IZVEŠTAJ SA 15. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN9684 1600x1200Dana 31.08.2017. godine održana je 15. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojom je predsedavao predsednik Skupštine, Siniša Gavrančić. Pored 13 odbornika, na skupštini su prisustvovali i predsednik opštine Alibunar, zamenik predsednika, članovi Veća opštine Alibunar i predstavnici Opštinske uprave opštine Alibunar. Na dnevnom redu ove sednice našla su se sledeća akta:
 
1. Usvojen je Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Alibunar za 2017. godinu - Uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Skupština opštine Alibunar je usvojila Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Alibunar za 2017. godinu. Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Alibunar je sačinila Program, kojim se daje na pregled površina poljoprivrednog zemljišta po katastarskim opštinama, klasama i kulturama, analiza stanja zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta i program radova na zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta i korišćenja zemljišta u svojini Republike Srbije. Po analizi stanja uređenosti koja je deo usvojenog Programa, poljoprivredno zemljište na teritoriji opštine Alibunar obuhvata 52283,6 ha od čega je 44856,2 ha obradivo poljoprivredno zemljište. U državnoj svojini na teritoriji opštine Alibunar ima 15224,6 ha od čega je 10748,5 ha obradivo zemljište i pomenuto zemljište je predviđeno za davanje u zakup. Na donjoj terasi opštine Alibunar (rit) koje obuhvata 28.450 ha postoji kanalska mreža za odvodnjavanje i navodnjavanje, postoje i sistemi za navodnjavanje koji pokrivaju 2675 ha.  U okviru Programa se nalaze tabele sa relevantnim podacima na osnovu kojih su dostupne sve informacije o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. Najviše obradivog poljoprivrednog zemljišta obuhvata k.o. Alibunar – 6715,1 ha od čega je 1218,2 u državnoj svojini, dok se u k.o. Nikolinci  u državnoj svojini obuhvata 1734,2 ha od ukupnih 5226,4 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta. Programom je planiran  prihod sopstvenog učešća na osnovu izvora sredstava u visini od 159.735.372,77 dinara i najviše se očekuje od sredstava od korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini korišćenog bez pravnog odnosa - 97.643.634,83 dinara. Prihod sopstvenog učešća odgovara iznosu programa utvrđivanja radova na zaštiti,uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, tu se ističe namena ulaganja za komasaciju poljoprivrednog zemljišta u visini od 63 miliona dinara. Takođe, u Programu se nalazi izveštaj o važećim ugovorima o zakupu i korišćenju poljoprivrednog zemljišta bez naknade. 
 
2. Doneta je Odluka o korišćenju poslovnog prostora u svojini opštine Alibunar - Skupština je usvojila predlog odluke Opštinskog veća  kojom se poslovni prostor u svojini opštine Alibunar može dati na korišćenje, odnosno u zakup, pod uslovima propisanim zakonom i Statutom opštine Alibunar, a za odluku o davanju, upotrebu ili u zakup poslovnog prostora u svojini opštine Alibunar ovlašćuje se Opštinsko veće. Način i uslovi korišćenja, upotrebe, odnosno zakupa poslovnog prostora biće regulisani u skladu sa zakonom, Statutom opštine Alibunar i drugim aktima opštine Alibunar.
 
3. Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na davanju saglasnosti na uspostavljenje prava službenosti - Na predlog Opštinskog veća, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na uspostavljanje prava službenosti za zamenu dalekovoda 20 kV dvostrukim kablovskim vodom 20 kV, pratećim instalacijama, prilaza zemljištu za potrebe njihovog postavljanja, nadzora, redovnog i vanrednog održavanja, popravki ili zamene, kao i ostalih neophodnih radova, u dužini od 2,91  na javnoj površini – katastarska parcela 6153, ostalo zemljište, površine  0,0633 ha u javnoj svojini Opštine Alibunar investitoru ''EPS Distribucija'' d.o.o. Beograd, Ogranak ''Elektrodistribucija Pančevo. Između Opštine Alibunar i investitora biće zaključen ugovor, kojim će se urediti sva prava i obaveze  od značaja  za potpisnike  ugovora.
 
