Одлука о потврђивању чланства општине Алибунар у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибу-нар'', број 12/08 и 13/09), у вези са чланом 5. Статута Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије, Скупштина општине Алибунар на 26. седници од 17. децембра 2010. године доноси

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И ОПШТИНА –
САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ

Члан 1.

Скупштина општине Алибунар потврђује да је Општина Алибунар члан Сталне конфе-ренције градова и општина – Савеза градова и општина Србије, са седиштем у Београду, Македонска 22 (у даљем тексту: СКГО).

Члан 2.

Скупштина општине Алибунар потврђује да прихвата све одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38. Скупштина СКГО, одржана 07. децембра 2010. године.

Члан 3.

Скупштина општине Алибунар потврђује да у складу са Статутом СКГО, општина Алибунар предузима обавезу:

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-103/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Штампа

FaLang translation system by Faboba