gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Обавештење о закљученом Уговора - Набавка услуга-услуге одржавања информационог система Хермес у ОУ Алибунар

На основу члана 57. и 116 .Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), општина Алибунар у својству наручиоца, дана 27.10.2016 године, објављује

                                               ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                            За ЈН бр.404-52/16-03-02

1. Наручилац: Општина Алибунар,Трг Слободе бр.4, Алибунар, интернет страница  Наручиоца:

www.alibunar.org.rs;

2. Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета  набавке: Набавка услуга-услуге одржавања информационог система Хермес у ОУ Алибунар

5. Уговорена вредност::  486.000,00дин. без ПДа-А, односно 583.200,00 дин. са ПДВ-ом.

      Назив из општег речника набавке

Ознака из општег речника набавке

Услуге одржавања софтвера

72267000

6. Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда:  1(ЈЕДНА)

8. Највиша и најнижа понуђена цена:

Најнижа 486.000,00 дин , без ПДВ-а

Највиша  486.000,00 дин, без ПДВ-а

9. Најнижа и највиша понуђена цена  код прихватњивих понуда:

Најнижа 486.000,00 дин без ПДВ-а,

Највиша  486.000,00 дин, без ПДВ-а.

10. Датум доношења Одлуке о додели Уговора:  27.10.10.2016 године,

11. Датум закључења Уговора:  04.11.2016 године

12. Основни податци о понуђачу: Mega computer engineering,  Београд, Мис Ирбијева 48 г

13. Период важења Уговора: 04.11.2017 године

Print Email

Baner Pecat 211x81