gore

  • slika 3

V 04. Приоритет бр.2

Побољшање квалитета живота у руралним областима

Квалитет живота за свакога има велики значај, без обзира на културу и државу порекла. Побољшање квалитета живота често се поистовећује са животним стандардом, али то су заправо два различита концепта и нису увек повезани. Квалитет живота је субјективна процена и говори више о томе како се особа осећа, где и како живи. Супротно томе, животни стандарди теже ка томе да буду мерљиви разноврсним економским и социјалним индикаторима, па су стога више повезани са потрошњом и нивоима зарада. На основу овога, јасно је да неко може имати високе животне стандарде, али да има низак квалитет живота, а наравно и обрнуто. Подједнако је тачно да можемо сматрати да две особе имају исте животне стандарде, али једна сматра свој квалитет живота лошима, а друга не и тако се дебата наставља.

Европска унија

Веома субјективна природа ове теме представља значајан изазов за креаторе политика. На нивоу Европске уније, побољшање квалитета живота је средњорочни или дугорочни циљ у неколико области Европских политика, тачније економској, социјалној и политици заштите животне средине. Концепт социјалног квалитета је први пут званично уведен путем Амстердамске декларације о социјалном квалитету Европе 1997. Овом Декларацијом препознато је да би грађани требало да „имају приступ прихватљивом нивоу економске сигурности и социјалне инклузије, да живе у кохезивним заједницама и буду оснажени да развјају свој пуни економски потенцијал“.

У Извештају Комисије на Лаекен састанку Европског савета у децембру 2001. године, предложен је развој индикатора „квалитета рада“. Слично томе, промоција стратегије информационог друштва од 2000-те такође указује на употребу информационо-комуникационих технологија као покретача за „будући квалитет живота“. У оквиру петог оквирног програма за истраживање, постоји такође неколико тема које покривају области као што су здравство, загађење ваздуха и бука, екологија и очување природних и културних ресурса, који, свако на свој начин, могу утицати на квалитет живота.

Међутим, можда је најважнији контекст политике прва ЕУ Стратегија одрживог развоја која је усвојена на самиту у Гетеборгу јуна 2001. године, а која је означила почетак ЕУ политика у овој области, узимајући у обзир и остале политике. Поред приоритета заштите животне средине и проблема старења (успостављени претходно), дефинисана су четири приоритета: климатске промене; одрживи транспорт; јавно здравље; управљање природним ресурсима. Вредно је помена да је одрживи развој такође и хоризонтална тема захтевана у оквиру Леадер+ иницијативе.

Истраживање које је током 2002. године спровела Европска фондација за побољшање животних и радних услова, идентификовало је 12 домена релевантних за квалитет живота. Ови домени укључују: економски ресорси; здравље и здравство, радни услови; знање, образовање и тренинзи; породице и домаћинства, итд. Овим истраживањем дошло се до закључка да у руралној Европи неки стратешки домени увелико заостају. То су следећи домени: економски ресурси; здравље и здравство; знање, образовање и е-тренинзи.

Лидер+ допринос

 

У оквиру Лидер+ програма, многе од наведених стратегија и питања адресиране су различитим програмским темама заједно, а не само кроз тему „квалитет живота“. Остале теме – оптимално коришћење природних и културних ресурса, додавање вредности локалним производима, употреба нових знања и вештина и нових технологија – све оне доприносе побољшању квалитета живота у руралним областима. На пример, није довољно имати добру животну средину и прилике за запослење, без доброг друштвеног живота и без једноставне доступности јавних услуга и нових технологија. Такође, није од велике користи имати нове технологије, ако људи не могу да је ваљано користе из разлога лоше комуникационе инфраструктуре, или ако немају ни основна знања како да користе те нове технологије. Под Лидер иницијативама, локалне акционе групе (ЛАГ) могу да буду активне у неколико набројаних домена. Ово помаже да се обезбеди да руралне области остану конкурентне и да се заустави и преокрене тренд руралне депопулације.

Приоритет 2: Побољшање квалитета живота у руралним областима
Мере
Активност 1
Активност 2
Активност 3
2.1 Повећање учешћа цивилног сектора у друштву
2.1.1 Подршка организацијама особа са посебним потребама
2.1.2 Подршка организацијама за спорт и рекреацију
2.1.3 Подршка организацијама за омладину и децу
2.2 Побољшање повезаности руралних подручја
2.2.1 Интернет заједнице - еАлибунар
2.2.2 Подршка локалним медијима: штампа, радио, ТВ
 2.2.3. Подршка издавању периодичних публикација
2.3 Заштита животне и радне средине и побољшање услова живота
2.3.1 Санација и рекултивисање депонија
2.3.2 Израда студије о пречишћавању отпадних вода у насељима
2.3.3 Уређење пољозаштитних појасева и појасева поред пута

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81