gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Позив за подношење понуда – радови на одржавању општинских путева и улица у зимском периоду

Овде можете преузети конкурсну документацију - Преузмите Ворд фајл

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У  поступку јавне набавке мале вредности

бр. 404-82 /16-03-02

Дана: 09.11..2016. године

1. Наручилац: Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, Алибунар, интернет страница Наручиоца: www.alibunar.org.rs;

2. Врста Наручиоца: Корисник буџетских средстава;

3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке: Набавка радова – радови на одржавању општинских путева и улица у зимском периоду

Назив и ознака из општег речника набавке: 45233141-радови на одржавању путева.

5. Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена;

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: лично, на адреси наручиоца, у канцеларији бр. 28 Одсека за општу управу и имовинско-правне послове, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.alibunar.org.rs;

7. Начин подношења понуде и рок: лично или поштом на адресу ОПШТИНА АЛИБУНАР, 26310 Алибунар, Трг слободе бр.4, у затвореној коверти са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку радови на одржавању општинских путева и улица у зимском периоду.

ЈН бр.  404- 82 /16-03-02 НЕ ОТВАРАТИ“,

на полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача.

Рок подношења понуде је  17.11.2016. до 10 часова.

8. Место, време и начин отварања понуда: Канцеларија 28 Одељења за општу управу и имовинско-правне послове, 17.11 .2016. у 10,30 часова, отварање је јавно;

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: писмена овлашћења, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача, која се предају комисији за јавне набавке пре отварања понуда;

10. Рок за доношење Одлуке: у року не дужем од 10 дана од  дана отварања понуда.

11. Лице за контакт: Зоран Паровић 013/642-050

Print Email

Baner Pecat 211x81