22. седница СО Алибунар

alibunar grbСедница је одржана дана 18. маја 2018. године у Великој сали Скупштине општине Алибунар у Алибунару, Трг слободе бр. 15., Седници је присуствовало 13 одборника. Седници је председавао председник СО Алибунар Синиша Гавранчић.

 

Усвојена су следећа акта:

 

1. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта - Општина Алибунар 2009. године донела посебну одлуку којој је грађевинско земљиште у јавној својини Општине Алибунар дато на вишегодишње коришћење предузећу ''Шако Барац'' из Владимировца. На основу те одлуке закључен је одговарајући уговор и тим уговором утврђене су одређене обавезе инвеститора које је он о датим роковима морао да испуни. Међутим, инвеститор није поступио по одредбама уговора, а на самом крају прошле године то предузеће је престало да постоји. Како би се могло земљиште поново ставити у промет, односно користити на начин који одговара његовој природи, потребно је прво претходну одлуку о давању у закуп ставити ван снаге. Када одлука буде стављена ван снаге, пред надлежним судом ће се покренути поступак за поништење уговора;


2. Одлука о давању у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар – усвојен је предлог да се земљиште у јавној својини Општине Алибунар, на парцели топ.бр. 821/8 у к.о. Банатски Карловац да у закуп заинтересованим инвеститорима, а на основу претходно спроведеног поступка и у складу са законом. Земљиште се налази у индустријској зони у Банатском Карловцу, а земљиште се даје у закуп на 50 година. Инвеститор ће бити у обавези да испуни одређене обавезе, које ће прецизније бити предвиђене уговором. Иначе, предметна парцела се налази у грађевинском реону насеља Банатски Карловац, у блоку 6, зона радне намене и комплекси, у складу са Планом детаљне регулације насеља Банатски Карловац;


3. Одлука о прихватању иницијативе за успостављање сарадње и удруживање са градовима и општинама у сливу Горњи Дунав – леве притоке – Банатски водотоци – удружило се 14 општина и 4 града са подручја Баната у циљу заједничке одбране од поплава и других елементарних непогода, тачније заједничких превентивних делатности и евентуалне санације штете;


4. Одлука о давању сагласности на установљавање права службености – одлука је иницирана захтевом инвеститора ''Windvision Windfarm'', а којим се тражи установљавање права стварне службености за изградњу привремене радне платформе, која ће се користити током изградње комплекса ''Ветроелектране Алибунар 2'', за изградњу и постављање ветрогенератора, пратеће опреме и инфраструктуре, технолошких уређаја, подземних каблова и других одговарајући објеката, изградње прилазних путева и путева за пролаз, прелет елиса и свих других радњи неопходних у поступку изградње, пуштања у рад и коришћење ветрогенератора, инвеститору комплекса ''Ветроелектране Алибунар 2'' – ''Windvision Windfarm B'' д.о.о. Алибунар, на парцели топ.бр. 11104, потес или улица Код друма Падина, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 16а 58м³ у КО Владимировац. Ради се о постављању привремене платформе за постављање ветрогенератора, што значи да ће по завршеном послу инвеститор бити у обавези да земљиште врати у првобитно стање;


5. Одлука о утврђивању минималног износа накнаде на име трошкова инвестиционог и текућег одржавања заједничких делова зграда и накнаде за рад принудног управниа у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Алибунар – овом одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова стамбених и стамбено-пословних зграда дужни издвајати на име текућег, као и инвестиционог одржавања зграда које се налазе на територији општине Алибунар, као и утврђивање накнаде коју плаћају власници посебних делова зграда у случају постављања принудног професионалног управника од стране локалне самоуправе, као вид принудне мере. Предложена одлука у потпуности је сагласна са одредбама Закона о становању и одржавању зграда и Правилника о критеријумима за утврђивање минималног износа које одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде;


6. Одлука о начину и поступку избора и именовања директора предузећа чији је оснивач општина Алибунар - одлука је донета због потребе усаглашавања општинских прописа са законом, тачније новим Законом о јавним предузећима, којим су утврђене одређене измене у овој области, пре свега везано за правила процедуре и састав надлежних комисија;


7. Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар - недавно је измењен Закон о основама система образовања и васпитања, због чега је потребно да образовне установе измене своје статуте у остављеном року од 6 месеци. Законом су предвиђене бројне измене, које су морале бити унете у текст статута, а које се односе на: стручне активе, надлежности директора установе,надлежности Општинске управе према установи, поступка заснивања радног односа у установи и надлежности за одлучивање о избору кандидата и поступања по жалби и др. Рецимо, по новом законском решењу, поступак избора кандидата за заснивање радног односа у установи спроводи конкурсна комисија, а не више директор, као раније. Са друге стране, у случају заснивања радног односа, сада је директор другостепени орган, који решава по жалби;


8. Усвојен је Извештај о реализацији послова и задатака Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар у 2017. години и донет Програм рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар за 2018. годину;

 

9. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар – до избора новог директора у поступку по конкурсу, а најдуже годину дана, функцију вршиоца дужности директора ЈКП ''Универзал'' Алибунар обављаће досадашњи директор Власто Марић;


10. Донети су Решење о престанку функције председника Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар и Решење о именовању председника Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар - Слободан Вујовић је поднео оставку на функцију председника Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' из Алибунара, а на интервенцију Агенције за борбу против корупције, због тога што нису испоштована одређена правила процедуре и рокови за обавештавање Агенције о именовању на функцију, због чега је било потребно да функционер буде разрешен. Како се ради о пропусту формалне, а не суштинске природе, прихваћен је предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе СО Алибунар да се Слободан Вујовић поново именује на исту функцију, те да се овог пута испуне све обавезе формалне природе;


11. Одлука о поверавању вршења дела послова Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар - Општинско веће утврдило је предлог одлуке, по коме се део послова, које је до сада обављало ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'' сада поверавају ЈКП ''Универзал''. Наиме, након доношења одлуке о статусној промени припајање, започет је процес припајања ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'' за ЈКП ''Универзал'', због чега је потребно да друштво стицалац преузме све послове друштва даваоца. Овом одлуком преносе се следећи послови: 1) управљање јавним паркиралиштима; 2) обезбеђење јавног осветљења; 3) одржавање улица и путева и 4) други послови поверени посебном одлуком Општинског већа или председника Општине. Поверни послови поверавају се из разлога хитности и несметаног обављања делатности, до окончања поступка статусне промене;


12. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2018. годину – на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локлане самоуправе за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017 и 14/2018), утврђен је максимални број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Алибунар за 2018. годину. Укупан број планираних запослених остао је на истом нивоу као и прошле године, тј. 207. Разлика се огледа у смањењу укупно планираних запослених у Општинској управи општине Алибунар са 74 на 72, док се број запослених у ЈКП ''Универзал'' Алибунар повећава са 53 на 55. Овде се не ради о новом запошљавању, већ о преузимању запослених из ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'', које се гаси у поступку статусне промене припајање са ЈКП ''Универзал'' Алибунар.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81