gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и чланoва 58. и 62. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овим Решењем образује се Комисија за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар – парцеле број 821/8 у к.о. Банатски Карловац, која се налази у насељеном месту Банатски Карловац, у улици ЈНА (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2.

У Комисију се именују следећа лица:

  1. Војислав Диклић – председник;
  2. Душанка Јованов Васовић – заменик председника;
  3. Дејан Старчевић – члан;
  4. Александар Тот – члан;
  5. Сања Жебељан – члан.

Члан 3.

Задатак Комисије је: спровођење постука давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Алибунар - парцеле број 821/8 у к.о. Банатски Карловац, која се налази у насељеном месту Банатски Карловац, у улици ЈНА; формирање, расписивање и објављивање огласа за давање у закуп прикупљањем понуда или јавним надметањем; отварање приспелих понуда; разматрање и оцена понуда; састављање записника о спроведеном поступку; достављање извештаја о спроведеном поступку Општинском већу општине Алибунар.

Члан 4.

Комисија се обавезује да поступак давања у закуп предметне парцеле спроведе у свему у складу са: Законом о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016), Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, однсоно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', број 16/2018) и Одлуком о грађевинском земљишту (''Службени лист општине Алибунар'', број 9/2018).

Члан 5.

Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће стручне службе Општинске управе општине Алибунар.

Члан 6.

О праву чланова Комисије на накнаду за рад овлашћен је да одлучи председник општине посебним актом, у складу са прописима.

Члан 7.

            Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-132/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81