IZVEŠTAJ SA 54. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 29. marta 2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala), a kojom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić.

 

 

 

1) Utvrđen je predlog Odluke o građevinskom zemljištu

 

Ovom odlukom bliže se propisuju uslovi, način i postupak pod kojima se određuju uslovi pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup neizgrađenog i izgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini, na kojima je kao vlasnik u javnoj knjizi za evidenciju nepokretnosti i pravima na njima upisana opština Alibunr. Način, uslovi i postupak pod kojima se može otuđiti građevinsko zemljište po ceni koja je manja od tržišne cene, uslovi ulaganja građevinskog zemljišta radi ostvarivanja javno-privatnog partnerstva, odnosno bez naknade, kao i u slučaju neposredne pogodbe, kada se radi o realizaciji projekata za izgradnju objekata od značaja za opštinu Alibunar, ako projekti unapređuju lokalni ekonomski razvoj Opštine Alibunar - stara se o korišćenju građevinskog zemljišta prema nameni zemljišta određenoj planskim dokumentom, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast građevinskog zemljišta.
Građevinsko zemljište se može otuđiti ili dati u zakup i kao neizgrađeno građevinsko zemljište koje nije uređeno, ako učesnik u postupku javnog nadmetanja, odnosno podnosilac zahteva u postupku davanja u zakup ili otuđenja građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom, prihvati propisane uslove za uređivanje zemljišta sadržane u javnom oglasu, odnosno uslovima za neposrednu pogodbu, i ugovorom preuzme obavezu da o svom trošku izvrši komunalno opremanje građevinskog zemljišta.
Ugovori o pribavljanju građevinskog zemljišta u javnu svojinu zaključuju se po prethodno pribavljenom mišljenju pravobranioca.
Tržišna vrednost građevinskog zemljišta se utvrđuje u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje javna svojina. Opštinsko veće usvaja Predlog Odluke i dostavlja Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i donošenje.


2) Utvrđeni su predlozi Odluke o donošenju Programa komasacije za katastarske opštine Banatski Karlovac, Nikolinci i Dobrica

 

Opštinsko veće usvojilo je predlog Odluke o donošenju programa Komasacije za 3 katastarske opštine: Banatski Karlovac, Nikolinci i Dobrica.
Komasacija je skup mera iz oblasti prostornog planiranja, prava, tehnike, ekonomije, geodezije i poljoprivrede, koje državni organi sprovode na zemljišnoj teritoriji (izvan urbanih sredina) zarad pospešivanja uslova života i eksploatacije poljoprivrednog zemljišta.
Program komasacije pomenutih katastarskih opština izrađen je od strane Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a 08. aprila 2015. godine je predat Opštini Alibunar za svaku katastarsku opštinu pojedinačno odgovarajućem formatu. Na zahtev Opštine Alibunar, utvrđena je saglasnost na Programe komasacije zemljišta dobijena od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za k.o Banatski Karlovac (6.721 ha), k.o. Nikolinci (8.674 ha) i k.o. Dobrica (5.386 ha).

Komasacija obuhvata:
• ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i preraspodelu vlasništva nad njima (smanjujući njihov broj);
• planiranje poljoprivredne proizvodnje;
• projektovanje, izgradnju i restauraciju (poljskih) puteva, irigacionih sistema i šumskih pojaseva;
• sprovođenje mera zaštite (zaštita voda, zemljišta, šuma, flore i faune, životne sredine).

Usvojen predlog se šalje Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.

 

3) Doneta je Odluka o Predlogu Programa korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine u 2018. godini

Programom je predviđen nastavak realizacije i projekata započetih u prethodnom periodu, radi rešavanja prioritetnih problema zaštite životne sredine i stvaranja uslova za rešavanje i drugih problema u narednom periodu, a sve u odnosu na zakone iz oblasti zaštite životne sredine i druge posebne zakone. Planirana finansijska sredstva Fonda su usmerna na relizaciju aktivnosti predviđenih lokalnim razvojnim planovima i planovima u oblasti zaštite životne sredine i drugih prioritetnih aktivnosti koje se realizuju u javnim komunalnim preduzećima i mesnim zajednicama naseljenih mesta. Po Usvajanju Predloga Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine od strane Opštinskog veća, na isti se pribavlja Saglasnost nadležnog Ministarstva, te nakon pozitivnog mišljenja navedeni Program se usvaja od strane SO Alibunar.

