gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу чланова Комисије за оцену пројеката удружења грађана

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 3. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Члан 1.

 1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: комисија), и то:
  1. Бошко Тијанић – председник;
  2. Адријана Сфера – члан;
  3. Зоран Срдић – члан;
  4. Илија Пенца – члан;
  5. Ивица Росић – члан;
  6. Анита Митровић – члан.
 2. Мандат разрешених чланова комисије престаје даном разрешења, односно 27. августа 2018. године.
 3. Разрешењем са функције члана комисије престаје и право на накнаду за рад у комисији.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-128/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81