gore

 • Baner Optina Alibunar

Јавни позив за доказвање права пречег закупа пољоппривредног земљишта у државној својини на територији оптине Алибунар за 2020. годину.

Преузимање докумената везана за доказвање права пречег закупа пољоппривредног земљишта у државној својини на територији оптине Алибунар за 2020. годину.

Continue Reading

Јавни позив за остваривање права коришђења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар за 2020. годину.

Преузимање докумената везана за остваривање права коришђења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Алибунар за 2020. годину.

Continue Reading

Јавни позив за избор корисника помоћи за покретања и унапређење доходовних активности избеглица на територији општине Алибунар

Преузимање докумената везана за избор корисника помоћи за покретања и унапређење доходовних активности избеглица на територији општине Алибунар

Continue Reading

Одговор на питања за фискултурну салу у Алибунару

Преузимање дoкумената везана за питанја и одговор за фискултурну салу у Алибунару

Continue Reading

Измена и допуна конкурсне докуметације за фискултурну салу у Алибунару

Преузимање дoкумената везана за измену и допуну конкурсне докуметације за фискултурну салу у Алибунару

Continue Reading

Обавештење о закљученом уговору за Набавку услуге социјалне заштите "Помоћ у кући"

Преузимање дoкумената везана за обавештење о закљученом уговору за Набавку услуге социјалне заштите "Помоћ у кући"

Continue Reading

Одлука о додели уговора за Набавку услуге социјалне заштите "Помоћ у кући"

Преузимање дoкумената везана за одлуку о додели уговора за Набавку услуге социјалне заштите "Помоћ у кући"

Continue Reading

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани општине Алибунар да ће се избори за чланове савета месних заједница на територији општине Алибунар и то за: чланове савета месне заједнице Алибунар, чланове савета месне заједнице Банатски Карловац, чланове савета месне заједнице Владмировац, чланове савета месне заједнице Добрица, чланове савета месне заједнице Иланџа, чланове савета месне заједнице Јаношик, чланове савета месне заједнице Локве, чланове савета месне заједнице Николинци, чланове савета месне заједнице Нови Козјак и чланове месне заједнице Селеуш, одржати 25.08.2019. године.

Continue Reading

ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Пословник о раду - Алибунар
2. Упуство за спровођењу избора МЗ 2019
3. Роковних за спровођење изборних радњи
4. Упуство о раду бирачких избора

5. Решење о одређивању бирачких места

6. Изборне листе кандидата

7. Коначни број бирача

8. Исправка Решења о коначном броју бирача

9. Одлуке о утврђивању резултата избора

10. Испраква - резултати МЗ Б. Карловац

11. Исправка - резултати МЗ Владимировац

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈН - наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар

Позив за подношење понуда за ЈН - наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

Конкурсна документација - Преузмите ПДФ фајл

Позив за подношење понуда за набавку радова- летње одржавање путева и улица

Позив за подношење понуда за набавку радова- летње одржавање путева и улица - Преузмите ПДФ фајл

Конкурсна документација - Преузмите ПДФ фајл

Позив за подносење понуда за набавку услуга - послови стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на територији општине Алибунар

Позив за подносење понуда за набавку услуга - послови стручног надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвете на територији општине Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

Изјава - Преузмите ПДФ фајл

ИЗВЕШТАЈ СА 67 СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

DSC04254Седница је одржана 27.августа 2018. године у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4 (мала сала). Седници је председавао председник Општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници општинско веће донело је следећа Решења:

1. Разматрано је и донето Решење о постављењу вршиоца дужности начелника општинске управе Општине Алибунар. Постављена је Вишња Стефановић Диклић, дипломинари правник из Алибунара. У складу са одговарајућим законом мандат постављеног лица траје најдуже до три месеца

Continue Reading

IZVEŠTAJ SA 67 SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

DSC04254Sednica je održana 27.avgusta 2018. godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala). Sednici je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici opštinsko veće donelo je sledeća Rešenja:

1. Razmatrano je i doneto Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika opštinske uprave Opštine Alibunar. Postavljena je Višnja Stefanović Diklić, diplominari pravnik iz Alibunara. U skladu sa odgovarajućim zakonom mandat postavljenog lica traje najduže do tri meseca

Continue Reading

Питања и одговори - Јавна набака канцеларијски материјал бр: 404-70/18-04

Питања и одговори - Јавна набавка канцеларијски материјал бр: 404-70/18-04 - Преузмите ПДФ фајл

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и чланoва 58. и 62. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овим Решењем образује се Комисија за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар – парцеле број 821/8 у к.о. Банатски Карловац, која се налази у насељеном месту Банатски Карловац, у улици ЈНА (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2.

