gore

 • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Обавештење о закљученом Уговору - Набавка радова –радови на одржавању општинских путева и улица у зимском периоду

На основу члана 57. и 116 .Закона  о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), општина Алибунар у својству наручиоца, дана 22.11.2016 године, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

За ЈН бр.404-82/16-03-02

 • Наручилац: Општина Алибунар,Трг Слободе бр.4, Алибунар, интернет страница  Наручиоца:

www.alibunar.org.rs;

 • Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
 • Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
 • Опис предмета  набавке: Набавка радова –радови на одржавању општинских путева и улица у зимском  периоду
 • Уговорена вредност: 32.250,00дин. без ПДа-А, односно39.900,00 дин. са ПДВ-ом.

       Назив из општег речника набавке

Ознака из општег речника набавке

Радови на одржавању путева

42533141

 • Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена.
 • Број примљених понуда:   1(ЈЕДНА)
 • Највиша и најнижа понуђена цена:

Најнижа32.250,00 дин , без ПДВ-а

Највиша  39.900,00 дин, без ПДВ-а

 • Најнижа и највиша понуђена цена  код прихватњивих понуда:

Најнижа33.250,00 дин без ПДВ-а,

Највиша  39.900,00 дин, без ПДВ-а.

 • Датум доношења Одлуке о додели Уговора18.11.2016 године,
 • Датум закључења Уговора:  22.11.2016 године
 • Основни податци о понуђачу:  Г.Р.“КОП-1“, Банатски Карловац, Немањина 55
 • Период важења Уговора:   01.04.2017 године

Print Email

Baner Pecat 211x81