gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Local Self-government
  • Јавне набавке
  • Обавештење о закљученом уговору - Набавка услуге израде техничке документације реконструкције постојеће зграде ОШ „1. мај“, Владимировац

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору - Набавка услуге израде техничке документације реконструкције постојеће зграде ОШ „1. мај“, Владимировац

На основу члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („СЛ.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), општина Алибунар у својству наручиоца, дана 23.10.2017.године, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЗА ЈНМВ БР. 404-56/17-04

1. Наручилац: Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, Алибунар, интернет страница Наручиоца: www.alibunar.org.rs;

2. Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе;

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности;

4. Опис предмета набавке: Набавка услуге израде техничке документације реконструкције постојеће зграде ОШ „1. мај“, Владимировац

Назив и опис из општег речника набавке 71500000 – услуге у вези са грађевинарством

5. Уговорена вредност:2.950.000,00 динара без ПДВ-а односно 3.540.000,00 динара са ПДВ-ом

6. Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена;      

7. Број примљених понуда: 2 (две)

8. Највиша и најнижа понуђена цена:

најнижа:1.112.055,00 без ПДВ-а

Највиша: 2.950.000,00без ПДВ-а

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

најнижа:2.950.000,00без ПДВ-а

Највиша: 2.950.000,00без ПДВ-а

10. Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 11.10.2017. године

11. Датум закључења Уговора: 18.10.2017. године

12. Основни подаци о понуђачу: Заједничка понуда:

1.         „ASMEC CONSULTANTS“ доо Београд

2.         Данило Граховац ПР архитектонски студио „ГХВЦ студио“ Београд

3.         „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо Ваљево,

под бројем04-10/17 од 06.10.2017.

13. Период важења Уговора: 75 календарских дана од дана закључења уговора

Print Email

Baner Pecat 211x81