gore

 • slika 3
 • ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ
 • ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ
 • ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

  ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

  Председница општине Алибунар Зорана Братић, првог дана школе заједно са својим сарадницима посетила је школске установе на територији општине Алибунар. Председница је у разговору са просветним радницима и родитељима истакла да општина наставља са улагањем у обнову и изградњу образовних институција, наглашавајући да је сада најважније да су створени услови за безбедан повратак деце у школске клупе. Општина је обезбедила свим првацима и пригодне поклоне. Уручено је укупно 160 ранчева, колико и има ђака првака ове школске године

  Више..

 • Грађани општине Алибунар који имају регистрован профил на Порталу еУправа од данас добијају електронско Решења о утврђеном порезу на имовину за 2020. годину путем нове услуге електронске доставе у своје Јединствено електронско сандуче на овом порталу.

  Више..

 • Грађани општине Алибунар могу од сада електронским путем и на потпуно бесплатана начин пријавити децу за упис у предшколску установу "Полетарац" Алибунар.
 • ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

  ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

  Више..

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР: УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ НАШ ЈЕ ПРИОРИТЕТ

ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

ОБИЛАЗАК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДУШАНА ДАКИЋА ЗАВРШНОЈ ФАЗИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У АЛИБУНАРУ

Одлука о поверавању одређених послова Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 6.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 45. став 1. тачка 7. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 24. седници од 13. јуна 2014. године доноси
 
О Д Л У К У
О ПОВЕРАВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар поверава се обављање следећих послова:
1.     управљање и одржавање непродатог стамбеног фонда;
2.     вођење послова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању грађевинских објеката и комуналне инфраструктуре;
3.     вођење послова на изградњи, реконструкцији, периодичном одржавању јавних путева и одржавању путева и улица из надлежности општине у зимском и летњем периоду;
4.     вођење послова на изради пројектно-техничке документације,
5.     послови на припреми инвестиционе документације, припреме конкурсне документације, надзор и вођење инвестиција,
6.     спровођење поступка јавне набавке за поверене послове у име и за рачун општине Алибунар, закључно са Извештајем о спроведеном поступку јавне набавке,
7.     правни и књиговодствени послови који обезбеђују поштовање и примену законских прописа у спровођењу поверених послова,
8.     спровођење поступка давања у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, као и закупа јавних површина и пољопривредног земљишта, закључења уговора са закупцима у име и за рачун Општине Алибунар, те вођења аналитика измирења обавеза закупаца.
 
Члан 2.
          Поверене послове из члана 1. ове Одлуке, Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, обавља у име и за рачун Општине Алибунар.
 
Члан 3.
          За послове из члана 1. ове Одлуке, за које је потребно спровести поступак јавне набавке, Одлуку о покретању јавне набавке доноси Инвеститор.
 
Члан 4.
          За обављање послове из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се финансијска средства из буџета општине Алибунар, сходно Одлуци о буџету.
         Средства за обављање поверених послова из члана 1. Ове Одлуке преносе се Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар на наменски подрачун – ''остали корисници јавних средстава'' (КЈС-8), отворен код Управе за трезор.
         Пренос средстава Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар врши се до 10-тог у месецу за претходни месец у износима утврђеним Финанскијским планом Програма пословања ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, усвојеним од стране Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар и Скупштине општине Алибунар.
 
Члан 5.
          Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о поверавању одређених послова Јавном предузећу за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 29/2012).
 
Члан 6.
         Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-31/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81