gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • Local Self-government
 • Official Gazette
 • СЛ 2018/28
 • Решење о образовању Комисије за разматрање захтева за накнаду штете грађанима насталу од уједа од стране напуштених животиња у општини Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за разматрање захтева за накнаду штете грађанима насталу од уједа од стране напуштених животиња у општини Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 67. седници одржаној дана 27. августа 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ ГРАЂАНИМА НАСТАЛУ ОД УЈЕДА ОД СТРАНЕ НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

Образује се Комисија за разматрање захтева за накнаду штете грађанима насталу од уједа од стране напуштених животиња у Општини Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју чине:

 1. Војислав Диклић – председник Комисије;
 2. Милан Ћурувија – заменик председника Комисије;
 3. Слободан Кузманов – члан Комисије;
 4. др Бранислав Гајић – члан Комисије;
 5. Младен Јовичић – члан Комисије;
 6. Драган Бањаш – члан Комисије.

Члан 2.

Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је: да разматра појединачне захтеве оштећених лица настале услед уједа грађана од стране напуштених животиња на територији Општине Алибунар, као и да утврди основаност захтева и да о томе даје одговарајуће предлоге председнику Општине Алибунар, на основу којих би захтев био прихваћен и са оштећеним лицем буде закључен споразум о вансудском поравнању о накнади штете на висину новчаног износа који је Комисија предложила, односно да захтев буде одбијен као неоснован, односно да захтев буде одбачен због процесних недостатака, непотпуне документације и сл.

Члан 3.

Комисија за свој рад одговара председнику Општине Алибунар и дужна је да на захтев председника Општине и Општинског већа општине Алибунар поднесе извештај о свом раду, а најмање једанпут годишње.

Члан 4.

Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар.

Члан 5.

Образовањем ове Комисије престаје са радом Комисија за утврђивање основаности захтева за утврђивање висине накнаде штете настале услед уједа грађана од стране напуштених животиња у Општини Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 4/2013, 25/2015).

Члан 6.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-127/2018-04

Алибунар, 27. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Print Email

Baner Pecat 211x81