Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности Набавка услуге - Одржавање рачунара

Република Србија-АП Војводина

Општина Алибунар

Трг Слободе бр:4, 26310 Алибунар

Број:404- 46/17-03

Дана :21.07.2017 године

На основу члана 39 став 2,3 и 6. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о издавању наруџбенице бр:404-46/17-03 од 21.07.2017 године, наручилац дана 21.07.2017 године, упућује , :

П О З И В

за прикупљање понуда за набавку наруџбеницом

  1. Предмет набавке на коју се закон не примењује: Набавка услуге- Одржавање рачунара

  2. У понуди навести :

1. Услуге одржавања рачунара по комаду без ПДВ-а, ПДВ и са ПДВ-ом.

2. Начин и рок плаћања услуге.

У цену урачунату све трошкове везани за реализацију ове набавке

4.Понуде се достављају путем е-маила наручиоца:nabavke @ alibunar.org.rs,Са назнаком понуда за набавку наруџбеницом број: 404-46/17-'03. Обавезно навести: назив, матични број, ПИБ, фотокопију извода из АПР-а, адресу, број телефона и факса понуђача,емаил, као и име особе за контакт, број рачуна и назив банке код које понуђач има отворен текући рачун

5.Рок за достављање понуда 27.07.2017 године до 10,00 часова.

6. Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена,( оцењиваће се цена без ПДВ-а).У случају да два или више понуђача понуде исту цену услуге , као повољнија сматраће се понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања и бржи долазак интервенцију по позиву.

  1. Наручилац задржава право да изабере једног понуђача у зависности од повољности понуде или да одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца.

  2. Додатне информације у вези овог позива могу се добити сваког радног дана од 08-14 часова , и на број телефона 013/ 642-050, или путем наведеног е-маила.

 

Лице за контакт:

Зоран Паровић

Print

FaLang translation system by Faboba