gore

 • slika 3
 • СРЕЋАН УСКРС!
 • САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
 • ДАМИР ПРАЊКОВИЋ НАЈБОЉИ ОД НАЈБОЉИХ
 • 55 ГОДИНА ЕТШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИЗ АЛИБУНАРА
 • СРЕЋАН УСКРС!

  СРЕЋАН УСКРС!

  Поводом наступајућих ускршњих празника, председник општине Алибунар Душан Дакић упутио је честитку свим грађанима који велики хришћански празник славе по грегоријанском календару.

  Више..

 • САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

  САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

  Национална служба за запошљавање филијала Панчево у сарадњи са општином Алибунар 24. априла 2019. године организује САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА на Тргу слободе бр 16 у Алибунару, у периоду од 11-13 часова.

  Више..

 • ДАМИР ПРАЊКОВИЋ НАЈБОЉИ ОД НАЈБОЉИХ

  ДАМИР ПРАЊКОВИЋ НАЈБОЉИ ОД НАЈБОЉИХ

  У четвртак 11. априла 2019. године, седамнаестогодишњи Дамир Прањковић из Алибунара, одржао је солистички концерт на тамбури (Е-прим) у Галерији Српске академије наука и уметности у Београду. Прилику за представљање у највишој научној и друштвеној институцији у земљи добио је захваљујући невероватном таленту, преданом раду и запаженим успесима које ниже већ неколико година за редом.

  Више..

 • 55 ГОДИНА ЕТШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИЗ АЛИБУНАРА

  55 ГОДИНА ЕТШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИЗ АЛИБУНАРА

  У петак 12. априла 2019. године, Економско-трговинска школа „Доситеј Обрадовић“ из Алибунара прославила је педесет пет година постојања. Економска школа започела је са радом давне 1964. године, у адаптираним просторијама некадашње кафане „Дрина“ када је наставу похађало 75 ученика распоређених у два одељења, а 1966. године изграђена је спратна зграда у којој се школа и данас налази.

  Више..

СРЕЋАН УСКРС!

СРЕЋАН УСКРС!

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

ДАМИР ПРАЊКОВИЋ НАЈБОЉИ ОД НАЈБОЉИХ

ДАМИР ПРАЊКОВИЋ НАЈБОЉИ ОД НАЈБОЉИХ

55 ГОДИНА ЕТШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИЗ АЛИБУНАРА

55 ГОДИНА ЕТШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИЗ АЛИБУНАРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПЕРИОД ЗАКУПА ОД ТРИ ГОДИНЕ ЛИЦИТАЦИЈОМ

 1. Ради закључивања уговора о закупу државног пољопривредног земљишта на период закупа од три године потребно је прибавити средстава обезбеђења плаћања и то:
 • Уговор о јемству јемца - правног лица са бланко соло меницом и меничном изјавом (и пратећом документацијом која доказује адекватну ликвидност односно солвентност јемца) или
 • Гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта (са износом у ЕУР) са периодом важења најраније до 31. децембра 2019 године или
 • Доказ о уплати депозита у висини још једне годишње закупнине, а који депозит ће се, уколико се у току периода закупа не стекну услови за наплату закупнине из средстава обезбеђења, сматрати као уплаћеном закупнином за последњу годину закупа.

За Уговоре чији је период трајања дужи од рока важности гаранцијe пословне банке, закупац се обавезује да исту обновимесец дана пре истека рока трајања исте, односно најкасније до 30. новембра 2020. године.   

2.Закупнина за прву годину закупа износи: износ у еврима одређен одлуком умањен за износ у еврима уплаћеног депозита који је назначен у образложењу одлуке, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате

3.Закупнина за трећу годину закупа као средство обезбеђења плаћа се у динарској противвредности износа у еврима који је означен у одлуци, по средњем курсу НБС на дан упалте, а на уплатници треба назначити да је то уплата закупнине за трећу годину закупа за ЈН: ....

4.Када се користи менично јемство као средство обезбеђења, потребно је обратити пажњу на следеће:

 

Уз уговор када се доставља ЈЕМСТВО као средство обезбеђења плаћања потребно је доставити и:

1. 4 примерка уговора о јемству

2. 2 меничне изјаве

3. меница (потпис и печат на меници морају да буду исти као и на картону депонованих потписа и исти не смеју да прелазе зелени део менице),

4. захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стоји износ на који меница гласи; потпис и печат на захтеву мора да буде исти као и на меници),

5. картон депонованих потписа (не сме да буде старији од месец дана од дана достављања истог Управи). Лице које потписује меницу мора да има назначено на картону депонованих потписа да одговара самостално и неограничено. Уколико меницу потписују лица које одговарају ограничено, потребно је да меница има бар два потписника)

6. ОП образац (потпис лица који потписује меницу мора да се нађе и на ОП образцу, с тим да је потребно да се исто потпише на наведеном обрасцу као и на меници)

7. БОН-КС (извештај о стању обртне имовине треба да буде најкасније из претходне године од године у којој се потписује уговор).  Износ закупнине за коју јемац јемчи мора да буде најмање 10 пута мањи од обртне имовине јемца. Уколико јемац јемчи за више закупаца потребно је да збир закупнине по основу свих уговора за које јемчи буде 10 пута мањи од обртне имовине јемца. Потребно је да се наведени БОН-КС извештај доставља у оригиналу или у овереној фотокопији.

Напомена:

Уколико је закупац правно лице, исто не може да буде повезано лице са јемцем.

Исто тако рачун јемца не сме да буде у блокади.

5.   уговоре о јемству и изјаве можете преузети на сајту општине Алибунар.

6.   за све додатне информације можете се обратити на телефон: 641-038


КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА


Менична изјава уз уговор о јемству

Менична изјава закупца

Уговор о јемству

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81