gore

  • slika 3

Ardeljan Petar 351-80-2015, Postavljeno 09.10.2015

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број:    351-80/2015-04
Датум: 21.09.2015. године
А л и б у н а р
Трг слободе бр.4
 
Општинска управа општине АлибунарОдељењеза урбанизам, комунално –стамбенe послове и заштиту животне средине, решавајућипозахтевузаиздавањеграђевинскедозволекојијеподнео инвеститор Ардељан ПетаризЛокава, путем пуномоћника Мохан Анете из Локава а наосновучлана 192. И члана 196. Закона о општемуправномпоступку („Службенилист СРЈ“бр. 33/97 и 31/01 „Сл. гласник РС“бр. 30/2010), члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о поступкуспровођењаобједињенепроцедуре („Сл. гласник РС“бр. 22/15) члана 14.став 7. и члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе Алибунар (Сл.лист Општине Алибунар број 32/14 и 13/15) , Решења број 1-11-130-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси
 
 
РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 
ОДОБРАВА СЕ Ардељан Петру из Локава, са станом у улици Лењинова број 75, каоинвеститору, изградњастамбенезграде са два стана ( П+ПК ) и гараже ( П+0 ), максималнихгабаритнихдимензија зграде 29,44м х 18,31м, висинеслемена7,53м и 7,83м, бруто површина објеката: стамбеног је Пбр.=321,57м2, гараже Пбр.= 48,16ми нето површина објеката: стамбеног је Пн.=262,82м2  и гараже Пн.=36,00м2, накатастарскојпарцелитоп.бр. 907 к.о. Локве, површине П=1065м2, у Локвама, улицаЛењинова број 75.
 
Укупнапредрачунскавреднострадоваизноси18.900.000,00 динара.
 
Саставнидеоовогрешењасу:
1.      Локацијски услови број 353-37/2015-04 од 20.08.2015. године;
2.      Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2, одјула 2015. године, главнипројектантједипл.грађ. инж. Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 310 2419 03,исастојисе од:
1.      Изводаизпројекта, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2, од јула 2015. године, главнипројектантједипл.грађ. инж. Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 310 2419 03
2.      0 – Главнесвеске,број техничке документације: 29-05/15 одјула 2015. године, који је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2, главни пројектант дипл.грађ. инж. Богдан М. Јовановић,лиценца број 310 2419 03,према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јула 2015. године;
3.      1 – Пројекат архитектуре,број техничке документације: 29-05/15 одјула 2015. године, коју је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг Вршац, улица Студеничка број 2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж. Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 310 2419 03;
4.      2 - Пројекта конструкције број техничке документације29-05/15 одјула 2015. годинекоју је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж. Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 310 2419 03;
5.      Елаборатаенергетскеефикасности, број техничке документацијеЕЕЕ-70/15од јула 2015. године, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2,одговорнипројектантједипл.маш.инж.  Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12;
6.      ТехничкеконтролекојујеизвршиоBIRO D3 PROJEKT“ за пројектовање, инжењеринг,консалтинг дипл.инг.арх. Драган Добросављевић, Вршац, улица Сремска број 69-а, Вршац, број техничког дневника 107/15-ТК од септембра2015.године, вршиоци техничкеконтролесу: запројекат А Г дела једипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценца број 300 6723 04, за пројекат конструкције је дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценца број 300 6723 04.
 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат у износу од 34,767.00 динара, уплатити на рачун бр.840-742253843-87, једнократно до пријаве радова, у складу са изјавом инвеститора о регулисању доприноса за грађевинско земљиште на захтеву од 14.09.2015.године. Обрачуном доприноса инвеститору је признато право на умањење у износуод 30% на име једнократног плаћања.
Ово Решење о грађевинскојдозволи је трајни документ,јер инвеститор изградњом породичне стамбене зграде решава своје стамбене потребе.
            Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана препочетка грађења објекта пријави органу који је издао грађевинску дозволу почетак извођења радова. Рок завршетка грађења почиње да тече од дана подношења пријаве почетка грађења објекта.
Извођач радова на изградњи породичне стамбене зграде по овом Решењу о грађевинској дозволи подноси овом Одељењу Изјаву о завршетку израде темеља и уз Изјаву треба да приложи геодетски снимак изведених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. Извођач радова такође треба да поднесе и Изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу.
 
