gore

 • Baner Optina Alibunar

V 01. SWOT анализа

СНАГЕ
СЛАБОСТИ
 • Процентуално највећи број грађана румунске националности у Србији, те традиционално добра сарадња са Румунијом
 • Релативно развијена међународна сарадња (SDC, Норвешка, Јапан, Грчка, Италија, UNDP, DFID, Словачка)
 • Започет процес “bottom-up” развоја заједнице кроз формирање ЛАГ, ЛИДЕР приступ
 • Покривеност региона инфраструктуром (саобраћајна доступност, комуналном, социјалном, образовном, ИТ)
 • Квалификовани радници прехрамбеног профила (месари, пекари)
 • Неидентификовани и невалоризовани специфични и конкурентни локални производи и услуге
 • Непостојање јаке базе МСП и предузетничког духа везаних за локалне производе и услуге
 • Низак ниво конкурентности постојећих руралних производа и мале инвестиције у истраживање и развој
 • Висока стопа незапослености, међу највишим у Војводини
 • Висок удео запослености у екстензивној пољопривреди, јавном сектору и трговини
 • Ниво просторног планирања не задовољава елементарне потребе МСП
 • Недостатак подстицаја за останак и привлачење стручних и високообразованих кадрова
 • Недовољно диверсификована пољопривредна производња (кукуруз, пшеница)
ШАНСЕ
ПРЕТЊЕ
 • Природни ресурси за економску експлоатацију (обновљиви извори енергије: ветар, термални извори, вода и плодно земљиште)
 • Делиблатска пешчара (као ресурс погодан за економско коришћење) излетнички, спортско-рекреативни и welness туризам, експлоатација лековитог и ароматичног биља, шумских плодова
 • Геостратешки положај у односу на Београд, Темишвар и Европске коридоре
 • Повећање захтева тржишта у експанзији за производима са ознакама порекла, квалитета и традиције
 • Глобални тренд специјализације и улагања у развој људских ресурса и знања као кључних фактора за повећање конкурентности
 • Финансијска улагања у екологију од стране донатора као предуслов за улагања
 • Фондови и програми за диверзификацију пољопривреде и развој руралне непољопривредне економије
 • Нови маркетиншки канали који произилазе из технолошких промена/иновација
 • Глобална економска криза
 • Брзе промене у захтевима потрошача и у моди потрошње
 • Политичка нестабилност
 • Либерализација тржишта
 • Подизање цене енергената и сигурност добављача
 • Конкурентност осталих региона (Вршац, Панчево, Београд и Нови Сад)

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81