gore

  • Baner Optina Alibunar

Перспективе туризма

Тим председника општине за развој у последњих неколико година тежи подизању туризма и туристичке понуде Алибунара на виши ниво. Природни услови одређени географским фактором су од пресудног значаја за развој појединих видова туризма (излетничког, спортско-рекреативног, здравствено-рехабилитационог, ловног, школско - рекреативног, сеоског итд.) као и пратећа терцијарна делатност (трговина, угоститељство и индустрија) омогућили би економски, а самим тим и туристички препород алибунарске општине.

Основни туристички потенцијал општине Алибунар је Делиблатска пешчара. Представља изузетан бисер природе и основни потенцијал за развој туризма у општини.

Од важности je сагледавање водног потенцијала Делиблатске пешчаре (извора воде за пиће, термалних извора и каптажних извора), због увида у могућност реализације појединих туристичких садржаја. Термални извори могу бити основа за развој здравствено-рекреативног туризма.

Упознавањем са флором и фауном Делиблатске пешчаре стиче се увид у потенцијале развоја ловног туризма, као и могућност за пратеће садржаје као нпр. производња здраве хране, комерцијализација потенцијала самониклог биља и воћа. Професори са Института "Др Јосиф Панчић" провели су целу 2009-ту годину на Делиблатској пешчари, и у сарадњи са Фондом за развој и локалним удружењем "Лидер+" направили анализу биљног света и мапу која показује највеће ресурсе и њихов положај.

Увидом у околна насеља и структуру становништва као и викенд насеља могу се оценити услови за развој сеоског туризма. На основу ових информација може се креирати пропагандни и туристички материјал за даљу разраду туристичког програма.

У оквиру регионалног просторног плана Делиблатске пешчаре, на локацији ˝Девојачки бунар˝ дата је могућност формирања ергеле коња за развој јахачког спорта.

Други туристички потенцијал општине Алибунар је канал Дунав-Тиса-Дунав код Јаношика. Према већ већ изграђеном Урбанистичком плану на комплексу од 38 ха, треба уредити простор за изградњу бање. Ова бања би поред објеката за лечење ирехабилитацију имала и туристичке објекте као и објекте за спорт и рекреацију. Пре свега потребно је поновити анализу постојеће воде и освежити активност на изградњи центра који би се користио у здравствене и спортско-рекреативне сврхе. Положај бање уз канал Д-Т-Д имао би велики значај јер би се туристички садржај могао употпунити развојем наутичког и риболовног туризма.

Развој туризма у општини Алибунар биће усклађен са развојем јужнобанатског туристичког региона. Као секундарни облик туризма који ће се развијати биће излетничко-рекреативни и културно-манифестациони.

У наредном периоду очекује се веома динамичан развој локалитета ˝Девојачки бунар˝ и то првенствено као излетничког и фреквентног пункта. Близина Београда, Панчева, Вршца, Зрењанина, Ковина и Беле Цркве као изворишта великог броја потенцијалних корисника од посебног су значаја за свестранији и динамичнији развој наших туристичких локалитета.

Развој туризма највише зависи од материјалне базе, па финансирање представља препреку у реализацији постављених циљева, што се ипак може решити државним субвенцијама као и ефикаснијим привлачењем домаћих и страних директних инвестиција.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81