gore

 • slika 3
 • СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ
 • ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
 • ОТВАРАЊЕ ОШ
 • ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 • ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР
 • СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

  СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

 • ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

  ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

  21. новембра 2019. године, Покрајински секретар за спорт и омладину, Владимир Батез, био је у радној посети општини Алибунар. Том приликом, потписани су уговори о финансирању инвестиционог одржавања фискултурне сале у Основној школи „2. октобар“ у Николинцима и фискултурне сале у Основној школи „Милош Црњански“ у Иланџи.

  Више..

 • ОТВАРАЊЕ ОШ

  ОТВАРАЊЕ ОШ "1. МАЈ" У ВЛАДИМИРОВЦУ

  Oдговорност гради бољу будућност за нашу децу. Посета премијерке Ане Брнабић и министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића обележила је почетак школске године у новоизграђеној основној школи „Први мај“ у Владимировцу.

  Више..

 • ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

  ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

  Више..

 • ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

  ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

  Serbia ( China ) Guangdong chember of commerce je у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и Јужнобанатским управним округом на иницијативу општине Алибунар уприличила посету делегације кинеских привредника заинтересованих за инвестициона улагања у општини Алибунар. Делегација привредника из једанаест производних грана, од производње хране до дечијих играчака обишла је локације предвиђене за индустријску изградњу и изразила задовољство представљеним.

  Више..

СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

СРЕЂНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ПОСЕТА ВЛАДИМИРА БАТЕЗА, ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ОТВАРАЊЕ ОШ

ОТВАРАЊЕ ОШ "1. МАЈ" У ВЛАДИМИРОВЦУ

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

ВЕЛИКИ ДАН ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

Одлука о изради Плана генералне регулације насељеном места Алибунар

На основу члана 25., 26., 46. и 215. став 2. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/2008) и члана 113. Пословника Скупштине општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 10/2008), по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове бр. 06-56/09-04, Скупштина општине Алибунар на седници одржаној 30. новембра 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом одлуком се приступа изради Плана генералне регулације насељеног места Алибунар – седиште општине (у даљем тексту: План), у складу са Законом о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09) – у даљем тексту: Закон.

Члан 2.

Границе планског подручја насељеног места Алибунар одређују се границама Генералног плана Алибунара (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 3/07).

Члан 3.

Рок за доношење Плана је 2 (две) године од дана ступања на снагу Закона.

Члан 4.

За потребе израде Плана је неопходно донети Решење да ли је потребно приступити изради стратешкој процени утицаја на животну средину.

Члан 5.

План садржи нарочито:

 1. границу плана и обухват грађевинског подручја;
 2. поделу простора на посебне целине и зоне;
 3. претежну намену земљишта по зонама и целинама;
 4. регулационе линије улица, површина јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулације;
 5. нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне регулација;
 6. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
 7. вертикалну регулацију;
 8. правила уређења и правила грађења по зонама и целинама;
 9. зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације;
 10. локације за које се ради урбанистички пројекат;
 11. рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно прописаном забраном градње нових објеката и реконструкцијом постојећих објеката (изградња објеката и извођење радова којима се мења стање у простору), до усвајања плана;
 12. мере заштите културно-историјских споменика и заштећених природних целина;
 13. инжењерско-геолошке услове
 14. мере енергетске ефикасности изградње;
 15. графички део;

Члан 6.

Средства за израду Плана обезбедиће се у буџету општине Алибунар и из других извора у складу са законом.

Члан 7.

Надлежни орган, односно организација су ду-жни да уступе постојеће копије топографског и ката-старског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних инсталација, односно ортофото снимке, као и органи и организације и јавна пре-дузећа који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, дужни су да по захтеву, у року од 30 дана, доставе тражене податке без накнаде.

Члан 8.

Носилац израде Плана је Општинска управа општине Алибунар – Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.

Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послови и заштиту животне средине може уступити израду Плана привредном друштву, односно другом правном лицу које у складу са одредбама закона испуњава прописане услове за израду планских докумената, а све у складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 9.

По објављивању ове одлуке приступиће се изради Концепта Плана, у складу са чланом 48. Закона.

Пре излагања на јавни увид Нацрт Плана подлеже стручној контроли у складу са чланом 49. Закона.

Члан 10.

Излагање Плана ја јавни увид врши се после извршене стручне контроле и оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања.

Место одржавања јавног увида биће у просторијама Општинске управе општине Алибунар, на адреси Трг Слободе бр. 4. О излагању Плана на јавни увид стара се Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине. О извршеном јавном увиду Плана, Комисија за планове сачињава Извештај у складу са чланом 50. Закона, који се доставља носиоцу израде Плана.

Члан 11.

Ова Одлука стапа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања у ``Службеном листу општине Алибунар``.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-102/09-04
Датум: 30. новембар 2009. године
А л и б у н а р
Председник Скупштине
Душан Јовановић с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81