Usvojen budžet opštine Alibunar za 2018. godinu

DSCN2775 1600x1200Dana 21.12.2017. godine održana je 19. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojom je predsedavao predsednik SO Alibunar Siniša Gavrančić. 
Sednici je prisustvovalo 15 odbornika. 
Na današnjoj sednici Skupština je na predlog ovlašćenih predlagača usvojila sledeća akta:
 
1. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godinu – na predlog predsednika opštine, a po dobijanju pozitivnog mišljenja od strane Saveta za budžet i finansije SO Alibunar, Skupština je usvojila četvrti rebalans opštinskog budžeta, kojim planirani prihodi i rashodi za tekuću godinu ostaju na istom nivou, samo dolazi do preraspodele sredstava između određenih indirektnih budžetskih korisnika. Prihodi i primanja budžeta opštine Alibunar i preneta sredstva iz ranijih godina opštine Alibunar za 2017. godinu utvrđuju se u iznosu od 774.906.000,00 dinara. Prihodi iz drugih izvora korisnika budžeta za 2017. godinu utvrđuju se u iznosu od 9.234.000,00 dinara, što ukupno iznosi 784.140.000,00 dinara. Ukupni rashodi i izdaci budžeta opštine Alibunar za 2017. godinu, sa sredstvima izdvojenim u tekuću i stalnu budžetsku rezervu, utvrđuju se u iznosu od 774.906.000,00 dinara. Rashodi i izdaci iz drugih izvora korisnika budžeta su 9.234.000,00 dinara, što ukupno iznosi 784.140.000,00 dinara. U strukturi prihoda tekući prihodi utvrđuju se u iznosu od 641.889.506,18 dinara, što čini 82,8% ukupno planiranih prihoda. Među tekućim prihodima učešće pojedinih izvora je sledeće: 1.) porezi u iznosu od 276.883.040,18 dinara, ili 35,7% od ukupno planiranih prihoda; 2.) donacije i transferi u iznosu od 258.179.549,00 dinara, ili 33,3%; 3.) drugi prihodi u iznosu od 106.076.917,00 dinara, ili 13,7% itd. U strukturi rashoda tekući rashodi se utvrđuju u iznosu od 598.738.822,00 dinara, ili ukupno 77,3% ukupno planiranih rashoda, od čega: 1.) rashodi za zaposlene se utvrđuju u iznosu od 130.471.000,00 dinara, ili 16,8%; 2.) korišćenje usluga i roba u iznosu od 241.678.395,62 dinara, ili 31,2%; 3.) otplata kamata u iznosu od 3.985.000,00 dinara, ili 0,5%; 4.) subvencije u iznosu od 6.600.000,00 dinara, ili 0,9%; 5.) donacije i transferi u iznosu od 117.169.933,20 dinara, ili 15,1%; 6.) socijalna pomoć u iznosu od 51.622.500,00 dinara, ili 6,7%; 7.) ostali rashodi u iznosu od 45.711.993,18 dinara, ili 5,9%. Takođe, za kapitalne izdatke planira se ukupno 160.339.178,00 dinara, ili 20,7%, a za otplatu glavnice 15.790.000,00 dinara, ili 2%.
 
