gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Одлука о додели уговора - Набавка радова – одржавање општинских путева и улица у зимском периоду

Република Србија

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК

Трг слободе бр. 4

АЛИБУНАР

Број: 404-82/16-03-02

Датум:  18.11.2016.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 55. Статута општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“, бр. 12/2008,13/2009,13/2011,15/14, 3/15 и 18/16) и члана 32. Правилникао ближем уређивању поступка јавне набавке и набавке на које се Закон не примењујеу општини Алибунар бр. 404-36/14-06, на основу Извештаја о стручној оцени понуда (бро 404-82/16-03-02 од18.11.2016. године),Председник, општине Алибунар  , доноси 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.404-82/16-03-02

Уговор о јавној набавци  радова – одржавање општинских путева и улица у зимском периоду, додељује се  понуђачу Г.Р. „КОП-1“, Немањина 55, Банатски Карловац чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем  37/16 од15.11.2016 године ., благовремена, одговарајућа прихватљива и прворангирана са понуђеном ценом од.33.250, 00динара без ПДВ-а

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Предмет јавне набавке јенабавка  радова- Одржавање општинских путева и улица у зимском периоду

Процењена вредност јавне набавке износи:2.499.999,00 динара без ПДВ.

  • Основни подаци о понуђачима су:

Ред. бр.

Назив

Адреса

1.

 Г.Р.“КОП-1“

Банатски Карловац, Немањина 55

 

 
  • Понуде које су одбијене, разлози за њихово  одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред.

бр.

Разлози за одбијање понуде

Понуђена ценa

(из понуде односно након преговарања)

1.

   

3.Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је утврђена та цена. 

Нема понуда које су одбијене због неуобичајео ноиске  цене

4.Комисија је након прегледа и стручне оцене понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“ рангира на следећи начин:

Ред. бр.

Понуђач

Јединична цена

Ранг

1.

Г.Р.“КОП-1“, Банатски Карловац, Немањина 55

33.250,00  без ПДВ-а

1

На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу-   Г.Р. „КОП-1“, Банатски Карловац, Немањина 55, чија је понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана, са понуђеном ценом од33.250,00 динара без ПДВ-а

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука: 

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана, од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

НАРУЧИЛАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР

                         Предраг Белић

 

Доставити: 

        -Понуђачима

  • Комисији за предметну мјавну набавку
  • Архива

Print Email

Baner Pecat 211x81