IZVEŠTAJ SA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN7863 1600x1200
Dana 29.04.2017. godine održana je 12. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojoj je predsedavao predsednik Skupštine Siniša Gavrančić. Na dnevnom redu ove sednice našla su se sledeća akta:
1. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godine – na predlog Opštinskog veća opštine Alibunar, Skupština je usvojila prvi rebalans budžeta za 2017. godinu. Jedan od osnovnih razloga za prvu izmenu i dopunu Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godinu je raspodela sredstava koja su preneta iz prethodne godine u iznosu od 57.816.493 dinara, kao i preraspodele ranije utvrđenih iznosa između pojedinih prihodnih i rashodnih pozicija. Takođe, postoji i potreba usaglašavanja Odluke o budžetu za preporukom Ministarstva finansija u vezi izmena plata pojedinih korisnika sredstava budžeta, jer je data mogućnost lokalnim samoupravama da mogu planirati ukupna sredstva potrebna za isplatu plana zaposlenih na nivou isplaćenih plana u 2016. godini, a najviše do dozvoljenog nivoa za isplatu u skladu sa članom 35. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu. 
2. Usvojene su odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti. 
3. Usvojena je Odluka o evidenciji divljih deponija na teritoriji opštine Alibunar 
4. Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na finansiranje i izvođenje radova na nepokretnoj imovini u svojini opštine Alibunar – na predlog Opštinskog veća usvojena je odluka kojom se daje saglasnost na finansiranje i izvođenje radova na nepokretnoj imovini u svojini opštine Alibunar, prema kome se daje saglasnost finansijerima kompleksa ''Vetroelektrane Alibunar 1'' i i kompleksa ''Vetroelektrane Alibunar 2'' da mogu vršiti finansiranje i izvođenje radova na parcelama koje se nalaze u svojini opštine Alibunar, a koji predstavljaju deo tehnološke celine kompleksa na više parcela u katastarskim opštinama Novi Kozjak i Seleuš. Pošto su pojedine parcele iz ovog predloga obuhvaćene Programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, odnosno da su date u zakup za obavljanje poljoprivredne proizvodnje, na predmetnim parcelama radovi će moći da se izvode tek nakon isteka zakupa po osnovu ranije zaključenih ugovora.
5. Usvojen je Izveštaj o radu Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta – prema Izveštaju, Komisija je izdala u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u ukupnoj površini od oko 6.500 hektara. Po osnovu davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta po pravu prečeg zakupa i po osnovu licitacije za prvi krug, ostvareno je ukupno oko 816.450 evra, od čega Opštini pripada 40%, a po osnovu drugog kruga očekuje se ostvarenje od oko 10.900 evra, od čega takođe opštini pripada 40%, a ovaj iznos realizovaće se po dospeću uplata zakupnine.
6. Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o pristupanju sklapanja ugovora o reprogramu duga prema JP ''Vode Vojvodine'' Novi Sad na deo koji se odnosi na otpadne vode JKP ''Univerzal'' Alibunar.
7. Doneta su rešenja o davanju saglasnosti na Srednjoročni i dugovorčni plan poslovne strategije i razvoja JKP ''Univerzal'' Alibunar za periode 2017-2021, odnosno 2017-2027.godine. Ovim planovima, koje je usvojio Nadzorni odbor JKP, ispunjava se i zakonska obaveza. Prema rečima direktora JKP, koji je obrazlagao planove, polazi se od realnih pokazatelja, nije se htelo ići po svaku cenu u velike investicije, već je strategija razvoja štednja, ali cilj je zadovoljavanje svih komunalnih potreba građana opštine.
8. Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan korišćenja sredstava iz Budžeta opštine Alibunar za 2017. godinu Domu zdravlja Alibunar. 
9. Izvršene su kadrovske promene u pojedinim radnim telima koje je obrazovala SO Alibunar i
10. Ukinuta su određena radna tela čiji je osnivač Skupština opštine i to: 
1) Komisija za rešavanje problema izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji opštine Alibunar; 
2) Komisija za utvrđivanje hitnih stambenih potreba ugroženih građana opštine Alibunar;
3) Komisija za javne nabavke male vrednosti; 
4) Komisija za demografiju u opštini Alibunar; 
5) Savet za izradu Strategije razvoja opštine Alibunar za period 2014-2020.godine; 6) Komisija za popis opštinske imovine u javnim komunalnim preduzećima čiji je osnivač opština Alibunar. 
DSCN7845 1600x1200
 
DSCN7849 1600x1200
 
DSCN7862 1600x1200
 
DSCN7864 1600x1200
 
DSCN7855 1600x1200
 
DSCN7875 1600x1200
 
DSCN7878 1600x1200
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81