gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Измена конкурсне документације Набавка радова - Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији домова култура у ОА

Овде можете преузети измене конкурсне документације - Преузмите Word фајл

                                                 

Република Србија –АП Војводина

Општина Алибунар

Комисија за јавне набавке

Број:404-79/16-03-02

Дана 30.11.2016 године

На основу члана 63. став1 и 5. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15), комисија за јавне набавке , објављује

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У отвореном поступку  набавке број:404-7916-03-02

Набавка радова- реконструкција домова културе у ОА

Комисија за јавне набавке  објављује измену и допуну конкурсне документације  у отвореном поступку  број 404-79/16-03-02, набавка радова- реконструкција домова културе  у ОА, , због техничке грешке прилоком израде конкурсне документације . Ради исправљања грешке  на старни 19/67, позиција  2.1 зидарски радови за ДК Банатски Карловац „Обрада шпалетни око замењених  врата, дозиђивањем зазора од старих штокова циглом,Д=7 цм, завршна обрада малтерисањем и глетовањем“, у колони „јединица мере“, уместо м2, треба да стоји м1. ,  и старни 21/67 позиција IX.1. Поправка инсталација –„Испитивање постојећих инсталација канализације  на проходност и озицање, снимање цевовода и израда  извештаја о стању“, у колони  „количина“ , ознака 1,00, брише се. У прилогу достављамо достављамо измењену страницу 19/67 и 21/67 конкурсне докуметације.

С обзиром да је наручилац изменио  конкурсну дана 30.11.2016 године, што за собом повлачи и продужење рока за  подношење понуда  на порталу  јавних набавки и интернет страници наручиоца, овим путем обавештавамо понуђаче  да је нови рок за  подношење понуда 12.12.2016 године  до 10,00 часова.

Стога се све стране  у конкурсној документацији на којима је наведен рок за  подношење понуде дана 05.12.2016 године, до10,00 часова , мења  и уместо тог датума  треба да стоји 12.12.2016 године до 10,00 часова.

Странице конкурсне докуметације  која је објавњена  04.11.2016 године , у којој се рок  за подношење понуде мења из 05.12.2016 године, у 12.12.2016 године у 10,00 часова, су:

Стр 1/67- насловна старна 

Стр 58/67- Упутство понуђачима  како да счине понуду

Комисија за ЈН бр:404-79/16-03-02

Print Email

Baner Pecat 211x81