Јавне набавке

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда јн бр. 404-54/16-06 Набавка услуге одржавања софтвера „ТРЕЗОР-САВЕТНИК“

Република Србија- АП Војводина

Општина Алибунар

Комисија за јавне набавке

Број: 404-54/16-06

Дана:26.09.2016године

     На основу члана 36. става 7. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), комисија за јавне набавке објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О

ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА

 ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН бр. 404-54/16-06

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, www.alibunar.org.rs

Врста Наручиоца: Корисник буџетских средстава

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавки: Набавка услуге одржавања софтвера „ТРЕЗОР-САВЕТНИК“,

72267000- Услуге одржавања и поправке софтвера;

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: Набавка се спроводи на основу члана 36. став 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама- „ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач“;

Запослени у Одељењу за финансије општине Алибунар, прошли су и обуку за рад у поменутом софтверу, те би набавка новог софтвера и одржавање истог у 2014.години, довела до знатног поремећаја у раду, а нова обука запослених, изискивала би додатне трошкове за општину Алибунар.

Такође, Одељење за финансије има обавезу да шаље редовне извештаје Министарствима, у датом софтверу, те је неопходно наставити рад у њему и одржавати га од стране постојећег извршиоца услуге одржавања, како општина Алибунар не би због застоја у раду и привикавања на други софтвер, изгубила право на редовна месечна трансферна средства.

Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати позив за подношење понуда:

Наручилац ће послати позив за учешће у поступку понуђачу, ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА, ул. Устаничка бр. 64/14, БЕОГРАД, који из техничких разлога и разлога повезаних са ауторским правима, једини може да изврши предметну услугу.

Print

FaLang translation system by Faboba