• Baner Optina Alibunar

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

На основу чланова 6, 7а, 36. и 38. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, ''Сл.лист СРЈ'', бр. 42/2002-одлука СУС, ''Сл.гласник РС'', бр. 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УСРС, 47/2013 и 68/2014-др.закон) и чланова 15. и 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 17. седници одржаној дана 29. новембра 2017. године донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  ОДРЕЂИВАЊУ

ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Члан 1.

            У Одлуци о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Алибунар за утврђивање пореза на имовину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 34/2013), у члану 2. мења се став 2. који сага гласи:

''Зоне одређене овом Одлуком су:

  1. Прва зона – Алибунар, Банатски Карловац и Владимировац;
  2. Друга зона – Локве;
  3. Трећа зона – Николинци, Јаношик, Селеуш, Иланџа, Добрица, Нови Козјак и Девојачки Бунар''.

Члан 2.

            Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници општине Алибунар

Члан 3.

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењује се од 01. јануара 2018. године.

Број: 436-6/2017-04

Алибунар, 29. новембра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић

Print Email

Baner Pecat 211x81