gore

 • Baner Optina Alibunar
 • САВЕТ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДАНАШЊОМ ПОСЕТОМ ИЗМАМИО ОСМЕХЕ НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНКИ
 • У ВЛАДИМИРОВЦУ ОБЕЛЕЖЕН ИЗУЗЕТАН ВЕРСКИ ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈ
 • ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ПОТПИСАЛА СА ВЛАДОМ ВОЈВОДИНЕ УГОВОР О НАСТАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉУ АЛИБУНАР - БЛОК 5
 • РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ
 • ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО
 • ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ
 • САВЕТ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДАНАШЊОМ ПОСЕТОМ ИЗМАМИО ОСМЕХЕ НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНКИ

  САВЕТ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДАНАШЊОМ ПОСЕТОМ ИЗМАМИО ОСМЕХЕ НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНКИ

  Савет за младе Општине Алибунар, је данас у друштву председнице општине Зоране Братић и члана општинског већа, Жељка Радовановића, поводом Осмог марта посетио дом за стара лица " Национални дом" у Владимировцу.

  Више..

 • У ВЛАДИМИРОВЦУ ОБЕЛЕЖЕН ИЗУЗЕТАН ВЕРСКИ ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈ

  У ВЛАДИМИРОВЦУ ОБЕЛЕЖЕН ИЗУЗЕТАН ВЕРСКИ ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈ

  Представници Општине Алибунар, на челу са председницом, Зораном Братић, присуствовали су импресивном и историјском догађају постављања торња на овом светом здању. Општина Алибунар је препознала културолошки и верски значај обнове овог објекта и пружила значајну финансијску подршку у реализацији тог пројекта. Председница Општине Алибунар том приликом изјавила је: "Начин рада наше општине заснива се на подршци програма који су од виталног значаја за очување наше културе, историје, мултикофесионалности и саме мултиетничности којом је богат наш крај.

  Више..

 • ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ПОТПИСАЛА СА ВЛАДОМ ВОЈВОДИНЕ УГОВОР О НАСТАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉУ АЛИБУНАР - БЛОК 5

  ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ПОТПИСАЛА СА ВЛАДОМ ВОЈВОДИНЕ УГОВОР О НАСТАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉУ АЛИБУНАР - БЛОК 5

  Председница општине Алибунар, Зорана Братић, је данас у Влади АП Војводине у Новом Саду потписала уговор о финансирању и суфинансирању пројеката " Наставак радова на изградњи канализације отпадних вода у насељу Алибунар - блок V".

  Више..

 • РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

  РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

  Општина Алибунар је овог викенда била домаћин Репрезентацији Србије у кошарци у колицима. Ови талентовани момци одиграли су ревијалну утакмицу у спортској хали у Банатском Карловцу подељени у две екипе и том приликом показали да када се нешто ради из срца препреке не постоје. Белу екипу је предводио капитен репрезентације Србије, Жељко Ћирковић док је на клупи црвених био Борис Цвјетковић. У узбудљивој утакмици славили су Бели резултатом 51:42.

  Више..

 • ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

  ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

  Представници компаније Елицио посетили су, заједно са председницом општине Алибунар Зораном Братић, Основну школу “Душан Јерковић” у Банатском Карловцу. Захваљујући донацији компаније Елицио од приблизно 2,2 милиона динара,

  Више..

 • ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

  ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

  Као знак пажње и изузетне захвалности према онима који су поднели највећи терет пандемије, а то су запослени у дому здравља Алибунар, председница општине Алибунар, Зорана Братић је заједно са својим сарадницима уручила овим храбрим људима захвалнице и симболичне новчане награде.

  Више..

САВЕТ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДАНАШЊОМ ПОСЕТОМ ИЗМАМИО ОСМЕХЕ НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНКИ

САВЕТ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ДАНАШЊОМ ПОСЕТОМ ИЗМАМИО ОСМЕХЕ НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНКИ

У ВЛАДИМИРОВЦУ ОБЕЛЕЖЕН ИЗУЗЕТАН ВЕРСКИ ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈ

У ВЛАДИМИРОВЦУ ОБЕЛЕЖЕН ИЗУЗЕТАН ВЕРСКИ ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈ

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ПОТПИСАЛА СА ВЛАДОМ ВОЈВОДИНЕ УГОВОР О НАСТАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉУ АЛИБУНАР - БЛОК 5

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ПОТПИСАЛА СА ВЛАДОМ ВОЈВОДИНЕ УГОВОР О НАСТАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉУ АЛИБУНАР - БЛОК 5

