IZVEŠTAJ SA 41. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN0933 1600x1200Sednica je održana dana 11. oktobra 2017. godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode br.4. Sednicom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić. Na sednici su doneta sledeća akta:
 
1.Usvojen je zapisnik sa 40.sednice Opštinskog veća Opštine Alibunar
 
2.Utvrđen je predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godinu
Odeljenje za finansije Opštinske uprave opštine Alibunar izradilo je nacrt predloga o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar  za 2017.godinu. Nakon detaljnog razmatranja, Opštinsko veće je usvojilo Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017.godinu i uputilo Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
3.Utvrđen je predlog Akcionog plana za 2017/2018. godinu za Strateški plan razvoja socijalne zaštite opštine Alibunar
Cilj izrade Akcionog plana je nastavak procesa strateškog planiranja u oblasti socijalne zaštite Opštine Alibunar, kao preduslova za donošenje održivih i adekvatnih mera ,aktivnosti i mehanizama kojima se obezbeđuju najpovoljniji ishodi za korisnika socijalnih usluga. Akcioni plan je namenjen svim lokalnim akterima koji se u svom svakodnevnom poslu bave pružanjem pomoći i podrške licima iz socijalno osetljivih kategorija stanovnišva,kako naručiocima socijalnih usluga (Opština Alibunar) tako i pružaocima socijalnih usluga (organizacije i institucije koje imaju licencu za pružanje standardizovanih socijalnih usluga. 
Opštinsko veće je usvojilo Predlog Akcionog plana i uputilo predlog Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
4.Utvrđen je predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Alibunar
Ovim Predlogom Odluke izvršeno je proširenje usluga socijalne zaštite , tako što su dodate „Zdravstvene i preventivno zdravstvene usluge“ kao još jedan vid usluga socijalne zaštite i pružaće se kao 5.vid usluge navedene Odlukom o socijalnoj zaštiti i Akcionim planom za 2017/2018 godinu za strateški plan razvoja socijalne zaštite opštine Alibunar. Opštinsko veće je usvojilo Predlog Izmene i dopune Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Alibunar i uputilo Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje. 
 
5.Opštinsko veće utvrdilo predlog Odluke o izmeni i dopuni Kadrovskog plana za Opštinsku upravu opštine Alibunar za 2017. godinu
Na osnovu Člana 78. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave predviđeno je da se izmena Kadrovskog plana može vršiti u slučaju izmene odluke o budžetu. Radi efikasnije organizacije posla, na inicijativu predsednika Opštine Alibunar, predlaže se formiranje kabineta predsednika opštine. Opštinsko veće je usvojilo predlog Odluke i uputilo Skupštini opštine Alibunar na razmatranje.
 
 
6.Utvrđen je predlog Izmena i dopuna Programa za unapređenje uslova posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života opštine Alibunar za 2017. godinu
Opštinska uprava, tačnije Odeljenje za privredu, javne službe i razvoj izradilo je Predlog Izmena i dopuna Programa za unapređenje uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života opštine Alibunar na osnovu prihoda sredstva ostvarenih od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, koja su prihod jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji vrši eksploatacija i to u visini od 40%. Izmena i dopuna Programa o raspodeli sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje mineralnih sirovina na teritoriji opštine Alibunar za 2017.godinu se donosi iz razloga priliva sredstava kao i nemogućnosti izvršenja radova na pojedinim pozicijama, a stvorili su se uslovi za izgradnju novih bitnih javnih objekata, kao što su dve kapele u Vladimirovcu. Opštinsko veće je usvojilo predlog Odluke i prosledilo Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
7.Utvrđen je predlog Odluke o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Alibunar 
Članom 21.stav 1.tačka 9. Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Alibunar bilo je propisano da se delatnost zoohigijene poverava Javnom komunalnom preduzeću „Univerzal“ Alibunar, saglasno članu 8a Zakona o komunalnim delatnostima, te se delatnost zoohigijene ne može poveriti JKP “Univerzal“ Alibunar, već će se ova delatnost poveriti pravnom licu koje ispunjava zakonom propisane uslove, po propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki. Opštinsko veće je usvojilo predlog Odluke i prosledilo Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
8.Utvrđen je predlog Odluke o izmenama Odluke o načinu uklanjanja životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porekla
Obzirom na stanje u oblasti zoohigijene, postoji potreba da se postojeća Odluka o načinu uklanjanja životinjskih leševa i otpada životinjskog porekla u opštini Alibunar izmeni u smislu organizovanja  poslova zoohigijene, te da se obezbedi obavljanje poslova zoohigijene od strane pravnih lica koja su registrovana za ovu delatnost i koja poseduju odgovarajuće tehničke i stručne mogućnosti, kao i odgovarajuće dozvole i licence. Izmenama i dopunama postojeće Odluke obezbediće se obavljanje delatnosti čije je obavljanje Opština Alibunar po zakonu dužna da organizuje, na način i po postupku predviđenom propisima kojima se propisuje oblast javnih nabavki. Opštinsko veće je usvojilo predlog Odluke i prosledilo Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
9.Utvrđen  predlog Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Alibunar
Na predlog Odeljenja za inspekcijske poslove, građevinarstvo, urbanizam i imovinsko-pravne poslove, Opštinsko veće je usvojilo Odluku o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Alibunar koji je izrađen od strane preduzeća „Infoplan“ d.o.o. iz Aranđelovca.
 
