gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању чланова Комисије за оцену пројеката удружења грађана

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 3. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Члан 1.

 1. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: комисија), и то:
 1. Дарко Николић – председник;
 2. Оливера Цицовић – заменик председника;
 3. Катарина Опанчина – члан;
 4. Слободан Павловић – члан;
 5. Илија Пенца – члан;
 6. Марчел Клепан – члан.
 1. Мандат именованих чланова комисије траје до истека мандата комисије, а почиње да тече од дана именовања, односно од 27. августа 2018. године.
 2. О праву чланова комисије на накнаду за рад одлучиће председник општине посебним актом, у складу са прописима.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-129/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81