gore

 • slika 3
 • ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 • ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР
 • ИЗВЕШТАЈ СА 93. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 • ИЗВЕШТАЈ СА 92. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 • ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

  ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

  Више..

 • ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

  ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

  Serbia ( China ) Guangdong chember of commerce je у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и Јужнобанатским управним округом на иницијативу општине Алибунар уприличила посету делегације кинеских привредника заинтересованих за инвестициона улагања у општини Алибунар. Делегација привредника из једанаест производних грана, од производње хране до дечијих играчака обишла је локације предвиђене за индустријску изградњу и изразила задовољство представљеним.

  Више..

 • ИЗВЕШТАЈ СА 93. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

  ИЗВЕШТАЈ СА 93. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

  Деведесттрећа седница општинског већа општине Алибунар одржана је у уторак 09.07.2019. године, у згради општине Алибунар, Трг Слободе 4. Седницом је председавао председник општине Алибунар Душан Дакић. Теме о којима се дискутовало на седници односиле су се на:

  Више..

 • ИЗВЕШТАЈ СА 92. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

  ИЗВЕШТАЈ СА 92. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

  Деведесетадруга седница општинског већа општине Алибунар оджана је у уторак 02. Јула 2019 године, у згради општине Алибунар, Трг Слободе 4. Седницу је председавао председник општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници општинско веће расписивало је јавни конкурс за суфинансиранје пројеката цркава и верских заједница.

  Више..

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

ИЗВЕШТАЈ СА 93. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ИЗВЕШТАЈ СА 93. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ИЗВЕШТАЈ СА 92. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ИЗВЕШТАЈ СА 92. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПЕРИОД ЗАКУПА ОД ТРИ ГОДИНЕ ЛИЦИТАЦИЈОМ

 1. Ради закључивања уговора о закупу државног пољопривредног земљишта на период закупа од три године потребно је прибавити средстава обезбеђења плаћања и то:
 • Уговор о јемству јемца - правног лица са бланко соло меницом и меничном изјавом (и пратећом документацијом која доказује адекватну ликвидност односно солвентност јемца) или
 • Гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта (са износом у ЕУР) са периодом важења најраније до 31. децембра 2019 године или
 • Доказ о уплати депозита у висини још једне годишње закупнине, а који депозит ће се, уколико се у току периода закупа не стекну услови за наплату закупнине из средстава обезбеђења, сматрати као уплаћеном закупнином за последњу годину закупа.

За Уговоре чији је период трајања дужи од рока важности гаранцијe пословне банке, закупац се обавезује да исту обновимесец дана пре истека рока трајања исте, односно најкасније до 30. новембра 2020. године.   

2.Закупнина за прву годину закупа износи: износ у еврима одређен одлуком умањен за износ у еврима уплаћеног депозита који је назначен у образложењу одлуке, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате

3.Закупнина за трећу годину закупа као средство обезбеђења плаћа се у динарској противвредности износа у еврима који је означен у одлуци, по средњем курсу НБС на дан упалте, а на уплатници треба назначити да је то уплата закупнине за трећу годину закупа за ЈН: ....

4.Када се користи менично јемство као средство обезбеђења, потребно је обратити пажњу на следеће:

 

Уз уговор када се доставља ЈЕМСТВО као средство обезбеђења плаћања потребно је доставити и:

1. 4 примерка уговора о јемству

2. 2 меничне изјаве

3. меница (потпис и печат на меници морају да буду исти као и на картону депонованих потписа и исти не смеју да прелазе зелени део менице),

4. захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стоји износ на који меница гласи; потпис и печат на захтеву мора да буде исти као и на меници),

5. картон депонованих потписа (не сме да буде старији од месец дана од дана достављања истог Управи). Лице које потписује меницу мора да има назначено на картону депонованих потписа да одговара самостално и неограничено. Уколико меницу потписују лица које одговарају ограничено, потребно је да меница има бар два потписника)

6. ОП образац (потпис лица који потписује меницу мора да се нађе и на ОП образцу, с тим да је потребно да се исто потпише на наведеном обрасцу као и на меници)

7. БОН-КС (извештај о стању обртне имовине треба да буде најкасније из претходне године од године у којој се потписује уговор).  Износ закупнине за коју јемац јемчи мора да буде најмање 10 пута мањи од обртне имовине јемца. Уколико јемац јемчи за више закупаца потребно је да збир закупнине по основу свих уговора за које јемчи буде 10 пута мањи од обртне имовине јемца. Потребно је да се наведени БОН-КС извештај доставља у оригиналу или у овереној фотокопији.

Напомена:

Уколико је закупац правно лице, исто не може да буде повезано лице са јемцем.

Исто тако рачун јемца не сме да буде у блокади.

5.   уговоре о јемству и изјаве можете преузети на сајту општине Алибунар.

6.   за све додатне информације можете се обратити на телефон: 641-038


КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА


Менична изјава уз уговор о јемству

Менична изјава закупца

Уговор о јемству

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81