2. Doneta je Odluka o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu – takođe na predlog predsednika opštine, a po dobijanju pozitivnog mišljenja Sveta za budžet i finansije SO Alibunar, Skupština je usvojila Odluku o budžetu za narednu godinu. Prihodi i primanja budžeta opštine Alibunar i preneta sredstva iz ranijih godina opštine Alibunar za 2018. godinu utvrđuju se u iznosu od 699.260.000,00 dinara. Prihodi iz drugih izvora korisnika budžeta za 2018. godinu utvrđuju se u iznosu od 9.560.000,00 dinara, što ukupno iznosi 708.820.000,00 dinara. Ukupni rashodi i izdaci budžeta opštine Alibunar za 2018. godinu sa sredstvima izdvojenim u tekuću i stalnu budžetsku rezervu utvrđuju se u iznosu od 699.260.000,00  dinara. Rashodi i izdaci iz drugih izvora  korisnika budžeta su  9.560.000,00 dinara, što ukupno iznosi 708.820.000,00 dinara. U strukturi prihoda tekući prihodi učestvuju u iznosu od 675.391.500,00 dinara, ili 96,6% ukupno planiranih sredstava, od čega: 1.) porezi u iznosu od 326.850.000,00 dinara, ili 46,7%; 2.) donacije i transferi u iznosu od 221.364.401,00 dinar, ili 31,7%; 3.) drugi prihodi u iznosu od 125.750.000,00 dinara, ili 18% i 4.) memorandumske stavke za refundaciju rashoda u iznosu od 1.427.099,00 dinara, ili 0,2%. Što se tiče poreza, od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke očekuje se ukupno 183.150.000,00 dinara, od poreza na imovinu ukupno 120.000.000,00 dinara, od poreza na dobra i uusluge 15.700.000,00 dinara i od drugih poreza ukupno 8.000.000,00 dinara. Takođe, od prodaje nefinansijske imovine očekuje se prihod od 6.000.000,00 dinara. U strukturi rashoda, tekući rashodi su planirani na ukupno 627.552.837,00 dinara, od čega: 1.) rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 152.739.200,00 dinara, ili 20,8%; 2.) korišćenje usluga i roba u iznosu od 238.011.000,00 dinara, ili 33,7%; 3.) otplata kamata u iznosu od 3.660.000,00 dinara, ili 0,5%; 4.) subvencije u iznosu od 13.150.000,00 dinara, ili 1,9%; 5.) donacije i transferi u iznosu od 124.873.600,00 dinara, ili 17,9%; 6.) socijalna pomoć u iznosu od 50.697.000,00 dinara, ili 7,3%; 7.) ostali rashodi u iznosu od 40.422.037,00 dinara, ili 5,8%; 8.) administrativni transferi budžeta u iznosu od 4.000.000,00 dinara, ili 0,6%. Za kkapitalne izdatke planirano je 75.757.163,00 dinara, ili 10,8%, a za otplatu glavnice ukupno 5.500.000,00 dinara. Po programskoj klasifikaciji rashoda, raspodela sredstava planira se na sledeći način: 1.) za Program 1 – stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje planira se ukupno 19.697.500,00 dinara; 2.) za Program 2 – komunalna delatnost planira se ukupno 63.321.000,00 dinara, od čega najviše za upravljanje javnim osvetljenjem (19.600.000 dinara), za zoohigijenu (20.750.000 dinara) i snabdevanje vodom za piće (7.200.000 dinara); 3.) za Program 3 – lokalni ekonomski razvoj planira se ukupno 3.350.000,00 dinara; 4.) za Program 4 – razvoj turizma planira se ukupno 17.476.000,00 dinara, od čega najviše za upravljanje razvojem turizma (12.026.000 dinara) i promociju turističke ponude (4.350.000 dinara); 5.) za Program 5 – poljoprivreda i ruralni razvoj planira se ukupno 28.950.000,00 dinara; 6.) za Program 6 – zaštita životne sredine planira se ukupno 27.252.768,00 dinara, od čega najviše za realizaciju Projekta ''Nastavak radova na izgradnji kanalizacione instalacije otpadnih voda u naselju Alibunar – Blok 5, prva faza'' (20.802.768 dinara); 7.) za Program 7 – organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture planira se ukupno 59.100.000,00 dinara, od čega najviše za upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture (20.400.000 dinara) i javni gradski i prigradski prevoz putnika (36.700.000 dinara); 8.) za Program 8 – predškolsko vaspitanje i obrazovanje planira se ukupno 76.770.200,00 dinara; 9.) za Program 9 – osnovno obrazovanje i vaspitanje planira se ukupno 60.171.600,00 dinara; 10.) za Program 10 – srednje obrazovanje i vaspitanje planira se ukupno 10.053.000,00 dinara, od čega za Projekat: ''nabavka školskog nameštaja i tekuće popravke podova'' ukupno 2.000.000,00 dinara; 11.) za Projekat 11 – socijalna i dečja zaštita planira se ukupno 36.647.000,00 dinara, od čega najviše za jednokratne pomoći i druge oblike pomoći (19.960.000 dinara), dnevne usluge u zajednici (6.827.000 dinara) i podršku realizaciji programa Crvenog krsta (5.000.000 dinara), a za Projekat: ''Pomoć izbeglim, interno raseljenim licima i povratnicima za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje'' planira se ukupno 860.000 dinara; 12.) za Program 12 – zdravstvena zaštita planira se ukupno 21.000.000,00 dinara; 13.) za Program 13 – razvoj kulture i informisanja planira se ukupno 33.214.000,00 dinara, od čega najviše za funkcionisanje lokalnih ustanova kulture (14.264.000 dinara), jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva (7.150.000 dinara) i ostvarivanje i unapređenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (8.500.000 dinara);  14.) za Program 14 – razvoj sporta i omladine planira se ukupno 17.600.000,00 dinara, od čega za podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima ukupno 17.400.000 dinara, a za podršku predškolskom i školskom sportu ukupno 200.000 dinara; 15.) za Program 15 – opšte usluge lokalne samouprave planira se ukupno 146.607.037,00 dinara, od čega za funkcionisanje lokalne samouprave ukupno 113.192.037,00 dinara, za funkcionisanje mesnih zajednica ukupno 17.085.000,00 dinara, za servisiranje javnog duga ukupno 8.250.000,00 dinara, za tekuću budžetsku rezervu 3.500.000,00 dinara i za upravljanje u vanrednim situacijama ukupno 2.980.000,00 dinara; 16.) za Program 16 – politički sistem lokalne samouprave planira se ukupno 69.204.000,00 dinara, od čega najviše za funkcionisanje Skupštine opštine ukupno 31.550.000,00 dinara, a za funkcionisanje izvršnih organa ukupno 37.449.000,00 dinara; 17.) za Program 17 – energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije planira se ukupno 18.405.895,00 dinara, od čega najviše za Projekat: ''Investicija sanacije ulične rasvete u opštini Alibunar'' ukupno 16.105.895,00 dinara, a za Projekat: ''Zamena prozora i vrata na zgradama u vlasništvu opštine Alibunar'' ukupno 2.000.000,00 dinara.
 
