gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Позив за прикупљање понуда за набавку наруџбеницом - Набавка услуге- одржавање-редован сервис клима урђаја

Република Србија-АП Војводина

Општина Алибунар

Трг Слободе бр:4, 26310 Алибунар

Број:4048/18-04

Дана : 21.06.2018 године

На основу члана 39 став 2,3 и 6. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и   Одлуке о издавању наруџбенице бр: 404-8/18-04-од 20.06 2018 године, наручилац дана   21.06.2018   године, упућује , :

П О З И В

за прикупљање понуда за набавку наруџбеницом

  1. Предмет набавке на коју се закон не примењује: Набавка услуге- одржавање-редован сервис клима урђаја
  2. 2.У понуди навести :

   - Цена одржавања- редовног сервиса клима уређаја по комаду без ПДВ-а, ПДВ и са ПДВ-ом.

 - Рок и начин плаћања.

У цену урачунату све трошкове везани за реализацију ове набавке.

НАПОМЕНА:

           Наручилац располаже пописом свих клима уређаја .

           Одржавање редован сервис са састоји: прање и дезинфекција испаривача, прање и дезинфекција кадице, прање и дезинфекција турбине и филтера , прања комплетне маске унутрашње и спољашње јединце.

4.Понуде се достављају путем е-маила наручиоца:nabavke @ alibunar.org.rs,Са назнаком понуда за набавку наруџбеницом број: 404-8/18-04. Обавезно навести: назив, матични број, ПИБ, фотокопију извода из АПР-а, адресу, број телефона и факса понуђача,емаил, као и име особе за контакт, број рачуна и назив банке код које понуђач има отворен текући рачун

       5.Рок за достављање понуда   29.06.2018. године до 10,00 часова.

6. Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена,( оцењиваће се цена без ПДВ-а).У случају да два или више понуђача понуде исту цену услуге , као повољнија сматраће се понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања и бржи долазак интервенцију по позиву.

  1. Наручилац задржава право да изабере једног понуђача у зависности од повољности понуде или да одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца.
  1. Додатне информације у вези овог позива могу се добити сваког радног дана од 08-14 часова , и на број телефона 013/ 642-050, или путем наведеног е-маила.

                                                                                                   Лице за контакт:

                                                                                                     Зоран Паровић

Print Email

Baner Pecat 211x81