IZVEŠTAJ SA 14. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN8515 1600x1200Dana 03.07.2017. godine održana je 14. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojoj je predsedavao predsednik Skupštine Siniša Gavrančić. Na dnevnom redu ove sednice našla su se sledeća akta:
1. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godine – svakako najvažnija odluka koja je usvojena na današnjoj sednici predložena je od strane Opštinskog veća. Jedan od osnovnih razloga za drugu izmenu i dopunu Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godinu je učešće na javnom konkursu za finasiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti i dobijanje sredstava za sanaciju ulične rasvete u opštini Alibunar u iznosu od 22.671.360,00 dinara. Takođe, izvršena je i preraspodela između pojedinih prihodnih i rashodnih pozicija na osnovu sagledane trenutne situacije. Razlika između prve i druge izmene i dopune Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godinu iznosi 22.671.360,00 dinara što se odnosi na sredstva koja će opština dobiti na osnovu javnog finansiranja i sufinansiranja projekta u oblasti energetske efikasnosti na osnovu Ugovora između Uprave za kapitalna ulaganja APV i Opštine Alibunar od 19.05.2017. godine. Takođe, opština je za regresirani prevoz učenika srednjih škola planirala iznos od 3.000.000,00, a prema Ugovoru o dodeli novčanih sredstava između APV-Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice dobila je 4.000.000,00 dinara. Što se tiče rashoda, pojedini korisnici kao što su: MZ Banatski Karlovac, MZ Janošik, Turistička organizacija opštine, Opštinska biblioteka ''Vuk Karadžić'', Predškolska ustanova ''Poletarac'' i JATP ''Alibunar'' Alibunar izvršili su promene u okviru svojih finansijskih planova ne ugrožavajući budžet u celini. Direktni korisnici su izvršili preraspodelu u okviru svojih nadležnosti kako bi se značajna sredstva uložila za projektnu dokumentaciju OŠ ''1. maj'' Vladimirovac i za rešavanje vanredne situacije na delu teritorije opštine Alibunar (kupovina cisterni za pijaću vodu) kako bi se privremeno, a do konačnog rešenja, rešio problem u snabdevanju vodom za piće.
 
DSCN8516 1600x1200
 
DSCN8518 1600x1200
 
2. Doneta je Odluka o uslovima i postupku davanja na upotrebu poslovngo prostora u javnoj svjonini opštine Alibunar bez naknade – odluka je doneta na predlog Opštinskog veća.  U smislu ove odluke, pod poslovnim prostorom smatraju se poslovne zgrade, poslovne prostorije i druge prostorije izgrađene, kupljene ili na drugi način pribavljene u javnu svojinu Opštine. Odluku o davanju na upotrebu poslovnog prostora donosi Opštinsko veće opštine Alibunar. Pravo na upotrebu poslovnog prostora u javnoj svojini Opštine bez naknade imaju: javna preduzeća, organi, organizacije i ustanove čiji su osnivači Opština, Autonomna Pokrajina Vojvodina i Republika Srbija. Na osnovu Odluke Opštinskog veća, Javno preduzeće za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' Alibunar zaključuje ugovor o upotrebi bez naknade, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze Opštine i korisnika poslovnog prostora.
 
DSCN8525 1600x1200
 
3. Doneta je Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodrđeeno vreme za svaki organizacioni oblik u sisitemu lokalne samouprave opštine Albiunar za 2017. godinu – i ova odluka doneta je na predlog Opštinskog veća. Ona se donosi u skladu sa odredbama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i Odluke Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu AP Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu. Ukupno za nivo Opštine Alibunar predviđeno je 207 zaposlenih.`
4. Data je saglasnost na planove poslovne strategije i razvoja Javnog autotransportnog preduzeća ''Alibunar'' iz Alibunara – na predlog Nadzornog odbora ovog preduzeća, Skupština je dala saglasnost na srednjoročni plan (za period 2017-2021. godine) i dugoročni plan (za period 2017-2026. godine) poslovne strategije i razvoja JATP ''Alibunar'' iz Alibunara. Navedenim planovima planira se dalji razvoj preduzeća, poboljšanje kvaliteta usluga, unapređenje kvaliteta osnovnih sredstava i povećanje broja zaposlenih.
 
DSCN8531 1600x1200
 
5. Doneta su rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova pojedinih korisnika sredstava budžeta opštine Alibunar – na predlog nadležnih organa upravljanja, a u cilju usaglašavanja sa danas usvojenim drugim rebalansom budžeta opštine Alibunar, Skupština je dala saglasnost za izmenjene finansijske planove sledećih korisnika sredstava budžeta: 1) Osnovna škola ''Sava Veljković'' iz Dobrice; 2) Javno autotransportno preduzeće ''Alibunar'' iz Alibunara; 3) Turistička organizacija opštine Alibunar; 4) Opštinska biblioteka ''Vuk Karadžić'' Alibunar; 5) Predškolska ustanova ''Poletarac'' Alibunar; 6) Mesna zajednica Banatski Karlovac; 7) Mesna zajednica Janošik.
6. Doneto je Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole ''3.oktobar'' Lokve iz reda predstavnika osnivača – na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose SO Alibunar, funkcije člana Školskog odbora škole u Lokvama iz reda predstavnika osnivača razrešena je Marijana Ardeljan, a na tu funkciju je imenovan Filip Munćan iz Lokava.
 
DSCN8523 1600x1200
 
DSCN8534 1600x1200
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81