gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Позив за подношење понуда Набавка услуге – израда Стратегије руралног развоја општине Алибунар за период 2018-2021 године

Овде можете преузети конкурсну документацију

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012,14/15 и 68/15),

Општина Алибунар

26310 Алибунар, Трг слободе бр. 4

Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

бр. 404-74/17-04

Предмет јавне набавке је Набавка услуге – израда Стратегије руралног развоја општине Алибунар за период 2018-2021 године

Дана: 16.11.2017. године

1.Наручилац: Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, Алибунар, интернет страница наручиоца: www.alibunar.org.rs;

2.  Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе;

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности;

4. Опис предмета набавке: Набавка услуге – израда Стратегије руралног развоја општине Алибунар за период 2018-2021 године

77100000 услуге у области пољопривреде

5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: набавка није обликована по партијама

6. Критеријум за доделу Уговора: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена;

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: лично, на адреси наручиоца, у канцеларији бр. 17 Одељења за општу управу и имовинско-правне послове, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.alibunar.org.rs;

8.Начин подношења понуде и рок: Понуде се сачињавају према упутству наручиоца и са траженом документацијом достављају на адресу наручиоца лично или поштом на адресу:

ОПШТИНА АЛИБУНАР, 26310 Алибунар Трг слободе бр.4

 у затвореној коверти са назнаком:

„Понуда за јавну Набавка услуге – израда Стратегије руралног развоја општине Алибунар за период 2018-2021 године, ЈН бр. 404–74/17-04 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача. Понуде се достављају до дана 27.11.2017. године. Благовременом се сматра понуда која је примљена код наручиоца до 10.00 часова последњег дана истека рока, без обзира на начин како су послате.

9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија наручиоца истог дана у 10.30 часова, у просторијама Наручиоца: Канцеларија 17 Одељења за општу управу и имовинско-правне послове, 27.11.2017. у 10:30 часова, отварање је јавно;

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: писмена овлашћења, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача, која се предају комисији за јавне набавке пре отварања понуда;

10. Рок за доношење Одлуке:  Одлуку о додели уговора или обустави поступка,  наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

11. Лице за контакт:  Јована Рошу 013/641-176 или на имејл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..            

Print Email

Baner Pecat 211x81