дозволи.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Ђоковић Милован из Панчева, улица Краљевачка број 42, поднео је 18.09.2015. године овом Одељењу захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању постојећег прелаза преко канала - радови на проширењу и полагању бетонске цевиколског прелаза у Банатском Карловцу.
 Уз захтев за извођење радова, инвеститор je поднеo следећу документацију:
1.     Технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању-    одговорни пројектант дипл.инг.арх. Александар Бркић лиценца број 300 К476 11;
2.     Поседовни лист број 2669 за катастарску општину Банатски Карловац, за парцелу топ.број 1337/2 к.о. Алибунар.
            Према члану 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), извођење радове на инвестиционом одржавању, врши се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
 
Увидом у документацију која је приложена уз Захтев утврђено је да је Технички попис и опис радова урађен у потпуности у складу са важећим Генералним планом Банатског Карловца („Сл. лист општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово“ број 37/74) и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“ број 50/11) одредбама  Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  и одредбама Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању  постојећег прелаза преко канала - радови на проширењу и полагањубетонске цеви колског прелаза у Банатском Карловцу, поднео сву потребну документацију наведену у члану 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), донето је решење као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Бул. М. Пупина  бр. 16, у року од 8 дана од дана пријема решења, непосредно или путем овог органа. Жалба се таксира са 440,00 дин. административне таксе уплатом на жиро-рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 74-202.
 
Решење доставити:
1.Инвеститору
2.Грађевинској инсп.
3.Архиви
 
 
 Самостални стручни сарадник,
  Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев 

Baner Pecat 211x81