У Комисију се именују следећа лица:

 1. Војислав Диклић – председник;
 2. Душанка Јованов Васовић – заменик председника;
 3. Дејан Старчевић – члан;
 4. Александар Тот – члан;
 5. Сања Жебељан – члан.

Члан 3.

Задатак Комисије је: спровођење постука давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар - парцеле број 821/8 у к.о. Банатски Карловац, која се налази у насељеном месту Банатски Карловац, у улици ЈНА; формирање, расписивање и објављивање огласа за давање у закуп прикупљањем понуда или јавним надметањем; отварање приспелих понуда; разматрање и оцена понуда; састављање записника о спроведеном поступку; достављање извештаја о спроведеном поступку Општинском већу општине Алибунар.

Члан 4.

Комисија се обавезује да поступак давања у закуп предметне парцеле спроведе у свему у складу са: Законом о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016), Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, однсоно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', број 16/2018) и Одлуком о грађевинском земљишту (''Службени лист општине Алибунар'', број 9/2018).

Члан 5.

Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће стручне службе Општинске управе општине Алибунар.

Члан 6.

О праву чланова Комисије на накнаду за рад овлашћен је да одлучи председник општине посебним актом, у складу са прописима.

Члан 7.

            Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-132/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Решење о именовању чланова Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015), члана 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 15. и 58. Статута општине Алибунар (''Службени гласник РС'', бр. 12/2008, 13/20019, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 6. Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар, коју је донело Општинско веће општине Алибунар, бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА

НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

КОЈЕ СЕ КОРИСТИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Радна група) и то:
 1. Зоран Пребирачевић – председник;
 2. Зоран Станић – заменик председника;
 3. Дејан Васиљевић – члан;
 4. Драгиша Чанчаревић – члан;
 5. Мери Веселиновић – члан;
 6. Слађана Вукајловић – члан..
 1. Мандат именованих чланова Радне групе почиње да тече од дана именовања, односно 27. августа 2018. године.
 2. О праву чланова Радне групе на накнаду за рад одлучиће председник општине посебним актом, у складу са прописима.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-131/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Решење о разрешењу чланова Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015), члана 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 15. и 58. Статута општине Алибунар (''Службени гласник РС'', бр. 12/2008, 13/20019, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 6. Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар, коју је донело Општинско веће општине Алибунар, бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ КОРИСТИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Радна група) у следећем саставу:
 1. Бошко Тијанић, заменик председника општине – председник;
 2. Биљана Враговић, заменица председника Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини – члан;
 3. Вишња Стефановић Диклић, начелница Општинске управе општине Алибунар – члан;
 4. Ивица Росић, начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар – члан;
 5. Добривоје Алексић, руководилац пољочуварске службе ЈКП ''Универзал'' Алибунар – члан.
 1. Мандат разрешених чланова Радне групе престаје даном разрешења, односно 27. августа 2018. године.
 2. Разрешењем са функције члана Радне групе престаје и право на накнаду за рад у Радној групи.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-130/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Решење о именовању чланова Комисије за оцену пројеката удружења грађана

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 3. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Члан 1.

 1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: комисија), и то:
 1. Дарко Николић – председник;
 2. Оливера Цицовић – заменик председника;
 3. Катарина Опанчина – члан;
 4. Слободан Павловић – члан;
 5. Илија Пенца – члан;
 6. Марчел Клепан – члан.
 1. Мандат именованих чланова комисије траје до истека мандата комисије, а почиње да тече од дана именовања, односно од 27. августа 2018. године.
 2. О праву чланова комисије на накнаду за рад одлучиће председник општине посебним актом, у складу са прописима.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-129/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Решење о разрешењу чланова Комисије за оцену пројеката удружења грађана

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 3. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Члан 1.

 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: комисија), и то:
  1. Бошко Тијанић – председник;
  2. Адријана Сфера – члан;
  3. Зоран Срдић – члан;
  4. Илија Пенца – члан;
  5. Ивица Росић – члан;
  6. Анита Митровић – члан.
 2. Мандат разрешених чланова комисије престаје даном разрешења, односно 27. августа 2018. године.
 3. Разрешењем са функције члана комисије престаје и право на накнаду за рад у комисији.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-128/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Baner Pecat 211x81