4. Usvojena je Odluka o određivanju granice građevinskog područja i parcela unutar granice  građevinskog područja  naselja Banatski Karlovac - Na predlog Opštinskog veća usvojena je odluka kojom su određene granice građevinskog područja naselja Banatski Karlovac na osnovu Plana generalne regulacije naselja Banatski Karlovac(„Službeni list opštine Alibunar“, broj 32/16). Na osnovu Plana generalne regulacije naselja Banatski Karlovac i grafičkog prikaza katastarsko-topografskog plana sa granicom obuhvata plan i građevinskog područja u okviru granice građevinskog područja naselja Banatski Karlovac, utvrđene su prelomne tačke od 1 do 25, a unutar zatvorene linije tih tačaka utvrđene su parcele koje se nalaze u građevinskom području Banatski Karlovac.
 
5. Usvojena je Odluka o pružanju materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Alibunar – Na predlog Opštinskog veća usvojena je odluka o pružanju materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Alibunar koji se školuju na visokoobrazovnim ustanovama. Odlukom studenti mogu ostvariti materijalnu pomoć  za 9 meseci, odnosno 6 meseci za apsolvente u tekućoj godini. Pravo na pružanje materijalne pomoći studenti ostvaruju pod određenim uslovima. Takođe, utvrđeno je i koja dokumenta studenti treba da prilože uz zahtev za utvrđivanje prava na materijalnu pomoć.
Zahtev za utvrđivanje prava na materijalnu pomoć podnosi se Centru za socijalni rad najkasnije do 10. decembra kalendarske godine u kojoj započinje aktuelnu godinu studiranja. Pravo studenta na materijalnu pomoć utvrđuje Centar za socijalni rad posebnim rešenjem, a na osnovu predloga , odnosno preporuke Opštinskog veća ceneći ispunjenost uslova na osnovu priložene dokumentacije uz zahtev.
Odlukom su utvrđene i obaveze korisnika materijalne pomoći u slučaju nastupanja činjenica zbog kojih više ne bi trebalo da bude korisnik materijalne pomoći.
 
6. Usvojena je Odluka o promeni namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište na osnovu Plana generalne regulacije opštine Alibunar - Na predlog Opštinskog veća Skupština je usvojila odluku koja je doneta na osnovu Plana generalne regulacije Banatski Karlovac.  Ovom odlukom je utvrđen predlog kojim se unutar granica građevinskog područja naselja Banatski Karlovac vrši promena namene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište, a na osnovu Plana generalne regulacije  naselja Banatski Karlovac.
 
7. Usvojena je Predlog Izmene Kadrovskog plana za Opštinsku upravu opštine Alibunar - Na osnovu zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Alibunar, Skupština je usvojila predlog Opštinskog veća o Izmeni Kadrovskog plana opštine Alibunar za 2017.godinu. Planiran ukupan broj zaposlenih je 74, od čega 70 zaposlenih na neodređeno vreme, 3 zaposlenih na određeno vreme i 1 pripravnik.
 
8. Doneto je  Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulturnih delatnosti „Centar za kulturu opštine Alibunar“ - Skupština je usvojila predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose o imenovanju Olivere Cicović za vršioca dužnosti direkora „Centra za kulturu opštine Alibunar“.
 
9. Doneto je Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ “T.G.Masarik“ Janošik - Na osnovu zahteva Saveta roditelja Skupština je usvojila predlog o imenovanju Olivere Šćerbe za novog člana Školskog odbora, umesto Ane Milošević, koja je razrešena dužnosti. 
 
10. Na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupština je donela Rešenja o prestanku funkcije i izboru novog člana Upravnog odbora Opštinske biblioteke „Vuk Karadžić“ Alibunar iz reda zaposlenih.
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81