• Baner Optina Alibunar

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

На основу члана 5. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'', бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 20. седници одржаној дана 20. децембра 2013. године донела је

О  Д  Л  У  К  У

О УТВРЂИВАЊУ 

ВИСИНЕ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, који чини основицу за утврђивање пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге, на непокретностима, осим земљишта, које се налазе на територији општине Алибунар.

Члан 2.

Стопа амортизације из члана 1. ове Одлуке износи 1% годишње, применом пропорционалне методе, а највише до 40%.

Члан 3.

     Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници општине Алибунар.

Члан 4.

Ова Одлука важи на дан 15. децембра текуће године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењиваће се од 01. јануара 2014. године.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 436-10/2013-06-01

Датум: 20. децембар 2013.г.

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81