gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Позив за подношење понуда - Набавка цвећа и цветних аранжмана

Република Србија-АП Војводина

Општина Алибунар

Трг Слободе бр:4, 26310 Алибунар

Број:404-48/18-04

Дана : 25.05.2018. године

На основу члана 39 став 2,3 и 6. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и   Одлуке о издавању наруџбенице бр:404-49/18-04 године, наручилац дана 25.05.2018. године, упућује , :

                                                                                 П О З И В

                                               за прикупљање понуда за набавку наруџбеницом

  1. 1. Предмет набавке на коју се закон не примењује: набавка цвећа и цветних аранжмана.
  2. 2. У понуди навести :

-        Појединачне цене за следће артикле без ПДВ-а, ПДВ и са ПДВ-ом.

- саксијско цвеће

- садни материјал( руже, пузавице, украсно шибље, ниско дрвеће, расад  једногодишњег и двогодишњег цвећа)

-цветне аранжмане од класичних до апстрактних облика

- цветни аранжмани у различитим посудама (корпама, чашама и сл.)

- коктел аранжмани према типу манифестације и енетеријера,

- венци и сузе

НАПОМЕНА: садња и уређење урачунато је у цену биљке.

- Начин и рок плаћања              

3. Понуде се достављају путем е-маила наручиоца:nabavke @ alibunar.org.rs, или на писарницу општинске управе општине Алибунар, са назнаком понуда за набавку наруџбеницом број: 404-48/18-04. Обавезно навести: назив, матични број, ПИБ, фотокопију извода из АПР-а, адресу, број телефона и факса понуђача, е-маил, као и име особе за контакт, број рачуна и назив банке код које понуђач има отворен текући рачун

4. Рок за достављање понуда   29.05.2018 године , до 12,00 часова.

5. Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена, (оцењиваће се цена без ПДВ-а). У случају да два или више понуђача понуде исту цену услуге , као повољнија сматраће се понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања и бржи долазак интервенцију по позиву.

6. Наручилац задржава право да изабере једног понуђача у зависности од повољности понуде или да одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца.

7.   Додатне информације у вези овог позива могу се добити сваког радног дана од 08-12 часова и на број телефона 013/ 642-050, или путем наведеног е-маила.

                                                                                                    Лице за контакт:

                                                                                                     Зоран Паровић

Print Email

Baner Pecat 211x81