3. Doneta je Odluka o realizaciji budžeta opštine Alibunar u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu – na predlog Opštinskog veća, a na osnovu usvojene Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu doneta je ova odluka kojom se predviđa upotreba sredstava koja u vidu transfera u budžet opštine stižu od Ministarstva za socijalnu zaštitu, pa u tom smislu njome se planiraju sredstva za realizaciju pomoći u kući i to od namenskog transfera ukupno 5.297.000 dinara, dok su sredstva učešća budžeta Opštine Alibunar planirana u iznosu od 530.000 dinara.
 
4. Doneta je Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Alibunar za 2017. godinu – i ova odluka doneta je na predlog Opštinskog veća, a na nju je pozitivno mišljenje dao Savet za budžet i finansije. Predmet ove odluke je redovna aktivnost, koja se praktikuje svake godine. Najpre se upućuje zahtev Državnoj revizorskoj instituciji da nas uključi u svoj program vršenja eksterne revizije, pa ukoliko oni ne planiraju ovu aktivnost, onda se u postupku javne nabavke obezbeđuje usluga vršenja eksterne revizije završnog računa budžeta za prethodnu budžetsku godinu.
 
5. Donet je Kadrovski plan za Opštinsku upravu opštine Alibunar za 2018. godinu – na predlog Opštinskog veća donet je ovaj kadrovski plan, koji se obavezno donosi za svaki državni organ na početku nove budžetske godine. Prema usvojenom Kadrovskom planu, broj i struktura zaposlenih u Opštinskoj upravi ostaje nepromenjen.
 
6. Usvojene su izmene finansijskih planova indirektnih korisnika budžeta opštine Alibunar za 2017. godinu – na osnovu usvojenog rebalansa budžeta opštine za tekuću godinu izvršene su izmene finansijskih planova indirektnih korisnika sredstava budžeta opštine Alibunar, na koje je danas Skupština dala svoju saglasnost. Radi se o finansijskim planovima: Turističke organizacije opštine Alibunar, Centra za kulturu opštine Alibunar, Opštinske biblioteke, Centra za socijalni rad, svih osnovnih škola na teritoriji opštine Alibunar, Ekonomsko-trgovinske škole u Alibunaru, Predškolske ustanove, kao i svih deset mesnih zajednica.
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81