IZVEŠTAJ SA 55. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 30. aprila 2018. godine, u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala), a kojom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić.

 

1) Utvrđen je Predlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Alibunar u 2018. godini

 

Opštinsko veće usvojilo je Predlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Alibunar u 2018. godini. Ovom Odlukom se reguliše raspisivanje konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Alibunar radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini u formi Javnog poziva i definišu osnovni elementi navedenog konkursa.
Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Visina budžetskih sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja – proizvodnje medijskih sadržaja, a koja će biti raspoređena putem javnog poziva/konkursa u 2018. godini, iznosi 7.000.000,00 predviđenih Odlukom o budžetu Opštine Alibunar za 2018. godinu.
Pravo učešća na konkursu ima:
1. izdavač medija koji je upisan u Registar medija;
2. pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
(Pravo učešća nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.)
Ocenu projekata podnetih na Konkurs vrši stručna Komisija koju obrazuje Opštinsko veće. Sastavni deo konkursa je i poziv novinskim i medijskim udruženjima za učešće u radu komisije odnosno da predlože članove stručne komisije. Na osnovu obrazloženog predloga stručne komisije Opštinsko veće Opštine Alibunar donosi Odluku o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata medija. Odluka se objavljuje na internet prezentaciji Opštine Alibunar.
Na osnovu Odluke Opštinskog veća zaključuje se Ugovor sa korisnicima sredstava kojim se propisuje obaveza korisnika da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku sredstava.

 

2) Utvrđen je Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta

 

Ugovorom o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, zaključenim između Opštine Alibunar i D.O.O. „ŠAKO BARAC“, dana 10.09.2009. godine, overenog pod brojem Ov. 2457/09, i Aneksa br.1 od 25.09.2009. godine, overenog pod brojem Ov. 2602/09, na zakup su date parcele 1396 i 1395/2 KO Alibunar, na period zakupa od 80 godina. Zakup je knjižen kod RGZ – Katastar nepokretnosti Alibunar. Kako zakupac nije izgradio objekte, a iste je po ugovoru trebao da izgradi i ne postoji njegov pravni sledbenik, stekli su se uslovi da se donese Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju u zakup i započne postupak raskida ugovora o zakupu. Opštinsko veće je usvojilo predlog Odluke i dostavilo SO Alibunar na razmatranje i usvajanje.


3) Utvrđen je Predlog Odluke o davanju u zakup gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Alibunar

 

Opštini Alibunar, pismom o namerama obratio se „TIM“ d.o.o. iz Banatskog Karlovca, u kome je zatražio dugoročni zakup parcele broj 821/8 KO Banatski Karlovac, površine 2415 m³, sa namerom da na istoj izgrade deo proizvodne hale i plato za smeštaj repromaterijala, s obzirom na to da zbog povećanom obima poslovanja planiraju proširenje proizvodnih kapaciteta.
Proverom planske dokumentacije, tj. Plana detaljne regulacije naselja Banatski Karlovac, ustanovljeno je da je predmetna parcela predviđena kao zona radne namene i kompleksa. Davanjem u dugoročni zakup parcele povećali bi se prihodi opštine Alibunar, a proširenjem proizvodnih kapaciteta investitor bi otvorio nova radna mesta i time na izvestan način smanjio nezaposlenost.
Opštinsko veće je usvojilo predlog Odluke i dostavilo SO Alibunar na razmatranje i usvajanje.


4) Utvrđen je predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti

 

Opštinsko veće utvrdilo je Predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava stvarne službenosti investitoru kompleksa „Vetroelektrane Alibunar“. Data je saglasnost za izgradnju privremene radne platforme, koja će se koristiti tokom izgradnje kompleksa „Vetroelektrane Alibunar“ za izgradnju i postavljanje vetrogeneratora, prateće opreme i infrastrukture, tehnoloških uređaja, podzemnih kablova i drugih odgovarajućih objekata, izgradnje prilaznih puteva i puteva za prolaz, prelet elisa i svih drugih radnji neophodnih u postupku izgradnje, puštanja u rad i korišćenje vetrogeneratora.
Opštinsko veće je usvojilo predlog Odluke i dostavilo SO Alibunar na razmatranje i usvajanje.

