gore

 • Baner Optina Alibunar

Како основати предузеће?

Оснивање друштва са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) 

Ступањем на снагу „Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре“ („Службени гласник РС“ бр. 32/2009., објављен 5.05.2009.), од 6. маја у Агенцији за привредне регистре почела је примена  једношалтерског система регистрације привредних субјеката (One stop shop).

Успостављањем овог система, грађани на шалтеру Агенције подносе своје  регистрационе  пријаве и подижу решења о регистрацији оснивања привредног субјекта заједно са пореским идентификационим бројем (ПИБ), у року који је прописан Законом о регистрацији привредних субјеката (5 дана).

Захтеви за регистрацију оснивања привредних субјеката од 6. маја се могу подносити искључиво на новим јединственим регистрационим пријавама за оснивање предузетника и привредних друштава и регистрацију у Регистар пореских обвезника, прописаним „Правилником о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре“. Обрасце можете преузети на Интернет страни, АПР у одељцима Привредна друштва-Обрасци и Предузетници-Обрасци, или их купити у седишту и свим организационим јединицама АПР. Из одељка Привредна друштва-Обрасци од сада је могуће преузети и одштампати и ОП образац.

Приликом попуњавања нових регистрационих пријава, потребно је да подносиоци захтева читко попуне све тражене податке, које АПР у њихово име електронски прослеђују осталим државним органима (Пореска Управа, ПИО, РЗЗО), ради спровођења одговарајућих административних процедура у вези за почетком пословања новог привредног субјекта (сва неопходна упутства о регистрацији могу се пронаћи у одељку „Упутства“, било да се ради о привредним друштвима или о предузетницима).

1. НАБАВИТИ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ. ОБРАСЦИ РЕГИСТРАЦИОНИХ ПРИЈАВА МОГУ СЕ ПРЕУЗЕТИ СА ИНТЕРНЕТ САЈТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ (АПР) - www.apr.gov.rs

Потребно:

 • Потребни обрасци: РЈР-1, ОП, М1, М4, Е1, Е3, ОУ, РОД1
2. ОВЕРИТИ АКТ О ОСНИВАЊУ Д.О.О. У ОПШТИНСКОМ СУДУ

Потребно:

 • Акт о оснивању д.о.о
 • Обрасци за регистрацију д.о.о.  
 • Овера потписа у општинском суду
 • Фотокопија личне карте (пасоша)
3. ОТВОРИТИ ПРИВРЕМЕНИ РАЧУН У БАНЦИ

Потребно:

 • Акт о оснивању д.о.о. доставити пословној банци
 • Положити депозит од 500 евра или 250 евра почетног капитала, док се остатак уплаћује у року од две године од оснивања друштва
 • Након регистрације почетни капитал се може користити за пословање
4. ДОБИТИ ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ И ПИБ ОД АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

Потребно:

 • Обрасци за регистрацију д.о.о.  
 • Акт о оснивању д.о.о. потписан и оверен у општинском суду
 • Одлука о именовању лица овлашћених за заступање, (само уколико заступник није наведен у Оснивачком акту)
 • Оверени потписи лица овлашћених за заступање – образац ОП
 • Потврда о плаћеним административним трошковима
5. ИЗРАДА ПЕЧАТА 

Потребно:

 • Печаторесцу доставити копију потврде о регистрацији коју издаје Агенција за привредне регистре  
 • Цене печата се разликују зависно од дизајна и броја карактера (око 1.500 просечно)
6. ОТВОРИТИ ТРАЈНИ РАЧУН У БАНЦИ

Потребно:

 • Оверена копија потврде о упису у регистар трговинског суда  
 • Копија Акта о оснивању д.о.о.
 • ПИБ
 • Узорак потписа – оригинал
 • Уговор о депозиту
 • Захтев за отварање трајног рачуна у банци  
 • Копија личне карте (пасоша)
 • Оверени потписи лица овлашћених за заступање (образац ОП)


УКУПНО ПОТРЕБНО ВРЕМЕ: ефективно 1 дан, чекање на Решење 7 дана

Девизни курс на дан - погледајте курсну листу
Извор: Народна банка Србије

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81