• Baner Optina Alibunar

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

''Службени лист општине Алибунар'', бр. 34/2013

На основу чланова 6, 7а, 36. и 38б. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'', бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 20. седници одржаној дана 20. децембра 2013. године, донела је

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ 

ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се зоне и најопремљеније зоне на територији општине Алибунар за утврђивање пореза на имовину.

Члан 2.

На територији општине Алибунар одређују се три зоне у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.

Зоне одређене овом Одлуком су:

Прва зона -  Алибунар и Банатски Карловац;

Друга зона - Владимировац и Локве;

Трећа зона - Николинци, Јаношик, Селеуш, Иланџа, Добрица, Нови Козјак, Девојачки Бунар.

     Прва и друга зона су најопремљеније зоне у општини Алибунар према критеријумим из става 1. овог члана.

Члан 3.

     Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници општине Алибунар.

Члан 4.

     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењиваће се од 01. јануара 2014. године.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 436-11/2013-06-01

Датум: 20. децембар 2013.г.

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81