 

4) Donet je Pravilnik o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata

 

Opštinsko veće usvojilo je Pravilnik o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata. Ovim Pravilnikom utvrđuju se prava i obaveze, način i uslovi regresiranja troškova prevoza učenika i studenata koji svakodnevno putuju na relaciji od mesta stanovanja do obrazovne ustanove, a imaju prebivalište na teritoriji opštine Alibunar. Regresiranje troškova prevoza podrazumeva regresiranje troškova mesečne autobuske karte prenosom sredstava prevozniku Javnom autotransportnom preduzeću ''Alibunar'' iz Alibunara. Pravo na regresiranje prevoza u visini 100% od cene mesečne karte imaju učenici koji redovno pohađaju osnovnu i srednju školu van mesta njihovog stanovanja, sa prebivalištem odnosno boravištem na teritoriji opštine Alibunar. Takođe, pravo na regresiranje troškova prevoza u visini 100% od cene mesečne karte imaju studenti sa prebivalištem odnosno boravištem na teritoriji opštine Alibunar.

 

5) Utvrđen je Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za Vetropark „Banat“ u opštini Alibunar

 

Dana 27.02.2018. godine je od strane preduzeća Windvision Operations d.o.o, podneta Inicijativa za donošenje odluke za izradu plana detaljne regulacije za Vetropark “Banat“ u Opštini Alibunar, a sve radi izgradnje vetroparka, sa ciljem povećanja stepena iskorišćenja obnovljivih izvora energije.
Područje koje je predmet ove Odluke se nalazi u k.o. Novi Kozjak. Obuhvat Plana se nalazi uz obuhvat već donetog Plana detaljne regulacije za kompleks ``Vetroelektrana Alibunar`` u k.o. Vladimirovac, k.o. Seleuš i k.o. Novi Kozjak, čiji je investitor preduzeće Windvision Operations, inače i podnosilac inicijative za izradu plana za novi vetropark Banat.
Zakonski osnov za izradu Plana detaljne regulacije je član 27. Zakona o planiranju i izgradnji, a planski osnov za izradu Plana detaljne regulacije su Prostorni plan područja posebne namene specijalnog rezervata prirode ``Deliblatska peščara`` (``Sl. list APV`` br. 8/06) i Prostorni plan opštine Alibunar (``Sl. list opštine Alibunar`` br. 12/2012).
Sadržina Predloga Odluke je usklađena sa sadržinom koja se zahteva Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja. Dat je opis preliminarne granice obuhvata Plana, pri čemu će se konačna granica utvrditi u toku same izrade, u fazi nacrta Plana. Površina okvirne granice obuhvata Plana iznosi 830 ha. Utvrđen je rok za izradu Plana, koji iznosi 3 meseca od završetka postupka ranog javnog uvida. Izrada Plana će se finansirati iz sredstava podnosioca inicijative za donošenje Odluke, dakle iz sredstava preduzeća Windvision Operations.. Opštinsko veće jednoglasno donelo Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za Vetropark „Banat“ u opštini Alibunar.


6) Donet je Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Alibunar za 2018. godinu

 

Programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Alibunar za 2018. godinu se utvrđuje način korišćenja ostvarenih, a neutrošenih sredstava od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje na teritoriji opštine Alibunar iz prethodnih godina i procenjenog iznosa planiranih sredstava od kazni za saobraćajne prekršaje na teritoriji opštine Alibunar u 2018. godini, za aktivnosti koje se tokom 2018. godine planiraju u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima. Korišćenje sredstava predviđenih ovim Programom će se vršiti na inicijativu i predlog Opštinskog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima.
Za finansiranje aktivnosti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Alibunar, u 2018. godini, se ukupno određuje iznos od 6.400.000,00 dinara. Ostvarena i neutrošena sredstava iz prethodnih godina, a koja će se koristiti po ovom Programu iznose 2.900.000,00 dinara. Planirana sredstva u 2018. godini iznose 3.500.000,00 dinara


7) Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Predškolskoj ustanovi „Poletarac“ Alibunar

Opštinsko veće donelo jeRešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Predškolskoj ustanovi „Poletarac“ Alibunar, broj 71/2018 od 23.03.2018. godine, koji je doneo direktor Predškolske ustanove „Poletarac“ Alibunar, a na koji je saglasnost svojom Odlukom dao Upravni odbor Ustanove, br. 67-2/2018 od 22.03.2018. godine.


8) Razmotrena je Informacija o potrebi zaključenja Sporazuma o saradnji u odbrani od grada sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom iz Beograda

 

Opštinsko veće denelo je Zaključak o prihvatanju Informacije o potrebi zaključenja Sporazuma o saradnji u odbrani od grada sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom iz Beograda. Opština Alibunar je saglasna da ukoliko postoji potreba, a nakon sprovedenog postupka javne nabavke, trajno i bez naknade, dodeli kao donaciju protivgradne rakete Republičkom hidrometeorološkom zavodu iz Beograda za 10 protivgradnih stanica sa teritorije opštine Alibunar radi zaštite poljoprivrednih useva i objekata. Ukoliko protivgradne rakete ne budu iskorišćene u tekućoj godini, iste će Opština Alibunar iskoristiti u narednoj godini.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81