gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору Набавка услуге – превоз деце са посебним потребама

На основу члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („СЛ.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), општина Алибунар у својству наручиоца, дана 11.04.2018.године, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЗА ЈНМВ БР. 404-23/18-04

1. Наручилац: Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, Алибунар, интернет страница Наручиоца: www.alibunar.org.rs;

2. Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе;

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности;

4. Опис предмета набавке: Набавка услуге – превоз деце са посебним потребама

Назив и опис из општег речника набавке Услуге друмског путничког превоза са посебним потребама - 60130000

5. Уговорена вредност:654.443,64 динара без ПДВ-а, односно, 719.888,00 динара са ПДВ-ом

6. Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена;   

7. Број примљених понуда: 1 (једна)

8. Највиша и најнижа понуђена цена:

најнижа:654.443,64 динара без ПДВ-а

Највиша: 719.888,00динарабез ПДВ-а

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

најнижа:654.443,64 динара без ПДВ-а

Највиша: 719.888,00динарабез ПДВ-а

10. Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 04.04.2018. године

11. Датум закључења Уговора: 10.04.2018. године

12. Основни подаци о понуђачу:

СТУП «Вршац», Степе Степановића 9, Вршац

Понуда заведена код понуђача под бројем 383 од 03.04.2018. године

13. Период важења Уговора: до краја школске године 2017/2018 и током школске године 2018/2019

Print Email

Baner Pecat 211x81