10.Utvrđeni su predlozi Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti komunalnim preduzećima za obavljanje delatnosti u oblasti zoohigijene
Opštinsko veće usvojilo predlog Odluke o stavljanju van snage Odluku o davanju saglasnosti lokalnim komunalnim preduzećima: JKP „Sever“ Ilandža, JKP „Bunar“ Vladimirovac, JKP „Usluga“ Ban.Karlovac i JKP „Univerzal“ iz Alibunara za obavljanje delatnosti u oblasti zoohigijene. Predlog Odluke prosleđen Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.
 
11.Utvrđen predlog Odluke o davanju na upravljanje kapele u Alibunaru Javnom komunalnom preduzeću „Univerzal“ iz Alibunara
Ovom Odlukom daje se na upravljanje kapela u Alibunaru, na parceli top.broj 1262, KO Alibunar, površine 257m², u javnoj svojini opštine Alibunar, Javnom komunalnom preduzeću „Univerzal“ Alibunar, čiji je osnivač opština Alibunar. Opštinsko veće je uputilo predlog Odluke Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.
 
12.Doneta Odluka o davanju na korišćenje delova zgrade na katastarskoj parceli broj 665 KO Alibunar 
Opštinsko veće je odobrilo dalje korišćenje delova zgrade u dvorištu jedinice lokalne samouprave opštine Alibunar, na katastarskoj parceli broj 665 KO Alibunar, od strane Ekspoziture Alibunar Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije, bez naknade do kraja kalendarske 2017. godine. Zaposleni u Ekspozituri Alibunar Poreske uprave koriste prostorije – kancelarije koje su i do sada koristili. Zajedničke prostorije koriste zaposleni u Opštinskoj upravi opštine Alibunar i zaposleni u Ekspozituri Alibunar Poreske uprave.
 
13.Razmotren izveštaj JP „Inženjering opštine Alibunar“ o zahtevu zakupca poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Alibunar i doneto rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje ulaganja u poslovni prostor u svojini opštine Alibunar
Opštinsko veće je dalo saglasnost  za izvršavanje radova opisanih u izveštaju Javnog preduzeća za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar“ i naložilo dopunu Izveštaja iz stava 1. Ovog člana u skladu sa članom 14. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.      Opštinsko veće opštine Alibunar formiraće Komisiju koja će razmatrati  mogućnost umanjenja visine zakupnine po osnovu ulaganja sopstvenih sredstava zakupca u investiciono održavanje poslovnog prostora,a u skladu sa Odlukom o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora u svojini opštine Alibunar.
 
14.Prihvaćen Izveštaj o sprovedenom postupku razmatranja prispelih prijava na Javni konkurs za finansiranje programa i projekata udruženja građana odnosno nevladinih organizacija iz budžeta opštine Alibunar za 2017. godinu
Opštinsko veće opštine Alibunar prihvatilo Izveštaj o sprovedenom postupku razmatranja prispelih prijava na Javni konkurs za finansiranje programa i projekata udruženja građana odnosno nevladinih organizacija iz budžeta opštine Alibunar za 2017.godinubr. 06-109/2017-04 od 09. oktobra.2017.godine, koji je Opštinskom veću podnela Komisija za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Alibunar za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija.
 
15.Doneto Rešenje o raspodeli sredstava iz budžeta Opštine Alibunar za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija
Na osnovu sprovedenog postupka za raspodelu sredstava iz budžeta Opštine Alibunar za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija, a na osnovu izveštaja Komisije za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Alibunar za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija (u daljem tekstu: Komisija) i u skladu sa Javnim konkursom za finansiranje programa i projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Alibunar za 2017.godinu, Opštinsko veće opštine Alibunar donelo Rešenje o raspodeli sredstva iz budžeta Opštine Alibunar za sufinansiranje sledećeg projekta: “Sredstva redovne delatnosti“ , podnosioca projekta: Opštinsko udruženje penzionera Alibunar iz Alibunara, Trg slobode br. 5, ukupan iznos od 100.000 dinara.
 
16) Sednica Opštinskog veća završena je razmatranjem pojedinačnih zahteva građana
 
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81