gore

  • slika 3

Решење о разрешењу помоћника председника општине Алибунар (Саша Цветковић)

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), председник Општине доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
 
Саша Цветковић, професор одбране из Банатског Карловца, разрешава се функције помоћника председника општине Алибунар за питања инфраструктуре Општине Алибунар.
 
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-37/2014-06
Датум: 17. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу помоћника председника општине Алибунар (Војислав Диклић)

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), председник Општине доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
 
         Војислав Диклић из Новог Козјака разрешава се функције помоћника председника општине Алибунар за питања руралног развоја Општине Алибунар због избора на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.
         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-36/2014-06
Датум: 17. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Мандатно-имунитетске комисије

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 16/2012 и 29/2012) и Одлуке о допуни Пословника Скупштине општине Алибунар, број 010-3/2014-06-01 од 17. априла 2014. године, Скупштина општине Алибунар, на 22. седници одржаној 17. априла 2014. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ
 
1.   Разрешава се Ђурица Глигоријев са функције председника Мандатно-имунитетске комисије, на лични захтев.
2.   Именује се Предраг Белић на функцију председника Мандатно-имунитетске комисије.
3.   Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-6/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев с.р.

Одлука о радноправном статусу председника Скупштине општине Алибунар и заменика председника Скупштине општине Алибунар

На основу  члана 38. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 25. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012 и 29/2012), Скупштина општине Алибунар на 22. седници одржаној дана 17. априла 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАДНО-ПРАВНОМ СТАТУСУ
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
  1. Предраг Белић, председник Скупштине општине Алибунар, није на сталном раду у општини Алибунар
  2. Душан Јовановић, заменик председника Скупштине општине Алибунар, није на сталном раду у Општини Алибунар.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 112-12/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Алибунар (Душан Јовановић)

На основу члана 39. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 49. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси,
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Душан Јовановић бира се на функцију заменика председника Скупштине општине Алибунар.
2.     Функција заменика председника председника Скупштине општине Алибунар почиње да тече Јовановић Душану доношењем ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-43/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о разрешењу заменика председника Скупштине општине Алибунар (Неђељко Коњокрад)

На основу члана 39. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 49. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси,
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Неђељко Коњокрад разрешава се функције заменика председника Скупштине општине Алибунар, на лични захтев.
2.     Функција заменика председника Скупштине општине Алибунар престаје Коњокрад Неђељку доношењем ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-41/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраног на изборима за одборнике Скупштине општине Албиунар од 06. маја 2012. године (Димитрије Пинку)

На основу члана 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Извештаја Верификационе комисије, Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ИЗАБРАНОМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОД 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ
 
I
Потврђује се мандат за одборника Скупштине општине Алибунар: Пинку Димитрију, рођеном 1942. године, земљораднику из Николинаца, изабраном са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић.
 
II
Мандат одборнику из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
 
III
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
 
IV
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-40/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраног на изборима за одборнике Скупштине општине Албиунар од 06. маја 2012. године (Душан Јовановић)

На основу члана 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Извештаја Верификационе комисије, Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ИЗАБРАНОМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОД 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ
 
I
Потврђује се мандат за одборника Скупштине општине Алибунар Јовановић Душану, рођеном 1975. године, инжењеру машинства из Банатског Карловца, изабраном са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић.
 
II
Мандат одборнику из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
 
III
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
 
IV
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-39/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о престанку функције одборника Скупштине општине Алибунар (Драгана Коматина)

На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 66. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
КОМАТИНА ДРАГАНИ
 
1.     Коматина Драгани, рођеној 1975. године, дипломираном правнику из Владимировца, престаје мандат одборника у Скупштини општине Алибунар избором на функцију председника општине Алибунар.
2.     Мандат одборника из тачке 1. ове Одлуке престаје даном доношења Одлуке о избору за председника општине Алибунар, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
4.     Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-36/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о престанку функције одборника Скупштине општине Алибунар (Ђурица Глигоријев)

На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 66. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
 
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ГЛИГОРИЈЕВ ЂУРИЦИ
 
1.     Глигоријев Ђурици, рођеном 1955. године, дипломираном економисти из Алибунара, престаје мандат одборника у Скупштини општине Алибунар избором на функцију председника општине Алибунар.
2.     Мандат одборника из тачке 1. ове Одлуке престаје даном доношења Одлуке о избору за председника општине Алибунар, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
4.     Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-35/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Baner Pecat 211x81