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

ДОНАЦИЈА КОМПАНИЈЕ ЕЛИЦИО

ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

ЗАХВАЛНОСТ НА ИСКАЗАНОЈ ХУМАНОСТИ

Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп грађевинског земљишта у својини Општине Алибунар за део парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ДЕО
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ТОП.БР. 4584 У К.О. ДОБРИЦА
Број: 464-24/13-06
Датум: 13. август  2013. године
А Л И Б У Н А Р

На основу члана 96. и 97. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УСРС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УСРС и 50/13-одлука УСРС), члана 44. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09 и 13/11), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/12) и члана II Решења о образовању Комисије за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 20/2013), Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ДЕО ПАРЦЕЛЕ
ТОП.БР. 4584 У К.О. ДОБРИЦА
 1. Даје се у закуп део парцеле грађевинског земљишта ван грађевинског подручја у насељеном месту Добрица у својини општине Алибунар, парцела топ.број 4584 у к.о. Добрица, ради инвестиционог улагања и искоришћавања у привредне сврхе сагласно планској документацији. Укупна површина предметне парцеле је 69.002 m², а у закуп се даје део парцеле укупне површине 10.000 m².
 2. Део предметног грађевинског земљишта даје се у закуп на период до 50 година.
 3. Парцела која је предмет овог Огласа има приступ јавној саобраћајној површини – општинском путу Банатски Карловац-Добрица-укрштање пута Сечањ-Ковачица.
 4. На предметној парцели дозвољава се изградња различитих производних и пословних садржаја, под условом да не угрожавају стање животне средине, a према информацији о локацији, бр. информације 353-13/2013-04, сагласно планској документацији.
 5. Почетна цена закупнине износи 50,00 динара по 1 m² за све време закупа.
 6. Рок за подношење писаних понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног огласа на огласној табли Општинске управе општине Алибунар, тј. оглас је расписан и траје у периоду  од 13.08.2013.до 12.09.2013. године.
 7. Право учешћа у јавном надметању има лице које на име гарантног износа за учешће у поступку уплати у корист буџета Општине Алибунар износ од 100.000,00 (стохиљада) динара. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун бр. 840-7422153843-66, модел 97,  позив на број 74-202.
 8. Учеснику у поступку за кога се по окончању поступка утврди да његова понуда није најповољнија, враћа се уплаћени гарантни износ у року од 8 дана од дана доношења решења о давању грађевинског земљишта у закуп, најповољнијем понуђачу износ депозита урачунава се у износ закупнине.
 9. Уговор о закупу дела грађевинског земљишта у јавној својини закључује се између Општине Алибунар и лица које Комисија означи као најповољнијег понуђача. Уговор се закључује у року од 30 дана од дана коначности решења о избору најповољнијег понуђача. Уколико лице које је означено као најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора у наведеном року, поступак ће се сматрати неуспелим и приступиће се новом поступку, а лице које у својству најповољнијег понуђача не приступи закључења уговора у предвиђеном року губи право на повраћај гарантног износа.
 10. Понуда коју сваки учесник подноси у писаној форми обавезно мора да садржи следеће елементе: доказ о уплати гарантног износа, износ закупнине која се нуди, време у годинама (најмање једна година, а највише педесет година) на колико се тражи закуп предмета закупа, уредно овлашћење за заступање предузетника или правног лица ако је учесник поступка предузетник или правно лице. Поред ових елемената понуда мора да има и следеће елементе, у зависности од карактера понуђача, и то:
  1. За физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ;
  2. За предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број радње;
  3. За правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.
 11. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Висина закупнине мора бити одређена у фиксном износу у динарима по m².
 12. Отварање понуда биће обављено дана 16.09.2013. године са почетком у 12.00 часова. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, уз услов физичких могућности простора да прими сва заинтересована лица, због чега ће предност имати учесници поступка.
 13. Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти са видљивом назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ТОП.БР. 4584 У К.О. ДОБРИЦА'', на адресу: ОПШТИНА АЛИБУНАР, ТРГ СЛОБОДЕ БР.4, 26310 АЛИБУНАР.
 14. Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује, што ће бити посебно наведено записником о отварању писаних понуда. Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда, а неуредном она понуда која је поднета у отвореној коверти, или која не садржи елементе из тачке 10. и11. овог огласа.
 15. Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Алибунар, званичној интернет презентацији Општине Алибунар и у средствима јавног информисања доступним на територији Општине Алибунар.
 16. Све ближе информације могу се добити у Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар лично, или позивом на број телефона 013/641-031.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Цветана Радуловић Кожокари

Print Email

Baner Pecat 211x81