gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Позив за подношење понуда Набавка радова - Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији домова култура у ОА

Овде можете преузети конкурсну документацију - Преузмите ПДФ фајл

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У отвореном поступку јавне набавке

бр. 404-79/16-03-02

Дана:  04.11..2016. године

1. Наручилац: Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, Алибунар, интернет страница Наручиоца: www.alibunar.org.rs;

2. Врста Наручиоца: Корисник буџетских средстава;

3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

4. Опис предмета набавке: Набавка радова – радови на реконструкцији домова култура ОА

Назив и ознака из општег речника набавке: 45450000- остали завршни грађевински радови

5. Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена;

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: лично, на адреси наручиоца, у канцеларији бр. 28 Одсека за општу управу и имовинско-правне послове, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.alibunar.org.rs;

7. Начин подношења понуде и рок: лично или поштом на адресу ОПШТИНА АЛИБУНАР, 26310 Алибунар, Трг слободе бр.4, у затвореној коверти са назнаком:

„Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији домова култура у  ОА.

ЈН бр.  404-79/16-03-02 НЕ ОТВАРАТИ“,

на полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон понуђача.

Рок подношења понуде је   05.12.2016. до 10 часова.

8. Место, време и начин отварања понуда: Канцеларија 21 Одељења за општу управу и имовинско-правне послове, 05.12.2016. у 10,30 часова, отварање је јавно;

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: писмена овлашћења, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача, која се предају комисији за јавне набавке пре отварања понуда;

10. Рок за доношење Одлуке: у року не дужем од 10 дана од  дана отварања понуда.

11. Лице за контакт: Зоран Паровић 013/642-050

Print Email

Baner Pecat 211x81