gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Позив за прикупљање понуда - Набавка услуге: одржавање информационог система «Хермес»

Република Србија-АП Војводина

Општина Алибунар

Трг слободе бр:4,

26310 Алибунар

Број:404-73/2017-03

Дана : 13.11.2017. године

А Л И Б У Н А Р

            На основу члана  39. став 2, 3 и  6. Закона о јавним набавкама („ Службени  гласник РС“  бр.124/12, 14/15 и 68/15)  и   Одлуке о издавању наруџбенице бр: 404-73/17-03 од 08.11.2017. године, наручилац дана 13.11.2017. године, упућује:

П О З И В

за прикупљање понуда за набавку услуге: одржавање информационог система «Хермес»

  1. Предмет набавке  на коју се закон не примењује: Набавка услуге: одржавање информационог система «Хермес»
  2. У понуди навести : 1. Цена без ПДВ-а, 2. Цена са ПДВ-ом,
  3. Начин и рок плаћања.
  4. Уз понуду доставити:

- копију  из регистра АПР-а,

- доказ да понуђач поседује изворни код

Понуде се достављају путем е-маила наручиоца:nabavke@alibunar.org.rs, Са  назнаком  понуда за набавку наруџбеницом број: 404-73/17-03. Обавезно навести: назив, матични број, ПИБ, адресу, број телефона  и факса понуђача, као и име особе за контакт, број рачуна  и назив банке  код које  понуђач има  отворен текући рачун

  1. Рок за достављање понуда је 16.до 11 часова.
  2. Критеријум за оцењивање понуда и избор  најповољније понуде је најнижа понуђена цена,( оцењиваће се цена  без ПДВ-а).У случају да два или више  понуђача  понуде исту цену услуге, као повољнија сматраће се  понуда оног понуђача  који је понудио  дужи рок плаћања .
  3. Службено лице ће понуде оценити најкасније  до 17.11.2017. године
  4. Наручилац задржава право да изабере  једног понуђача  у зависности од повољности понуде или да одустане  од вршења избора  ако установи да ниједна понуда  не одговара захтевима Наручиоца.
  5. Додатне  информације  у вези овог  позива  могу се добити сваког радног дана  од  08-14 часова , и на број телефона  013/ 641-176, или путем наведеног е-маила.

                                                                                                    Лице за контакт:

                                                                                                        Јована Рошу

Print Email

Baner Pecat 211x81