Образложење
 
Ардељан Петар из Локава, улица Лењинова  број 75, као инвеститор, путем пуномоћника Мохан Анете из Локава, поднео је захтев овом Одељењу,заведен под бројем 351-80/2015-04 од 14.09.2015. године, за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбенезграде са два стана ( П+ПК ) и гараже ( П+0 ), максималнихгабаритнихдимензија стамбене зграде  29,44м х 18,31м , висинеслемена 7,53м и 7,83м, бруто површина објеката: стамбеног је Пбр.=321,57м2, гараже Пбр.= 48,16ми нето површина објеката: стамбеног је Пн.=262,82м2  и гараже Пн.=36,00м2, накатастарскојпарцелитоп.бр. 907 к.о. Локве, површине П=1065м2, у Локвама, улица Лењинова број 75, а према Пројекту за грађевинску дозволуи локацијским условима.
 
Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи инвеститор је поднео следећу документацију:
 
1.      Локацијски услови број 353-37/2015-04 од 20.08.2015. године;
2.      Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2, од јула 2015. године, исастојисе од:
1.      Изводаизпројекта, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2, од јула 2015. године, главнипројектантједипл.грађ. инж. Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 310 2419 03,којисесастојиод:
2.      0 – Главнесвеске,број техничке документације: 29-05/15 од јула 2015. године, који је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2, главни пројектант дипл.грађ. инж. Богдан М. Јовановић,лиценца број 310 2419 03, према Одлуци о одређивању главног пројектанта од јула 2015. године;
3.      1 – Пројекта архитектуре,број техничке документације: 29-05/15 од јула 2015. године, коју  је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж. Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 310 2419 03;
4.      2 - Пројекта конструкције број техничке документације 29-05/15 од јула 2015. годинекоју  је израдио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2,одговорнипројектантједипл.грађ. инж. Богдан М. Јовановић, лиценцаброј 310 2419 03;
5.      Елаборатаенергетскеефикасности, број техничке документације ЕЕЕ-70/15од јула 2015. године, којијеизрадио “TEHNOPROJEKT” доо за пројектовање и инжењеринг  Вршац, улица Студеничка број 2,одговорнипројектантједипл.маш.инж.  Бошко В. Митовски лиценца број 381 0190 12;
6.      ТехничкеконтролекојујеизвршиоBIRO D3 PROJEKT“ за пројектовање, инжењеринг, консалтинг дипл.инг.арх. Драган Добросављевић, Вршац, улица Сремска број 69-а, Вршац, број техничког дневника 107/15-ТК од септембра2015.године, вршиоци техничкеконтроле су: запројекат  А Г дела је дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценца број 300 6723 04, за пројекат конструкције је дипл.инж.арх. Драган Добросављевић, лиценца број 300 6723 04.
 
3.      Пуномоћје број 6837/2015  од 13.05.2015. године којим Ардељан Петар из Локава, ЈМБГ (1410949860091), даје овлашћење Мохан Анети из Локава,  ЈМБГ (2912971865012), да предузима правне радње за потребе прибављања грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта и гараже у Локвама;
4.      Копију плана коју је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 956-1-20/2015 од 09.06.2015. године;
5.      Извод из листа непокретности број 224 к.о. Локве за парцелу 907 који је издала Служба за катастар непокретности Алибунар број 952-1/2015-2271 од 08.06.2015. године;
 
Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена.У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле и инвеститор.
С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео документацију прописану чланом 135.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланом 15.,21. и 84.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (Сл.гласник РС бр. 22/15), чланом 52.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл.гласник РС бр. 23/2015), решено је као у диспозитиву.
Такса у износу од 1070,00 динара за ово решење наплаћена је уз захтев на основу Закона о административним таксама.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 
Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском Секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду у року од 8 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксирана са 440,00 динара административне таксе.
 
 Самостални стручни сарадник,
  Дипл.инг.арх.Зорица Миливојев
Решење доставити :
  1. Ардељан Петру из Локава, путем пуномоћника Мохан Анете из Локава;
  2. Грађевинској инспекцији;
3.      Архиви.

Print Email

Baner Pecat 211x81