 

5) Utvrđen je Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanje sa gradovima i opštinama u slivu Gornji Dunav – leve pritoke – banatski vodotoci

 

Opštinsko veće utvrdilo Predlog Odluke o prihvatanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanje sa gradovima i opštinama u slivu Gornji Dunav – leve pritoke – Banatski vodotoci i to sa gradovima: Zrenjanin, Pančevo, Kikinda i Vršac, i opštinama: Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Plandište, Opovo, Kovačica, Bela Crkva, Kovin, Kanjiža, Senta, Ada, Čoka i Novi Kneževac.
Razlog za donošenje ove Odluke sadržan je u potrebi da se pristupi realizaciji uspostavljanja saradnje i udruživanje izemđu gradova i opština koje pripadaju slivu Gornji Dunav – leve pritoke – Banatski vodotoci, koja za cilj ima smanjenje rizika i posledica posle elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Prioritet saradnje predstavljaće rad na pripremi zajedničkih strateških i planskih dokumenata u oblasti upravljanja rizicima i brzog oporavka nakon elementarnih nepogoda, pripremi predloga projekta radi obezbeđivanja sredstava za sprovođenje aktivnosti koje budu predviđene pomenutim strateškim dokumentima.
Predlog Odluke će biti dostavljen Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.

 

6) Doneta je Odluka o pristupanju realizaciji projekta izvođenja radova na postojećem objektu kotlarnice u kompleksu O.Š. „Prvi maj“ Vladimirovac i priključenju objekta predškolske ustanove

 

Opština Alibunar pristupa realizaciiji projekta „Izvođenje radova na postojećem objektu kotlarnice u kompleksu OŠ „1.maj“ Vladimirovac i priključenje objekta predškolske ustanove sve sa ciljem ispravnog funkcionisanja objedinjenog sistema grejanja u objektima osnovne škole i predškolske ustanove, koji se nalaze na parceli broj 2534 k.o. Vladimirovac.
U koordinaciji sa Kancelarijom za javna ulaganja Republike Srbije, a u cilju realizacije predmetnog projekta, došlo se do analize sistema grejanja u budućem rekonstruisanom objektu osnovne škole. Naime, u kompleksu osnovne škole postoji objekat kotlarnice, koji u trenutnom stanju obezbeđuje grejanje osnovnog objekta. Plan je da se ovaj objekat koristi i u budućnosti, i to na način da se na isti priključi i postojeći objekat predškolske ustanove, što je kao neophodno pokazala tehnička analiza celokupnog sistema. Kako bi se postojeća kotlarnica koristila i ubuduće, neophodno je izvesti određene radove na objektu i priključenju predškolske ustanove.
Radovi na postojećem objektu kotlarnice i priključenju objekta predškolske ustanove će biti završeni pre završetka radova na rekonstrukciji postojećeg objekta O.Š. „1.maj“ Vladimirovac i odobrena su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara.

 

7) Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Plana nabavki opštine Alibunar za 2018. godinu


Opštinsko veće donelo je Rešenje o saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki opštine Alibunar za 2018. godinu.
Na osnovu Ugovora broj 401-00- 297/2018-24 od 19.04.2018. godine između Republike Srbije– Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Opštine Alibunar, za nabavku serverskih računara za lokalnu poresku administraciju opštine Alibunar dodeljena su sredstva u iznosu od 950.000,00 dinara sa PDV-om.
Opština Alibunar planirala je novčana sredstva za nabavku računarske opreme u 2018. godini u iznosu od 825.520,00 dinara, sa PDV-om. Na osnovu člana 51. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni plana nabavki.

 

8) Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organiziaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad „1. mart“ Alibunar

 

Opštinsko veće donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad „1. mart“ Alibunar. Saglasnost se daje na deo Pravilnika koji se odnosi na radno mesto „Stručni saradnik na lokalnim pravima i uslugama po Odluci Opštine“ i finansira se sredstvima iz budžeta Opštine Alibunar.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81