gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Јавне набавке
  • Позив за прикупљање понуда за набавку наруџбеницом - израда акта о процени угрожености од елементарних непогода и других несреће у општини Алибунар

Јавне набавке

Позив за прикупљање понуда за набавку наруџбеницом - израда акта о процени угрожености од елементарних непогода и других несреће у општини Алибунар

Република Србија-АП Војводина

Општина Алибунар

Трг Слободе бр:4,

26310 Алибунар

Број:404- 57/18-04

Дана : 22.06.2018 године

На основу члана 39 став 2,3 и 6. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и   Одлуке о издавању наруџбенице бр:404-57/18-04од  21.06.2018 године, наручилац да   22.06.2018. године, упућује , :

П О З И В

за прикупљање понуда за набавку наруџбеницом

  1. Предмет набавке на коју се закон не примењује: израда акта о процени угрожености од елементарних непогода и других несреће у општини Алибунар.( по Упутству о методоилогији за израду процене угроженостиод елементарних непогода и других несреча („Сл. гласник РС2 17/2018)
  2. 2.У понуди навести :
  3. 1. Цена израде акта без ПДВ-а, ПДВ и са ПДВ-ом.
  4. 2. Начин и рок плаћања  

Напомена: рок израде акта не сме бити дужи од 15 (петнаест) дана.          

3.Понуде се достављају путем е-маила наручиоца:nabavke @ alibunar.org.rs,са назнаком понуда за набавку наруџбеницом број: 404-57/18-04Обавезно навести: назив, матични број, ПИБ, фотокопију извода из АПР-а, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт, број рачуна и назив банке код које понуђач има отворен текући рачун

       4.Рок за достављање понуда   29.06.2018 године., до 10,00 часова.

5. . Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена,( оцењиваће се цена без ПДВ-а).У случају да два или више понуђача понуде исту цену услуге , као повољнија сматраће се понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања и бржи долазак интервенцију по позиву.

6. Наручилац задржава право да изабере једног понуђача у зависности од повољности понуде или да одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца.

  1. Додатне информације у вези овог позива могу се добити сваког радног дана од 08-13 часова , и на број телефона 013/ 642-050, или путем наведеног е-маила.

                                                                                                   Лице за контакт:

                                                                                                     Зоран Паровић

Print Email

Baner Pecat 211x81